Digital Fragmenta Historicorum Graecorum (DFHG)

DFHG URN Retriever

345

PHYLARCHUS

345

PHYLARCHI FRAGMENTA

HISTORIAE

HISTORIAE
LIBER XXIII
PHYLARCHI FRAGMENTA

41.

p. 345

Athenaeus XII, 55, p. 539, B:Φύλαρχος δ ̓ ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν καὶ Ἀγαθαρχίδης Κνίδιος ἐν τῷ δεκάτῳ περὶ Ἀσίας καὶ τοὺς ἑταίρους φησὶ τοὺς Ἀλεξάνδρου ὑπερβαλούσῃ τρυφῇ χρήσασθαι. Ὧν εἷς ὢν καὶ Ἄγνων χρυσοῦς ἥλους ἐν(??) κρηπῖσι καὶ τοῖς ὑποδήμασιν ἐφόρει. Κλεῖτος δ(??) Λευκὸς καλούμενος, ὅτε χρηματίζειν μέλλοι, ἐ(??) πορφυρῶν ἱματίων διαπεριπατῶν τοῖς ἐντυγχάνουσ(??) διελέγετο. Περδίκκᾳ δὲ καὶ Κρατερῷ φιλογυμναστοῦσιν ἠκολούθουν διφθέραι σταδιαῖαι τοῖς μεγέθεσιν, ὑφ ̓ αἷς περιλαμβάνοντες τόπον ἐν ταῖς καταστρατοπεδείαις ἐγυμνάζοντο· ἠκολούθει δὲ αὐτοῖς καὶ ὑποζύγια πολλὰ, τὰ τὴν κόνιν κομίζοντα πρὸς τὴν ἐν τῇ παλαίστρᾳ χρείαν. Λεοννάτῳ δὲ καὶ Μενελάῳ φιλοκυνήγοις οὖσιν αὐλαῖαι σταδίων ἑκατὸν ἠκολούθουν, αἷς περιιστάντες τὰς θήρας ἐκυνήγουν. Τὰς δὲ χρυσᾶς πλατάνους καὶ τὴν χρυσῆν ἄμπελον, ὑφ ̓ ἣν οἱ Περσῶν βασιλεῖς ἐχρημάτιζον πολλάκις καθήμενοι, σμαραγδίνους βότρυς ἐχούσας καὶ τῶν Ἰνδικῶν ἀνθράκων, ἄλλων τε παντοδαπῶν λίθων ὑπερβαλλόντων ταῖς πολυτελείαις, ἐλάττω, φησὶν Φύλαρχος, φαίνεσθαι τῆς καθ ̓ ἡμέραν ἑκάστοτε γινομένης παρ ̓ Ἀλεξάνδρῳ δαπάνης. Ἦν γὰρ αὐτοῦ σκηνὴ κλινῶν ἑκατὸν, χρυσοῖ δὲ κίονες πεντήκοντα κατεῖχον αὐτήν. Οἱ δὲ ὑπερτείνοντες οὐρανίσκοι διάχρυσοι ποικίλμασιν ἐκπεπονημένοι πολυτελέσιν ἐσκέπαζον τὸν. ἄνω τόπον. Καὶ πρῶτοι μὲν Πέρσαι πεντακόσιοι μηλοφόροι περὶ αὐτὴν ἐντὸς εἱστήκεσαν, πορφυραῖς καὶ μηλίναις ἐσθῆσιν ἐξησκημένοι· μετὰ δὲ τούτους τοξόται τὸν ἀριθμὸν χίλιοι οἱ μὲν φλόγινα ἐνδεδυκότες, οἱ δὲ ὑσγινοβαφῆ, πολλοὶ δὲ καὶ κυάνεα εἶχον περιβόλαια. Προειστήκεσαν δὲ τούτων ἀργυράσπιδες Μακεδόνες πεντακόσιοι. Κατὰ δὲ μέσην τὴν σκηνὴν χρυσοῦς ἐτίθετο δίφρος, ἐφ ̓ οὗ καθήμενος ἐχρημάτιζεν Ἀλέξανδρος, τῶν σωματοφυλάκων πανταχόθεν ἐφεστηκότων. Ἔξωθεν δὲ κύκλῳ τῆς σκηνῆς τὸ τῶν ἐλεφάντων ἄγημα διεσκευασμένον ἐφειστήκει, καὶ Μακεδόνες χίλιοι, Μακεδονικὰς στολὰς ἔχοντες, εἶτα μύριοι Πέρσαι, τό τε τὴν πορφύραν ἔχον πλῆθος εἰς πεντακοσίους ἦν, οἷς Ἀλέξανδρος ἔδωκε φορεῖν τὴν στολὴν ταύτην. Τοσούτων δὲ ὄντων καὶ τῶν φίλων καὶ τῶν θεραπευόντων οὐδεὶς ἐτόλμα προσπορεύεσθαι Ἀλεξάνδρῳ· τοιοῦτον ἐγεγόνει τὸ περὶ αὐτὸν ἀξίωμα. Ἔγραψε δὲ καὶ τότε Ἀλέξανδρος ταῖς ἐν Ἰωνίᾳ πόλεσι καὶ πρώτοις Χίοις ὅπως αὐτῷ πορφύραν ἀποστείλωσιν. Ἤθελε γὰρ τοὺς ἑταίρους ἅπαντας ἁλουργὰς ἐνδῦσαι στολάς. Ἀναγνωσθείσης δὲ τῆς ἐπιστολῆς Χίοις παρὼν θεόκριτος σοφὸς, νῦν ἐγνωκέναι ἔφη τὸ παρ ̓ Ὁμήρῳ εἰρημένον, Τὸν δ ̓ ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. Phylarchus, tertio et vigesimo Historiarum libro, et Agatharchides Cnidius decimo De Asia, etiam amicos Alexandri immani luxuria usos esse scribunt. Quorum unus fuit Agnon, qui aureis clavis confixas crepidas calceosque gestabat. Clitus vero, cognomine Leucus, quoties audientiam adeuntibus praeberet, purpureis tapetibus inambulans