Digital Fragmenta Historicorum Graecorum (DFHG)

DFHG Digger

Where author="PHERECYDES"

Volumen primum

XXXIV

PHERECYDES

PHERECYDES: DE VITA ET SCRIPTIS AUCTORUM, QUORUM FRAGMENTA HOC VOLUMINE COMPREHENDUNTUR

Pherecydes fuerunt duo, alter philosophus ex Syro, alter historicus Atheniensis (*) . Prior etsi ad nos non pertinet, tamen, quia a Suida aliisque cum altero saepenumero confunditur, de utroque nobis dicendum est. Pherecydes philosophus, Babyos filius, patriam habuit Syrum sive Syram sive Syriam, unam ex Cycladibus insulis. Hoc patriae nomen si conjungas cum iis, quae de doctrina Pherecydis et qua eam adeptus sit ratione traduntur, nec non cum ambitioso quodam seriorum scriptorum studio, facile intelligitur, qui factum sit, ut apud multos scriptores, quos diligenter recenset Sturz. p. 2, natale Nostri solum in Syriam, Asiae regionem, vel Assyriam translatum sit. Vixit Phcrecydes secundum Suidam, Alyattis temporibus, secundum Diogen. Laertium (I, 121) Ol. 59. Quam testimoniorum discrepantiam (nam Alyattes secundum Euseb. jam 01. 54 moritur) Clintonus (F. H. p. 9 Krüg.) ex more vulgari ita conciliare vult, ut γέγονεν apud Suidam sit, natus est. Falso; differentia illa ad eandem chronologiarum confusionem referenda est, de qua ad Xanthum monui. Videtur Suidas Pherecydem seplem Olympiadibus priorem posuisse (Ol. 52) quam Diogenes, cujus vero rationes veriores esse tum ex aliis testimoniis constat, tum ex Cicerone (Tusc. I, 16),qui eum aequalem facit Servio Tullio. Hic igitur Pherecydes a serioris aevi scriptoribus, quorum nomina exscribere taedet, uno fere ore Pythagorae magister fuisse dicitur. Ipse vero, aiunt, nullius magisterio usus sapientiam suam hausit ex arcanis libris Phoenicum. Sic praeter Suidam referunt Clemens Alexandrinus, Philo Byblius, Hesychius Milesius et Eustathius. Diogenes Laert. (1. l. et II, 46) eum Pittacum audiisse dicit, atque Thaletis gloriam aemulatum esse. Cf. Suidam. Josepho (contra Apion. I, p. 1034, E), sicuti Thales et Pythagoras, Aegyptiorum et Chaldaeorum fuit discipulus, atque in Aegyptum iter ab eo susceptum esse disertis verbis tradunt
XXXV
Georg. Cedrenus (in Synopsi hist. I, p. 94, B.) et Theodorus Meliteniota (prooem. in Astron. c. 12). Sed haec omnia magis ad probabilitatis speciem inventa sunt quam ex fontibus hausta dignis fide. Et omnino nullus fere inter antiquos philosophos reperitur, quem tot fabulis exornaverint, quot de Pherecyde protulerunt mendacia et mirabilia. Huc pertinent quae de vaticiniis ejus deque mortis genere fabulantur. a Sturzio summa cum diligentia congesta. Opus, quo dogmata sua de cosmogonia deque deorum natura posteritati mandavit, pedestri oratione conscriptum erat, quam primus ille in rerum philosophicarum expositione adhibuisse dicitur (1) . Titulus hujus operis fuit Ἑπτάμυχος. Sic ipse Pherecydes ut videtur librum suum inscripsit; aliis magis dilucide appellabatur Θεοκρασία, quippe qui de deorum sive elementorum cominixtione exponeret. Quae vero Suidas habet: Ἑπτάμυχος ἤτοι Θεοκρασία ἢ Θεογονία· ἔστι δὲ Θεολογία ἐν βιβλίοις δέκα, ἔχουσα θεῶν γέωεσιν καὶ διαδόχους, in iis diversa confusa sunt. Sturzio haec a Suida non profecta esse videutur. «Sapiunt enim, inquit, hominem qui non satis perspicua putaret nomina θεοκρασία et Θεογονία, et qui inter hanc de Syrio et sequentem de Atheniensi Pherecyde relationem vellet similitudinem quandam effingere. Deinde vel Δεκάμυχος legendum puto, vel si illa verba, quae an genuina sint dubitari posse dixi, Suidam vere auctorem habent, ἐν βιβλίοις ἑπτά.» Νeutrum probandum. Nam quamvis sit verisimile Heptamychum in septem libros divisum fuisse, tamen minime est necessarium, quum haec inscriptio non externam operis adornationem respexisse videatur, sed propter tria, quae Pherecydes statuit rerum principia (Jovem sive Aetherem, Chthona sive Chaos, et Cronum Sive Tempus) et quatluor elementa (ignem, terram, aerem, aquam), ex quibus omnia quae exsistunt nata sunt et nascuntur, hunc maxime titulum auctor selegisse utandus sit. Ac ne eum mutare velis, jam illud, opinor, vetat, quod septenarius numerus omnino sacer habebatur et prae ceteris consecratus erat Apollini, cum cujus dei cultu arcto vinculo conjuncta erat tota illa Pythagoreorum, cum quibus Pherecydes componi solet, philosophia; atque quae de ipso Pherecyde miraculosa circumferebantur, vatis potius Apollinei ei speciem praebent quam philosophi. Quamquam autem titulus Ἑπτάμυχος ab omni mutatione temeraria tuendus est, neque de librorum hujus operis numero certius aliquid statui potest, propterea non minus persuasum habeo verba illa, de quibus agitur, a Suida (non est enim cur alium accusemus) male adjecta esse, quippe quae ad Pherecydis Atheniensis Theogoniam pertineant, quamque decem libris compositam fuisse scimus. Tum vero pro θεολογίαν scribendum puto θεογονίαν, quae vox sequentibus ἔχουσα θεῶν γέωεσιν καὶ διαδόχους postulari quodammodo videtur. Contra quod antecedit apud Suidam θεογονίαν mutandum in θεολογίαν. Post Syrum Suidas alios duos Pherecydes distinguit, Atheniensem ipso duos philosopho antiquiorem, atque Lerium quem paullo ante Ol. 75 floruisse dicit. At unus uterque est et idem, ut jam Vossius (de Hist. Gr. p. 445) docuit. Accidit enim Pherecydi, quod est de aliis multis observatum, scilicet ut duas haberent patrias, unam naturae, ut Cicero ait, alteram civitatis. Natus fuerit sine dubio in Lero insula, Atheniensis vero nominabatur, quod apud hos degeret vitam Argumento est, quod Eratothenes (ap. Diog. L. I, 119; cf. Dionys. H. p. 35 ed. R.) duos tantum Pherecydes agnoscit, alterum Syrium philosophum, alterum Atheniensem genealogum. Eodem facit Strabo X, p. 487 B: Ἐξ ἧς (Σύρου) φερεκύδης ὁ Βάβυος ἦν, νεώτερος δὲ ἔστιν ὁ Ἀθηναῖος ἐκείνου. Atque omnino unus tantum Pherecydes historicus apud veteres laudatur. Simili confusione laborant de aetate Nostri testimonia. Falsa sunt et ad philosophum referenda quae habent Eusebius Arm. Ad Ol. 60, I p. 334 ed. Mai: Pherecydes historicus Pythagoroe magister cognoscebatar; Chronicum Paschale p. 144,A, ad 01, 57, anno Cyri majoris vicesimo primo: Φερεκύδης ἱστοριοποιὸς ἐυνωρίζετο καὶ Πυθαγόρας· Georgius Syncell. p. 238, B Paris. (p. 451 Dindorf.): Θέογνις ὁ ποιητὴς ἐγνωρίζετο. Πεισίστρατος Ἁθηναίων τὸ δεύτερον
XXXVI
ἐβασίλευσε. Φερεκύδης ἐγνωρίζετο Πυθαγόρου διδάσκαλος. Ad Atheniensem historicum pertinent haec: Eusebius ad Ol. 81 p. 339: Pherecydes alter historicus agnoscebatur. Chronic. Paschal. p. 163, B, ubi Pherecydes secundus historicus ponitur Olymp. 81 anno imperii Artaxerxis Longimani decimo quinto. Isidorus Origg. I, 41, Pherecydem claruisse dicit post Herodotum, quibus temporibus Esdras legem conscripserit (post 01. 80, 3). Jam si Suidae Pherecydes γεγονὼς πρὸ ὀλίγου πρὸ τῆς οε’ Ὀλυμπιάδος, ideoque septem Olympiadibus antiquior dicitur quam apud ceteros auctores, vides eandem hic nos reperire discrepantiam, quam supra statuimus de aetate Pherecydis Syrii, ac procul dubio utriusque scriptoris tempora Suidas ex iisdem catalogis chronologicis sumsit, qui omnia septem Olympiadibus ponebant justo priora. Nam cur γεγονὼς hic pro natus accipiendum sit, ut Krügerus vult, causam idoneam non video; quamquam negari nequit Pherecydem, si Ol. 81, qua floruisse dicitur, annum egerit circa tricesimum, hoc ipso fere tempore, quod posuit Suidas, in lucem editum esse debere. Itaque si recte Lucianus (2) Pherecydem annos nonaginta quinque vixisse refert, diem supremum obiit circa 01. 96. De scriptis Pherecydis quae comperta habeamus perpauca sunt. Quod Suidas eum τὰ Ὀρφέως collegisse dicit, ad philosophum spectat; παραινέσεις δι’ ἐπῶν item a nostro aliena sunt. Ex libris De Lero insula, De Iphigenia, et De festis Bacchicis, nihil tulit aetatem. Omnia enim quae apud vett. exstant fragmenta ad opus pertinent mythologicum decem librorum, quod modo Theogoniam, modo Genealogias, modo Autochthones (3) , modo Archaeologiam Atticam vocant, prout quisque respexit aut ad primam maxime operis partem de deorum origine et successionibus agentem, aut ad illum veterum historicorum morem genealogias condendi atque has secundum autochthones, stirpium auctores, distinendi, aut denique ad studium, quo in patriis rebus narrandis et illustrandis prae ceteris elaborare solebant. Plurimis vero locis simpliciter laudatur Pherecydes in Historiis. — Operis adornationem et dispositionem quum ad ipsa fragmenta indicaverim, hoc loco iterum de iis non dissero.
70

