Digital Fragmenta Historicorum Graecorum (DFHG)

DFHG URN Retriever

224

TIMAEUS

224

TIMAEI FRAGMENTA

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΚΕΛΙΚΑ
LIBER XXII
TIMAEI FRAGMENTA

127.

p. 224
Idem VI, 13, p. 250, A:Τίμαιος ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν, Δημοκλέα φησὶ, τὸν Διονυσίου τοῦ νεωτέρου κόλακα, ἔθους ὄντος κατὰ Σικελίαν θυσίας ποιεῖσθαι κατὰ τὰς οἰκίας ταῖς Νύμφαισ, καὶ περὶ τὰ ἀγάλματα παννυχίζειν μεθυσκομένους, ὁρχεῖσθαί τε περὶ τὰς θεάς· Δημοκλῆς ἐάσας τὰς Νύμφας, καὶ εἰπὼν οὐ δεῖν προσέχειν ἀψύχοις θεοῖς, ἐλθὼν ὠρχεῖτο πρὸς τὸν Διονύσιον. Ἔπειτα πρεσβεύσας ποτὲ μεθ ̓ ἑτέρων [ὡς τὸν Διονύσιον, leg. Δίωνα], καὶ πάντων κομιζομένων ἐπὶ τριήρους, κατηγορούμενος ὑπὸ τῶν ἄλλων, ὅτι στασιάζοι κατὰ τὴν ἀποδημίαν, καὶ βλάπτει Διονυσίου τὰς κοινὰς πράξεις, καὶ σφόδρα τοῦ Διονυσίου ὀργισθέντος· ἔφησε τὴν διαφορὰν γενέσθαι αὐτῷ πρὸς τοὺς συμπρέσβεις, ὅτι μετὰ τὸ δεῖπνον ἐκεῖνοι μὲν τὸν φρυνίχου καὶ Στησιχόρου, ἔτι δὲ Πινδάρου Παιᾶνα τῶν αὐτῶν τινες ἀνειληφότες ᾖδον· αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν βουλομένων τοὺς ὑπὸ τοῦ Διονυσίου πεποιημένους διεπεραίνετο. Καὶ τούτου σαφῆ τὸν ἔλεγχον παρέξειν ἐπηγγείλατο. Τους μὲν γὰρ αὐτοῦ κατηγόρους οὐδὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν ᾀσμάτων κατέχειν, αὐτὸς δ ̓ ἕτοιμος εἶναι πάντας ἐφεξῆς ᾂδειν. Δήξαντος δὲ τῆς ὀργῆς τοῦ Διονυσίου, πάλιν Δημοκλῆς ἔφη· Χαρίσαιο δ ̓ ἄν μοί τι, Διονύσιε, κελεύσας τινὰ τῶν ἐπισταμένων διδάξαι με τὸν πεποιημένον εἰς τὸν Ἀσκληπιὸν παιᾶνα· ἀκούω γάρ σε πεπραγματεῦσθαι περὶ τοῦτον. Παρακεκλημένων δέ ποτε τῶν φίλων ὑπὸ τοῦ Διονυσίου ἐπὶ τὸ δεῖπνον, εἰσιὼν Διονύσιος εἰς τὸν οἶκον· Γράμματα ἡμῖν, ἔφη, ἄνδρες φίλοι, ἐπέμφθη παρὰ τῶν ἡγεμόνων τῶν εἰς Νέαν πόλιν ἀποσταλέντων· καὶ Δημοκλῆς ὑπολαβὼν, ἔφη· Εὖ γε νὴ τοὺς θεοὺς ἐποίησαν, ἔφη, Διονύσιε. Κἀκεῖνος προσβλέψας αὐτῷ· Τί δ ̓ οἶδας, ἔφη, σὺ, πότερα κατὰ γνώμην ἐστὶν, τοὐναντίον, γεγράφασιν; καὶ Δημοκλῆς· Εὖ γε νὴ τοὺς θεοὺς ἐπιτετίμηκας, ἔφη, Διονύσιε. Καὶ Σάτυρον δὲ τινα ἀναγράφει Τίμαιος κόλακα ἀμφοτέρων τῶν Διονυσίων. Timaeus vigesimo secundo Historiarum libro, Democlem narrat, junioris Dionysii assentatorem, quum mos esset Siculis, domi Nymphis sacra facere, temulentosque circa illarum imagines pernoctare, et circa deas saltare, omissis Nymphis dixisse, nihili faciendos esse deos qui anima carerent, saltantemque ad Dionysium perrexisse. Idem deinde a Dionysio legatus missus cum aliis [ad Dionem], quum omnes eadem triremiiter fecissent, accusarentque illum ceteri, quod in ea peregrinatione seditionsus fuisset, et rebus publicis, quae ad Dionysium pertinerent, offccisset; irato admodum Dionysio, dixit: Inde natum dissidium cum suis collegis, quod post caenam illi Phrynichi aut Stesichori paeanem, ac nonnulli eorum etiam Pindaricum, quos memoria tenerent, canere consuessent, ipse vero cum volentibus eos paeanas esset exsecutus, qui ab ipso Dionysio essent compositi. Cujus rei manifestum documentum se exhibiturum profitebatur: nam accusatores suos ne numerum quidem canticorum illorum cognitum habere, se vero paratum esse omnia ordine canere. Hic quum iram posuisset Dionysius, rursus Democles dicere pergit: Gratificeris mihi hoc velim, inquit, Dionysi, ut aliquem, qui noverit, jubeas me edocere paeanem in Aesculapium a te compositum: audio enim te in hoc fuisse occupatum. Aliquando quum una essent amici ad coenani a Dionysio vocati, intrans in coenaculum rex dixit: Literae nobis, amici, allatae sunt a ducibus datae Neapolin missis. Ibi Democles interfatus: Praeclare sane, per deos, fecerunt, inquit, Dionysi! Quem ille intuens: quid ver, inquit, tu nosti, utrum ex sententia sint, necne, quae illi perscripsere.? Et Democles: Praeclare sane, per deos, inquit, reprehendisti me, Dionysi! Sed et Salyrum quendam commemorat Timaeus, adsentatorem utriusque Dionysii.— De Democle vide quae leguntur apud Cic. Tuscul. Qu. V, 21, fortasse timaeo auctore.

DFHG URN Retriever

The DFHG URN retriever is a tool for retrieving and citing passages and words in the Greek texts Fragmenta Historicorum Graecorum by typing the corresponding URN.

For example:

  1. Hellanicus fr. 1
    urn:lofts:fhg.1.hellanicus.hellanici_fragmenta.phoronis:1
  2. The citation of the beginning of Hellanicus fr. 1 (Ἑλλάνικος ὁ Λέσβιος τοὺς Τυῤῥηνούς φησι, Πελασγοὺς πρότερον καλουμένους, ἐπειδὴ κατῴκησαν ἐν Ἰταλίᾳ, παραλαβεῖν ἣν ἔχουσι προσηγορίαν)
    urn:lofts:fhg.1.hellanicus.hellanici_fragmenta.phoronis:1@ἑλλάνικος[1]-προσηγορίαν[1]

DFHG Project     Creative Commons License