colloquebatur cum his qui cum ipso negotium haberent. Perdiccam et Craterum, exercitiorum gymnicorum studiosos, sequebantur pelles stadii longitutudine, sub quibus circumscripto loco in castris exercitabantur: eosdemque magnus etiam numerus sequebatur jumentorum, pulverem vehentium in palaestrae usum. Leonnatum vero et Menelaum, venandi studiosos, aulaea stadiorum centum sequebantur, quibus circumsepientes idonea loca, venationi operam dabant. Aureas vero platanos, et auream vitem, sub qua sedentes saepe Persarum reges responsa dabant, quarum racemi e smaragdis et Indicis carbunculis aliisque omnis generis pretioslssimis lapidibus erant confecti; has, ait Phylarchus, non tanti fuisse pretii, quantus fuit sumtus qui quotidie apud Alexandrum fiebat. Etenim tabernaculum ejus centum lectis instructum erat, et quinquaginta aureis fulciebatur columnis: praetentaque lacunaria inaurata, variegato opere sumtuose fabricata, superiorem partem tegebant. Circa illud primum Persae intus stabant quingenti malophori purpureis et flavis vestibus ornati: post hos sagittarii, mille numero, partim flammea amicula gestantes, partim hysgino tincta, multi etiam cyanea. Ante hos stabant argyraspides Macedones quingenti. In medio tabernaculo posita erat aurea sella, in qua sedens responsa dabat Alexander corporis custodibus undique cinctus. Extra tabernaculum in orbem dispositum erat stratorum elephantorum agmen et Macedones mille, Macedonica stola induti, deinde decem millia Persarum: et eorum qui purpuram gestabant ad quingentos erant numero, quibus eo cultu utendi potestatem dederat Alexander. Tot igitur amicis et ministris cinctum legem nemo audebat accedere tanta circumdatum majestate. lisdem temporibus per literas imperavit Alexander Ioniae civitatibus, et Chiis piaecipue, ut purpuram sibi mitterent: voluerat enim omnes suos familiares purpura vestiri. Quibus lectis apud Chios literis qui aderat sapiens Theocritus, ait, nunc se intelligere quid sit quod Homerus dixerit, Prehendit hunc purpurea mors validumque fatum.Aelianus V. H. IX, 3 omnia usque ad ἐγραψε refert; quem si statuamus solo Phylarcho usum esse auctore, etiam prior eorum pars, quae apud Athenaeum extant, ex Phylarcho potissimum hausta esse putanda erit. Cf. Polyaen. Strat. IV, 3, 34 et Plutarch. Alex. M. 40, qui et ipsi Phylarchum sequuti esse videntur.

DFHG URN Retriever

The DFHG URN retriever is a tool for retrieving and citing passages and words in the Greek texts Fragmenta Historicorum Graecorum by typing the corresponding URN.

For example:

  1. Hellanicus fr. 1
    urn:lofts:fhg.1.hellanicus.hellanici_fragmenta.phoronis:1
  2. The citation of the beginning of Hellanicus fr. 1 (Ἑλλάνικος ὁ Λέσβιος τοὺς Τυῤῥηνούς φησι, Πελασγοὺς πρότερον καλουμένους, ἐπειδὴ κατῴκησαν ἐν Ἰταλίᾳ, παραλαβεῖν ἣν ἔχουσι προσηγορίαν)
    urn:lofts:fhg.1.hellanicus.hellanici_fragmenta.phoronis:1@ἑλλάνικος[1]-προσηγορίαν[1]

DFHG Project     Creative Commons License