PHERECYDIS FRAGMENTA

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER PRIMUS
Argumentum.—Theogonia. Coeli et Terrae progenies: Centimani; Cyclopes, ad quos Aorten, fr. 26 memoratum, referre possis, quamvis verisimilius sit eum aut ad eos pertinere, qui cum Perseo Argos concesserunt, aut, quae est Sturzii sententia, ad Cyclopes Homericos; Titanes. Croni regnum. Ejus ex Rhea filius Jupiter, quem quum nonnulli in Arcadia natum dicant, ad hunc referre licet fr. 1 de Hysia oppido. Ex Philyra Cronus suscepit Chironem (2).—Jupiter cum fratribus regnum partitur. Jovis progenies: Apollo et Diana, qui Orionem et Tityum interficiunt (3, 4, 5). Ex Apolline nati sunt Corybantes (6; adjunxi de Dactylis fragmentum), Aescudapius (8), Aristaeus (9), cujus filia est Hecate (10). Haec ducit ad Plutonem. Raptus Proserpinae. Ceres, cum qua arcte conjuncta est Daira (11), filiam quaerens venit ad Triptolemum (12).—Ex Neptuni progenie memoratur Nauplius (13).—Gigantomachia; Typho (14). His igitur ea comprehenduntur, quae lib. I, c. 1—6 exposuit Apollodorus, qui, quamvis alias genealogias secutus multis in rebus, praecipue vero in iis, quae pertinent ad Apollinem Pherecydi, Pythagorae discipulo, singulari quodam amore et studio elatum, a nostro recedat, in universum tamen ad Pherecydis maxime narrationem operis sui dispositionem accommodasse videtur. Sed post narratam Gigantomachiam Apollodorus paullo abruptius ad Promethei supplicium transgreditur, deinde, ubi in enumeranda hujus progenie ad Hellenicae stirpis au ctores perventum est, in Aeolo subsistens numerosam ejus posteritatem per reliquam libri primi partem persequitur. Aliter rem instituit Pherecydes, quem ad Aeaci stirpem sese convertisse ex fr. 16 et 28 satis luculenter, ut puto, apparet. Igitur quum deorum Olympiorum regnum gigantomachia confirmatum esset, ad Jovem, novi rerum ordinis rectorem, rediens prae ceteris narrasse videtur raptum Aeginae (cf. fr. 78), cujus ex Jove posteritatem usque ad historica tempora deduxit. Quare huc referenda sunt, quae dicuntur de Telamone (15), de Peleo (16), de Polydora (17, 18), de Patroclo, Clesonymi interfectore(19), de majoribus Miltiadis (20). Eadem Apollodorus tractavit lib. III, c. 12, 7—13, 8, quae tamen cum antecedente de rebus Troicis narratione et cum Atticis, quae subsequuntur, fabulis tam male cohaerent, immo omni vinculo tantopere sunt destituta, ut cum Heynio statuendum sit plura intercidisse. Itaque admodum proclivis est suspicio, Apollodorum eodem fere quo Pherecydes modo Aeacidarum historiam narrasse, sed, quum ea satis idoneum ad Atticas fabulas transitum praeberet, in postremum librum transposuisse, illa ipsa vero quae aditum pararent ad Atticas fabulas, temporum injuria interiisse, vel a serioris aevi homine, qui a mythologia ea putaret aliena, resecta esse.
PHERECYDIS FRAGMENTA

