Digital Fragmenta Historicorum Graecorum (DFHG)

DFHG URN Retriever

343

PHYLARCHUS

343

PHYLARCHI FRAGMENTA

HISTORIAE

HISTORIAE
LIBER XX
PHYLARCHI FRAGMENTA

36.

p. 343

Athenaeus XIII, 85, p. 606, F:Ἱστορεῖ δὲ Φύλαρχος διὰ τῆς εἰκοστῆς ὅσην ἐλέφας τὸ ζῷον φιλοστοργίαν ἔσχεν εἰς παιδίον· γράφει δ ̓ οὕτως· «Τούτῳ δὲ τῷ ἐλέφαντι συνετρέφετο θήλεια ἐλέφας, ἣν Νίκαιαν ἐκάλουν· τελευτῶσα τοῦ Ἰνδοῦ γυνὴ παιδίον αὑτῆς τριακοσταῖον παρακατέθετο. Ἀποθανούσης δὲ τῆς ἀνθρώπου δεινή τις φιλοστοργία γέγονε τοῦ θηρίου πρὸς τὸ παιδίον. Οὔτε γὰρ ἀπ ̓ αὐτοῦ χωριζόμενον τὸ βρέφος ὑπέμενεν, δὲ, εἰ μὴ βλέποι τὸ παιδίον, ἤσχαλλεν. Ὅτ ̓ οὖν τροφὸς ἐμπλήσειεν αὐτὸ τοῦ γάλακτος, ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν τοῦ θηρίου ἐτίθει αὐτὸ ἐν σκάφῃ. Εἰ δὲ μὴ τοῦτο πεποιήκοι, τροφὴν οὐκ ἐλάμβανεν ἐλέφας. Καὶ μετὰ ταῦτα δι ̓ ὅλης τῆς ἡμέρας τοὺς καλάμους λαμβάνων, καὶ τῶν παρατιθεμένων χορτασμάτων, καθεύδοντος τοῦ βρέφους, τὰς μυίας ἀπεσόβει· ὅτε δὲ κλαίοι, τῇ προβοσκίδι τὴν σκάφην ἐκίνει καὶ κατεκοίμιζεν αὐτό· τὸ δ ̓ αὐτὸ ἐποίει καὶ ἄῤῥην ἐλέφας πολλάκις.» Phylarchus vicesimo libro docet, quam singulari amore elephas bellua dilexerit infantem. Scribit autem in hunc modum: «Cum hoc elephante simul alebatur femina elephas, quam Nicaeam vocabant; cui uxor Indi morieus infantem suum triginta dies natum custodiendum apposuerat. Tum mortua muliere, mirus quidam amoris affectus belluae exstitit adversus infantem. Nec enim sustinuit ut a se infans removeretur: et nisi praesentem videret parvulum, tristis erat. Igitur quoties lacte infantem nutrivisset nutrix, inter pedes belluae illum in cunis posuit: quod nisi illa fecisset, pabulo abstinebat elephas. Et deinde per totum diem arundines sumens et stramina adposita, dormiente infante, muscas ab eo abigebat: et flente illo, proboscide cunas agitabat, eumque sopiebat. Atque idem saepe etiam faciebat elephas mas.»
PHYLARCHI FRAGMENTA

36.

p. 343

Aelianus De natura animal. XI, 14:Ὅτε γοῦν Ἀντίγονος ἐπολιόρκει Μεγαρέας, ἑνὶ τῶν ἐλεφάντων τῶν πολεμικῶν συνετρέφετο καὶ θῆλυς, ὄνομα Νίκαια. Ταύτῃ τοίνυν τοῦ τρέφοντος αὐτὸν γυνὴ παιδίον, ἔτυχε τεκοῦσα πρὸ ἡμερῶν τριάκοντα, καὶ παρακατέθετο φωνῇ τῇ Ἰνδῶν, ἧς ἀκούουσιν ἐλέφαντες. δὲ καὶ ἐφίλει τὸ παιδίον καὶ ἐφύλαττε, καὶ κειμένου πλησίον ἥδετο, καὶ κνυζομένου παρέβλεπε καὶ καθεύδοντος τῇ προβοσκίδι τὰς μυίας ἀνεσόβει καλάμου κλαδὶ τοῦ παραβαλλομένου εἰς τροφήν. Εἰ δὲ μὴ παρῆν τὸ βρέφος, τότε καὶ τροφὴν ἀνεστέλλετο. Οὐκοῦν ἔδει τὴν τρέφουσαν αὐτὸ ἐμπλῆσαι μὲν τοῦ γάλακτος, παραθεῖναι δὲ τῷ κηδεμόνι, πάντως ἀγανακτῶν Νίκαια ἦν δῆλος, καὶ τεθυμωμένος καί τι καὶ δρασείων τῶν δεινῶν. Πολλάκις δὲ καὶ ἀνακλαύσαντος αὐτοῦ εἶτα τὴν σκάφην ἐνέκειτο διέσεισε, παραμυθούμενος τῷ σεισμῷ τὸ βρέφος, ... οἷα δήπου φιλοῦσι καὶ αἱ τροφοὶ καὶ αἱ τίτθαι δρᾷν ... ποιῶν ὡς ἄνθρωπος ἐλέφας. Quum Antigonus Megarensium urbem obsideret, femina simul elephas, Nicaea nomine, cum uno de elephantis bellatoribus versabatur. Et quum illius, qui elephantum aleret, uxor infantem puerum ante mensem peperisset, eum Nicaeae elephanto, lingua utens Indica, quam elephanti intelligunt, commendavit. Is autem puerulum diligebat, et custodiebat, ex eoque proxime adjacente magnam voluptatem capiebat; quum ploraret, oculos advertebat; tum vero ab eo dormiente muscas abigebat, proboscide ventilans arundinis ramum ex illis qui pro pabulo ei objiciebantur; omnem vero cibum, nisi puer adesset, rejiciebat. Nutrix igitur necesse habebat, posteaquam eum lacte complevisset, elephanto curatori apponere; sin autem, elephantus manifesta iracundia incitabatur, ac nonnunquam ita, ut etiam mali aliquid minari et moliri videretur, Saepe etiam quum vagiret infans, cunas, in quibus jaceret, movebat; sicque eidem ex hoc motu oblectamenta et solatia afferre studebat, ut facere solent nutrices: qua in re elephantus agebat ut homo.Aelianum ex Phylarcho sua hausisse Athenaei locus l. demonstrat. Cf. Polyaen. Strateg. IV, 6, 3 et Aelian. De natur. animal. XVI, 36; quae his locis referuntur eidem Phylarcho tribuenda esse videri monet Luchtius.

DFHG URN Retriever

The DFHG URN retriever is a tool for retrieving and citing passages and words in the Greek texts Fragmenta Historicorum Graecorum by typing the corresponding URN.

For example:

  1. Hellanicus fr. 1
    urn:lofts:fhg.1.hellanicus.hellanici_fragmenta.phoronis:1
  2. The citation of the beginning of Hellanicus fr. 1 (Ἑλλάνικος ὁ Λέσβιος τοὺς Τυῤῥηνούς φησι, Πελασγοὺς πρότερον καλουμένους, ἐπειδὴ κατῴκησαν ἐν Ἰταλίᾳ, παραλαβεῖν ἣν ἔχουσι προσηγορίαν)
    urn:lofts:fhg.1.hellanicus.hellanici_fragmenta.phoronis:1@ἑλλάνικος[1]-προσηγορίαν[1]

DFHG Project     Creative Commons License