1.

p. 70
Steph. Byz.:Ὑσία, πόλις Βοιωτίας. ... Ἔστι καὶ Ἀρκαδίας πόλις, ὡς Φερεκύδης πρώτῳ. Hysia, oppidum Boeotiae, sed etiam Arcadiae, ut ait Pherecydes in libro primo.
PHERECYDIS FRAGMENTA

2.

p. 70
Schol. Apollon. II, 1235:Φερεκύδης φησὶν, ὅτι Κρόνος ἀπεικασθεὶς ἵππῳ ἐμίγη Φιλύρᾳ τῇ Ὠκεανοῦ, καὶ διὰ τοῦτο διφυὴς Χείρων. Cronus in equum conversus cum Philyra, Oceani filia, concubuit, et propterea Chiron duplicem equi atque hominis naturam habet.
PHERECYDIS FRAGMENTA

3.

p. 70
Apollod. I, 4, 3:Ὠρίωνα Ἄρτεμις ἀπέκτεινεν ἐν Δήλῳ· τοῦτον γηγενῆ λέγουσιν ὑπερμεγέθη τὸ σῶμα· Φερεκύδης δὲ αὐτὸν Ποσειδῶνος καὶ Εὐρυάλης λέγει. Diana Orionem in Delo necavit Hunc terra natum vastissima corporis magnitudine fuisse memorant: Pherecydes eum Neptuni ex Euryale filium dicit.
71PHERECYDIS FRAGMENTA

4.

p. 71
Schol. Hom. Il. 2, 486:Συγκυνηγῶν δὲ οὗτος (Orion) Ἀρτέμιδι, ἐπεχείρησεν αὐτὴν βιάσασθαι. Ὀργισθεῖσα δὲ θεὸς, ἀνέδωκεν ἐκ τῆς γῆς σκορπίον, ὃς αὐτὸν πλήξας κατὰ τὸν ἀστράγαλον, ἀπέκτεινε· Ζεὺς δὲ συμπαθήσας κατηστέρισεν αὐτόν. Διὸ τοῦ Σκορπίου ἀνατέλλοντος, Ὠρίων δύνει. ἱστορία παρ ̓ Εὐφορίωνι. Orion quum Dianae, quam venantem comitabatur, vim afferre conaretur, dea irata ex terra misit scorpium, qui in vertebra feriens eum necavit. Sed Jupiter commiseritus collocavit eum inter sidera. Quare ubi Scorpio oritur, occidit Orion.Codex Leidensis habet παρὰ Φερεκύδῃ: v. Valckenar. diss. De scholl. In Hom., Opuscul. Vol. II, p. 121.
PHERECYDIS FRAGMENTA

5.

p. 71
Schol. Apollon. I, 761:Φερεκύδης δέ φησιν, ὅτι Ζεὺς Ἐλάρῃ τῇ Ὀρχομενοῦ μιγεὶς, ὦσεν αὐτὴν εἰς τὴν γῆν ἤδη κύουσαν, δεδιὼς τὴν τῆς Ἥρας ζηλοτπίαν. Ἐκείνης δὲ τεθνηκυίας, γῆ ἀνέδωκε Τιτυόν. Καὶ διὰ τοῦτο γηγενὴς ἐκλήθη. Pherecydes dicit Elaram, Orchomeni filiam, quum jam gravida esset Jovis concubitu, ab eo Junonis zelotypiam verente sub terram detrusam esse. Verum post mortem ejus terra edidit Tityum, qui propterea terrigena nominatus est.
PHERECYDIS FRAGMENTA

5.

p. 71
Schol. Pindar. Pvth. IV, 160:Ὅτι ὑπὸ Ἀπόλλωνος καὶ Ἀρτέμιδος ἐτελεύτησε τοξευθεὶς (ὁ Τιτυὸς), Φερεκύδης φησίν. Ἐπάγει δὲ καὶ αὐτὸς, ὅτι τοξευθεὶς Τιτυὸς ὑπὸ τῆς Ἀρτέμιδος καὶ φονευθεὶς, παράδειγμα τοῖς μετὰ ταῦτα γέγονεν, ὅπως ἂν [μή] τις τῶν δυνατῶν ἐπιθυμιῶν ὀρέγηται. Pherecyde auctore Tityus ab Apolline et Diana sagittis interfectus est. Sed et ipse Pindarus demonstrat eum a Diana sagittis percussum occidisse, quo posterioris aetatis homines exemplo suo moneret, ne potentes effrenata cupiditate appeterent.Cf. Apollodor. 1, 4, 1 et Eustath. ad Hom. Od. H, p. 1581, 54.
PHERECYDIS FRAGMENTA

6.

p. 71
Strabo X, p, 472, D:Ἀκουσίλαος Ἀργεῖος ἐκ Καβείρης καὶ Ἡφαίστου Κάμιλον λέγει. Τῶν δὲ, τρεῖς Καβείρους, ὧν Νύμφας Καβείραδας. Φερεκύδης δ ̓ ἐξ Ἀπόλλωνος καὶ Ῥυτίας Κορύβαντας ἐννέα· οἰκῆσαι δ ̓ αὐτοὺς ἐν Σαμοθράκῃ· ἐκ δὲ Καβείρης τῆς Πρωτέως, καὶ Ἡφαίστου, Καβείρους τρεῖς, καὶ Νύμφας τρεῖς Καβειρίδας· ἑκατέροις δ ̓ ἱερὰ γενέσθαι· μάλιστα μὲν οὖν ἐν Λήμνῳ καὶ Ἴμβρῳ Καβείρους τιμᾶσθαι συμβέβηκεν· ἀλλὰ καὶ ἐν Τροίᾳ κατὰ πόλεις· τὰ δ ̓ ὀνόματα αὐτῶν ἐστὶ μυστικά. Acusilaus Argivus Cabira et Vulcano natum ait Camilum: hoc tres Cabiros, ex his Nymphas Cabiridas. Pherecydes vero ex Apolline et Rhytia novem Corybantes, qui habita verintin Samothrace: e Cabira, Protei filia, et Vulcano Cabiros tres, et Nymphas tres Cabiridas: utrisque sua sacra esse: maxime autem in Lemno et Imbro Cabiros cultos, sed et secundum urbes Troiae. Nomina eorum sunt mystica.
PHERECYDIS FRAGMENTA

7.

p. 71
Schol. Apollon. I, 1129:Δάκτυλοι Ἰδαῖοι· ἓξ καὶ πέντε φασὶν εἶναι. Δεξιοὺς μὲν τοὺς ἄρσενας, ἀριστεροὺς δὲ τὰς θηλείας. Φερεκύδης δὲ τοὺς μὲν δεξιοὺς εἴκοσι λέγει, τοὺς δὲ εὐωνύμους τριάκοντα δύο. Γόητες δὲ ἦσαν, καὶ φαρμακεῖς, καὶ δημιουργοὶ σιδήρου λέγονται πρῶτοι καὶ μεταλλεῖς γενέσθαι. Ὠνομάσθησαν δὲ ἀπὸ τῆς μητρὸς Ἴδης. Ἀριστεροὶ μὲν, ὥς φησι Φερεκύδης, οἱ γόητες αὐτῶν· οἱ δὲ ἀναλύοντες, δεξιοὶ, ὡς Ἑλλάνικος. Dactylos Idaeos sex et quinque esse dicunt, et masculos quidem a dextra, feminas autem a sinistra parte collocatos esse. Sed Pherecydes dexteros viginti dicit, sinistros triginta duo. Praestigiatores erant et venefici, nec non primi ferri opifices et metallici fuisse traduntur. Nomen habuerunt ab Ida matre. Sinistri secundum Pherecydem praestigiatores erant, dextri vero (praestigia) resolvebant, ut ait (etiam) Hellanicus.
PHERECYDIS FRAGMENTA

8.

p. 71
Schol. Pind. Pyth. III, 60: παρθένος Κορωνὶς ᾤκει παρὰ ταῖς ὄχθαις τῆς Βοιβιάδος λίμνης· δὲ Βοιβιὰς λίμνη παρακειμένη τῇ Λακερςίᾳ. Ὅτι δὲ Κορωνὶς ἐν Λακερείᾳ ᾤκει πρὸς ταῖς πηγαῖς τοῦ Ἀμύρου, Φερεκύδης ἐν πρώτῃ ἱστορεῖ. Ἔνθα καὶ περὶ τοῦ κόρακος διηγεῖται, καὶ ὅτι Ἄρτεμιν ἔπεμψεν Ἀπόλλων, πολλὰς ἅμα γυναῖκας ἀπέκτεινε, καὶ ὡς τὸν Ἴσχυν Ἀπόλλων κτείνει, τὸν δὲ Ἀσκληπιὸν δίδωσι Χείρωνι. Coronidem virginem Laceriae habitasse non longe ab Amyri fontibus Pherecydes narrat l. 1, ubi etiam de corvo exponit (qui Apollinem certiorem fecit Coronidem, ex deo gravidam, coiisse cum Ischye, Elati filio), atque Dianam dicit ab Apolline missam multas simul interfecisse mulieres (quae Coronidis cum Ischye concubitum adju visse videntur), et ipsum Apollinem occidisse Ischyn, Aesculapium vero instruendum tradidisse Chironi.
PHERECYDIS FRAGMENTA

8.

p. 71
Steph. Byz.:Δώτιον, πόλις Θεσσαλίας. ... Ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Δωτίας τῆς Ἐλάτου· Φερεκύδης δὲ, ἀπὸ Δώτιος τοῦ Ἀστερίου, καὶ Ἀμφικτυόνης τῆς Φθίου. Dotium, urbs Thessaliae, nominata est a Dotia, Elati filia; Pherecydes autem a Dotide, Asterii ex Amphictyone, quae ex Phthio nata est, filia, nomen derivat.Quae huc referenda videntur propter auctorem hymni Hom. in Aesculap. v. 2, ubi Aesculapium dicit υἶὸν Ἀπόλλωνος, τὸν ἐγείνατο δῖα Κορωνὶς Δωτίῳ ἐν πεδίῳ, κούρη Φλεγύου βασιλῆος. Cf. Strabon. IX, p. 442.
PHERECYDIS FRAGMENTA

8.

p. 71
Schol. Eurip. Alcest. 2:Φερεκύδης ἐν ἱστορίᾳ τοὺς ἐν Δελφοῖς φησὶ θνήσκοντας αὐτὸν ἀναβιώσκειν. Pherecydes in historia tradit Aesculapium Delphis mortuos in vitam revocasse.Ap. Schol. Pindar. Pyth. III, 96, Aesculapium ab Jove occisum esse tradit Φερεκύδης, ὅτι τοὺς ἐν Δελφοῖς θνήσκοντας ἀναβιοῦν ἐποίει.
72PHERECYDIS FRAGMENTA

9.

p. 72
Schol. Apollon. II, 500:Περὶ τῆς Κυρήνης Πίνδαρος ἱστορεῖ ἐν Πυθιονίκαις (IX, 6 sqq.), ὡς παρθένος οὖσα, μέχρι πολλοῦ συνεκυνήγει τῷ Ἀπόλλωνι· διαπαλαίουσα δέ ποτε λέοντι ἠγαπήθη ὑπὸ Ἀπόλλωνος· ὃς καὶ ἁρπάσας αὐτὴν, διεκόμισεν εἰς τὴν νῦν ἀπ ̓ αὐτῆς Κυρήνην τῆς Λιβύης (καλουμένην adde ex cod. Paris.) καὶ μιγεὶς Ἀρισταῖον ἔτεκε. Φερεκύδης δέ φησι καὶ Ἄρατος, ἐπὶ κύκνων αὐτὴν ὀχηθεῖσαν, κατὰ Ἀπόλλωνος προαίρεσιν, εἰς τὴν Κυρήνην ἀφικέσθαι. Pindarus in carm. Pyth. dicit Cyrenen, dum virgo esset, multum venatam esse cum Apolline, qui, quum contra leonem luctantem quondam conspexisset, amore infiammatus puellam rapuisset et in eam Libyae partem transportasset, quae nunc ab illa Cyrene nominata est, ibique eum ea congressus genuisset Aristaeum. Pherecydes vero et Aratus eam curru cygnis juncto vectam Apollinis consilio Cyrenen venisse dicunt.
PHERECYDIS FRAGMENTA

9.

p. 72
Patrem Cyrenes alii dicunt Peneum, alii Hypseum, regem Lapitharum, quem Pelei filium esse tradit Schol. Apoll. l. l. et ex Pherecyde Schol. Pind. Pyth. IX, 29:Ναίδος καὶ Πηνειοῦ τὸν Ὑψέα Φερεκύδης. Ἀκέσανδρος δὲ, Φιλλύρας τῆς Ἀσωποῦ καὶ Πηνειοῦ ἱστορεῖ τὸν Ὑψέα. Naidis et Penei filium Hypseum dicit Pherecydes.
PHERECYDIS FRAGMENTA

10.

p. 72
Schol. Apollon. III, 467:Περσηίδα τὴν Ἑκάτην λέγει (Apollonius), ὡς τοῦ Περσέως θυγατέρα. Τινὲς δὲ αὐτήν φασι Διὸς εἶναι παῖδα. ... Βακχυλίδης δὲ Νυκτὸς φησὶν αὐτὴν θυγατέρα. ... Μουσαῖος δὲ, Ἀστείας καὶ Διός. (Conf. ad v. 1034.) Φερεκύδης δὲ, Ἀρισταίου τοῦ Παίονος. Apollonius Hecaten nominat Perseidem, ut Persei filiam; nonnulli autem eam Jovis filiam faciunt. Bacchylides eam Noctis filiam dicit, Musaeus Jovis ex Asteria, Pherecydes Aristaei, qui Paeonis (Apollinis) filius erat.Cod. Paris. Παίωνος.
PHERECYDIS FRAGMENTA

11.

p. 72
Eustath. ad Hom. Il. Z, p. 648, 37:Δάειραν Φερεκύδης ἱστορεῖ Στυγὸς ἀδελφὴν, καὶ ἔοικε, φησὶν, οὕτως ἔχειν. Ἐπὶ γὰρ ὑγρᾶς οὐσίας τάττουσιν οἱ παλαιοὶ τὴν Δάειραν. Διὸ καὶ πολεμίαν τῇ Δήμητρι νομίζουσι. Ὅταν γὰρ θύηται αὐτῇ, οὐ πάρεστιν τῆς Δήμητρος ἱέρεια. Καὶ οὐδὲ τῶν τεθυμένων γεύεσθαι αὐτὴν ὅσιον. Dairam Pherecydes tradit Stygis esse sororem, atque consentaneum est rem ita habere ; elemento enim humido Dairam praeesse statuunt veteres, quare etiam Cereri inimicam credunt. Quum enim ei sacra fiunt, non adest Cereris sacerdos, neque fas est hanc degustare quae sacrificata sunt.«Pro φησὶν fortassis legi possit φύσιν, ut sensus sit: et videtur sane hoc cum rei natura consentire. Valesius ad Harpocrat. p. 17, legit simpliciter: καὶ ἔοικεν οὕτ. ἔχ.» Sturz.
PHERECYDIS FRAGMENTA

12.

p. 72
Apollodor. I, 5, 2 extr., de Triptolemo:Φερεκύδης φησὶν αὐτὸν υἱὸν Ὠκεανοῦ καὶ Γῆς. Triptolemus Oceani ex Terra filius est.
PHERECYDIS FRAGMENTA

13.

p. 72
Schol. Apollon. IV, 1091:Ἦσαν γὰρ Δίκτυς καὶ Πολυδέκτης, Ἀνδροθόης τῆς Κάστορος (cod. Paris. Περικάστορος) καὶ Περισθένους τοῦ Δαμάστορος, τοῦ Ναυπλίου, τοῦ Ποσειδῶνος, καὶ Ἀμυμώνης (cod. Paris. et Phav. Ἀμυμόνης), ὡς Φερεκύδης ὲν πρώτῳ). Dictys et Polydectes filii erant Androthoes, Castoris filiae, et Peristhenis, Damastoris, Nauplii, Neptuni ex Amymone.
PHERECYDIS FRAGMENTA

14.

p. 72
Schol. Apollon. II, 1214:Ὅτι ἐπὶ τὸν Καύκασον κατέφυγεν Τυφὼς διωκόμενος, καὶ ὅτι καιομένου τοῦ ὄρους ἔφυγεν ἐκεῖθεν εἰς Ἰταλίαν, ὅπου τὴν Πιθηκοῦσαν αὐτῷ περιῤῥιφῆναι (cod. Paris. περιῤῥυῆναι) νῆσον, Φερεκύδης ἐν τῇ θεογονίᾳ ἱστορεῖ. Typhon ad Caucasum, inde vero, monte incenso, confugit in Italiam, ubi Pithecusa insula in eum dejecta est. Narrat Pherecydes in Theogonia.
PHERECYDIS FRAGMENTA

15.

p. 72
Apollod. III, 12, 6:Φερεκύδης δέ φησι, Τελαμῶνα φίλον, οὐκ ἀδελφὸν Πηλέως εἶναι, ἀλλὰ Ἀκταίου παῖδα καὶ Γλαύκης τῆς Κυχρέως. Telamon amicus Pelei, non vero frater, sed Actaei (vel potius Actoris, Aeginae post editum ex Jove Aeacum maliti) ex Glauca, Cychrei nata, filius.Pro Ἀκταίου, quod jam Aegius obelo notavit, Heynius restituendum putat Ἄκτορος.
PHERECYDIS FRAGMENTA

16.

p. 72
Schol. Pindar. Nem. IV, 81:Ἔοικεν Πίδαρος μνημονεύειν τοῦ Θετιδείου, περὶ οὗ ἐν πρώτῳ Φερεκύδης οὕτω γράφει· «Ἔπειτα Πηλεὺς ᾤχετο εἰς Φθίαν, καὶ Θέτιν ἐπὶ τῶν ἵππων τούτων ἄγων, οἰκεῖ ἐν Φαρσάλῳ, καὶ ἐν Θετιδείῳ, καλεῖται ἀπὸ τῆς Θέτιδος πόλις.»
PHERECYDIS FRAGMENTA

16.

p. 72
Tzetzes ad Lycophr. 175: Πηλεὺς, κατὰ Φερεκύδην καθαίρεται ὑπ ̓ Εὐρύτου, τοῦ Ἄκτορος, οὗ θυγατέρα Ἀντιγόνην λαμβάνει, ἀναρτηθείσης δὲ ἐκείνης, ᾤχετο εἰς Φθίαν, καὶ Θέτιν ἄγων, ἐπὶ τῶν ἵππων ἥκει ἐν Φαφσάλῳ, καὶ Θετιδείῳ, καλεῖται ἀπὸ τῆς Θέτιδος πόλις. Peleus lustratur ab Euryto (Phthiae in Thessalia rege), Actoris filio, cujus filiam Antigonam uxorem duxit. (Sed quum imprudens Eurytum interfecisset, Iolcum fugit ad Acastum, cujus uxor, Peleum ad stuprum frustra sollicitans, falso nuntio effecit, ut Antigona mortem sibi conscisceret). Haec quum laqueo fauces sibi praeclusisset, «Peleus Phthiam reversus est et Thetidem curru equis (quos a Neptuno acceperat) juncto vehens, sedes sibi sumsit Pharsali et Thetidei, quod oppidum a Thetide nominatum est.Ἥκει ap. Tzetz. mutandum videtur in οἰκεῖ, quod habet Schol. Pind.—Pro Φαρσάλῳ vulgo legitur Φαργάλῳ. Verba ἡ πόλις post Θέτιδος utrobique delevit Sturzius suasu Heynii ad Apollodorum p. 795, sed sine dubio servanda sunt et ita intelligenda, ὃ καλεῖται ἡ πόλις, pro ᾧ ὀνόματι καλεῖται, ut alibi loquuntur, καλεῖται τοῦτο ἡ πόλις. Thetideum, Strabone teste, erat propinquum Pharsalo tam antiquae quam novae. Pro εἰς Φθίαν Sturz legendum putat ἐκ Φθίας, quia non post Antigonae demum mortem Peleus Phthiam petiverit. Sed Schol. Cogitasse videtur de altero itinere, quod fecit Peleus postquam, relicto Iolco, in Pelio monte Thetidem uxorem duxerat. Quae omnia historia in brevius contracta obscurata sunt.
73PHERECYDIS FRAGMENTA

17.

p. 73
Schol. Homer. Il. II, 175:Ἐκ τίνος Πηλεὺς Πολυδώρην ἔσχεν; ὡς μὲν Στάφυλος ἐν γ' (Venet. Ἐν τῇ Σ) Θεσσαλικῶν, ἐξ Εὐρυδίκης, τῆς Ἄκτορος θυγατρός. Φερεκύδης δὲ, ἐξ Ἀντιγόνης τῆς Εὐρυτίωνος. Ἄλλοι δὲ, ἐκ Λαοδαμείας τῆς Ἀλκμαίωνος. Polydoram Peleus suscepit ex Antigona, Eurytionis filia.
PHERECYDIS FRAGMENTA

17.

p. 73
In cod. Veneto praemissa huic loco sunt ista: διπλῆ (h. e. tale signum(??)), ὅτι Φερεκύδης τὴν Πολυδώραν φησὶ ἀδελφὴν Ἀχιλλέως· οὐκ ἔστι δὲ καθ ̓ Ὅμηρον διαβεβαιώσασθαι. Pherecydes Polydoram dicit Achillis sororem.
PHERECYDIS FRAGMENTA

18.

p. 73
Schol. Pindar. Nem. III, 55:Οὐ γὰρ (ὁ Πηλεὺς) μόνος εἷλε τὸν Ἰωλκὸν, ἀλλὰ μετὰ Ἰάσονος καὶ τῶν Τυνδαριδῶν, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης. Pherecydes narrat, Peleum cepisse Iolcum non solum, sed Iasonis et Tyndaridarum anxilio adjutum.Cf. Nicol. Damasc. In Exc. Vales. p. 446, et qui inde sua hausit Suid. s. v. Ἀταλάντη.
PHERECYDIS FRAGMENTA

19.

p. 73
Schol. Hom. Il. Ψ, 87:Τοῦτον (τὸν Ἀμφιδάμαντος υἱὸν) Κλεισώνυμον Φερεκύδης ἱστορεῖ. Hunc (Amphidamantis filium, quem Patroclus, Actoris et Aeginae nepos, interfecit) Clisonymum dicit Pherecydes.
PHERECYDIS FRAGMENTA

20.

p. 73
Marcellinus in Vita Thucydidis, § 2:Θουκυδίδης ... ἀπόγονος τῶν εὐδοκιμωτάτων στρατηγῶν, λέγω δὴ τῶν περὶ Μιλτιάδην καὶ Κίμωνα. ᾨκείωτο δὲ ἐκ παλαιοῦ τῷ γένει πρὸς Μιλτιάδην τὸν στρατηγόν· τῷ δὲ Μιλτιάδῃ, πρὸς Αἰακὸν τὸν Διός. Οὕτως αὐχεῖ τὸ γένος συγγραφεὺς ἄνωθεν. Καὶ τούτοις Δίδυμος μαρτυρεῖ, Φερεκύδην ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν φάσκων οὕτως λέγειν· «Φιλαίας δὲ Αἴαντος οἰκεῖ ἐν ταῖς Ἀθήναις. Ἐκ τούτου δὲ γίγνεται Δάϊκλος, τοῦ δὲ Ἐπίδυκος, τοῦ δὲ Ἀκέστωρ, τοῦ δὲ Ἀγήνωρ, τοῦ δὲ Ὄλιος, τοῦ δὲ Λύκης, τοῦ δὲ Τύφων, τοῦ δὲ Λάϊος, τοῦ δὲ Ἀγαμήστωρ, τοῦ δὲ Τίσανδρος, ἐφ ̓ οὗ ἄρχοντος ἐν Ἀθήναις.** τοῦ δὲ Μιλτιάδης, τοῦ δὲ Ἱπποκλείδης, ἐφ ̓ οὗ ἄρχοντος Παναθήναια ἐτέθη.** τοῦ δὲ Μιλτιάδης, ὃς ᾤκισε Χεῤῥόνησον.» Thucydides ... traxit genus a nobilissimis ducibus, Miltiadem et Cimonem dico. Antiquitus enim cum Miltiade Atheniensium duce; et propter Miltiadis genus, cum ipso Aeaco Jovis filio cognatione conjunctus erat. Adeo illustribus majoribus historicus iste se natum gloriatur. Atque Didymus haec suo testimonio confirmat, qui tradit Pherecydem primo Historiarum libro ita scribere: «Athenis habitavit Philaeas, Ajacis filius: huic filius fuit Daiclus, huic Epidycus, huic Acestor, huic Agenor, huic Olius, huic Lyces, huic Typhon, huic Laius, huic Agamestor, huic Tisander, qui quum esset Athenis Archon** illi filius fuit Miltiades, cui filius Hippoclides, qui quum Athenis esset archon instituta sunt Panathanaea**. Illo natus est Miltiades, qui Thracioe Cherronesum colonis frequentavit.»Locus mutilis, ordo stirpis turbatus. Quare Rutgersius inter verba: τοῦ δὲ Ἱπποκλείδης... ἐτέθη et τοῦ δὲ Μ. ὃς ᾤκισε Χεῤῥόνησον excidisse putat Cypselum, Miltiadis patrem. Deinde post Chersonesium Miltiadem Sturz. ponendum censet illum, qui nunc post Tisandrum collocatus est, ita quidem, ut, quum Cimonis, qui pater erat Miltiadis Marathonii, mentionem desideremus, etiam altera lacuna statuenda sit. Igitur ordo est hic: Tisander—Hippoclides (Herodot. VI, 127.) —Cypselus—Miltiades Chersonesius—Cimon —Miltiades Marathonius. Vide tamen quos laudat Baehr. ad Herodot. VI, 34 et 127
74

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER SECUNDUS
Initio hujus libri Pherecydes narrat Promethei historiam, quam Apollodorus statim post Gigantomachiam posuit. Apte haec annecti potuit Aeacidarum fabulis, siquidem Pherecydes dixit Promethei consilio Jovem a Thetidis nuptiis abstitisse. Inde petitum est fr. 21 de aquila ab Hercule interfecta. Reliqua, quae nominatim huic libro fragmenta assignantur, quum clare ostendant Argivas potissimum fabulas in eo tractatas esse, res ita conformanda est, ut statuamus Pherecydem, postquam Prometheum ab Hercule liberatum dixisset, ab hoc ipso Hercule transiisse ad fabulas Argivas. Similiter Apollodorus, qui libro secundo dicit: Ἐπειδὴ δὲ τὸ τοῦ Δευκαλίωνος διεξεληλύθαμεν γένος, ἐχομένως λέγωμεν τὸ Ἰνάχου. Itaque huc pertinent quae narrantur de Argo Panopta (22), de Danao (23), de Proeti filiabus a Melampode sanatis (24), de Bellerophonte contra Amazonas pugnante, ad quod fr. 25 retuli, de Danae et Perseo (26), de Alcmena (27), de Hercule serpentem enecante (28). Quod sequitur fragmentum de Thespio vel Thestio ejusque filiabus ex illo loco desumtum videtur, ubi Hercules a Thestio caede liberorum, quos ex Megara (30) habebat, lustratus esse dicebatur, vel ex illo, ubi de quinquaginta istis Thestiadibus sermo erat. Hic enim Pherecydes ex more suo inter diversos Thestios, Aetolicum illum et Boeoticum, potuit distinguere.
PHERECYDIS FRAGMENTA

21.

p. 74
Schol. Apollon. II, 1252:Φερεκύδης ἐν δευτέρῳ, Τυφῶνος καὶ Ἐχίδνης τῆς Φόρκυνος (cod. Paris. addit εἶναι) φησὶ τὸν ἀετὸν τὸν ἐπιπεμφθέντα Προμηθεῖ. Καὶ ὅτι δὲ (cod. Paris. quasi sequentia non sint e Pherecyde petita, habet φασὶ δὲ, ὅτι) ἀετὸς ἤσθειν τῆς ἡμέρας τοῦ ἥπατος, τὸ δὲ λειπόμενον ηὔξετο τῆς νυκτὸς, καὶ ἐγίνετο ἴσον. Typhonis ex Echidna, Phorci filia, aquila est, quae Prometheo immissa jecur ejus dilacerabat, ita ut quod die ederat noctu regeneraretur, et eadem maneret jecinoris mensura.
PHERECYDIS FRAGMENTA

22.

p. 74
Apollod. II, 1, 3:Ἄργον τὸν πανόπτην Ἀσκληπιάδης μὲν Ἀρέστορος λέγει υἱόν· Φερεκύδης δὲ, Ἰνάχου· Κέρκωψ δὲ, Ἄργου καὶ Ἰσμήνης τῆς Ἀσωποῦ θυγατρός· Ἀκουσίλαος δὲ γηγενῆ αὐτὸν λέγει. Argus Panoptes (i. e. qui oculis omnia lustrare potest) filius est Arestoris.Hic transponenda esse Asclepiadis et Pherecydis nomina, jam viderunt Valckenar. et Heynius.
PHERECYDIS FRAGMENTA

22.

p. 74
Schol. Eurip. Phoen. 1123:Φερεκύδης ἐπὶ τοῦ ἰνίου φησὶν αὐτὸν (Ἄργον) ἔχειν ὀφθαλμὸν, ἅμα δηλῶν ὅτι δύο ἐγένοντο Ἄργοι. Γράφει δὲ οὕτως· «Ἄργος Διὸς γαμεῖ Πειθὼ, τὴν Ὠκεανοῦ θυγατέρα. Τοῦ δὲ γίνεται Κρίασος, τοῦ δὲ Ἐρευθαλίων [ἀφ ̓ οὗ Ἐρευθαλία πόλις καλεῖται ἐν Ἄργει] καὶ Φόρβας. Τοῦ δὲ γένεται Ἀρέστωρ, τοῦ δὲ Ἄργος, Ἥρα ὀφθαλμὸν τίθησιν ἐν τῷ ἰνίῳ, καὶ τὸν ὕπνον ἐξαιρεῖται, καὶ ὑφίσταται καὶ φύλακα αὐτὸν τῆ Ἰοῖ. Ἔπειτα Ἑρμῆς αὐτὸν κτείνει. Argus, Jovis filius, Pitho, Oceani filiam, duxit uxorem. Ex his nascitur Criasus; hujus est Ereuthalion, a quo Ereuthalia, urbs Argolidis, nomen accepit, et Phorbas, hujus Arestor, hujus Argus, cui oculum Juno ponit in occipitio et somnum adimit, atque Iûs facit custodem. Postea interfectus est a Mercurio.
PHERECYDIS FRAGMENTA

23.

p. 74
Schol. Apollon. I, 1213:Φερεκύδης ἐν τῷ δευτέρῳ φησὶν ὅτι Πολυδώρᾳ τῇ Δαναοῦ μίσγεται Πηνειὸς ποταμός. Τῶν δὲ γίνεται Δρύοψ, ἀφ ̓ οὗ Δρύοπες καλοῦνται. Οἰκοῦσι δὲ ἐπὶ τῷ Σπερχειῷ ποταμῷ. Cum Polydora, Danai filia, concubuit Spercheus fluvius. Ex his natus est Dryops, a quo Dryopes ad Spercheum habitantes nomen acceperunt.Pro Πηνειὸς Berkel. Et verheyk. Ad anton. Liberal. c. 32, recte emendant Σπερχειός.
PHERECYDIS FRAGMENTA

24.

p. 74
Schol. Homer. Odyss. O, 225:Μελάμπους Ἀμυθάονος παῖς, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα διὰ τῆς μαντικῆς τεράστια ἐποίει, οὐχ ἥκιστα δὲ αὐτῷ καὶ οὗτος ἐνδοξότατος ἆθλος ἐγένετο. Τῶν γὰρ Προίτου θυγατέρων, τοῦ βασιλέως τῶν Ἀργείων, Λυσίππης καὶ Ἰφιανάσσης, διὰ τὴν ἀκμαιότητος (Buttm. Τὴν ἐκ νεότητος) ἀνεπιλογιστίαν ἁμαρτουσῶν εἰς Ἥραν· παραγενόμεναι γὰρ εἰς τὸν τῆς θεοῦ νεὼν, ἔσκωπτον αὐτὸν (Barnes. αὐτὴν), λέγουσαι πλουσιώτερον μᾶλλον εἶναι τὸν τοῦ πατρὸς οἶκον. Καὶ διὰ τοῦτο μάντις ὢν παραγενόμενος Μελάμπους, ὑπέσχετο πάσας (Buttm. Reponi jubet πάντως) θεραπεύειν, εἰ λάβοι κατάξιον τῆς θεραπείας μισθόν. Ἤδη γὰρ νόσος δεκαετὴς, καὶ ὀδύνην φέρουσα οὐ μένον αὐταῖς ταῖς (articulum omisit Buttm.) κόραις, ἀλλὰ καὶ τοῖς γεγεννηκόσιν. Ἐπαγγειλαμένου δὲ τοῦ Προίτου τῷ Μελάμποδι καὶ μέρος τῆς βασιλείας, καὶ μίαν τῶν θυγατέρων ἣν ἂν θέλοι (Buttm. ἐθέλοι) εἰς γάμον δώσειν, ἰάσατο τὴν νόσον Μελάμπους, διά τε ἱκεσιῶν καὶ θυσιῶν τὴν Ἥραν μειλιξάμενος, καὶ λαμβάνει πρὸς γάμον Ἰφιάνασσαν, ἕδνον αὐτὴν τῶν ἰατρειῶν καρπωσάμενος. δὲ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Melampus, Amythaonis filius, inter alia multa quae vaticinandi arte miracula fecit, etiam hanc rem celeberrimam peregit. Etenim Lysippe et Iphianassa, Proeti, regis Argivi, filiae, juvenili inconsiderantia in Junonem peccaverant. Nam quum in templum deae venissent, id deriserunt, patris domum dicentes multo splendidiorem esse. (Propter hanc insolentiam morbus quidam iis injectus est, qui ad insaniam eas adegit). Sed Melampus vates omnes prorsus se sanaturum esse promisit, siquidem mercedem acciperet hac sanatione dignam. Nam morbus per decennium jam duraverat, atque non solum puellas, sed parentes adeo ipsarum doloribus affecit. Proeto vero pollicente et partem regni et unam, quam vellet, ex filiabus in matrimonium ei se daturum esse, Melampus supplicationibus et sacrificiis, quibus Junonis iram pla cavit, morbum depulit et Iphianassam, curationis praemium, duxit uxorem.Verba ἁμαρτουσῶν ... παραγενόμεναι ... καὶ διὰ τοῦτο μάντις ὠν mendam contraxisse docet verborum anacoluthia et narrationis nexus interruptus: nam dici debebat puellas istas propter flagitium suum insaniae morbo affectas esse. Itaque varba παραγενόμεναι ... οἶκον a Pherecyde aliena, nescio unde petita, a docto quodam margini adscripta esse, deinde in textum irrepsisse puto. In sequentibus vero καὶ διὰ τοῦτο μάντις ὢν παραγενόμενος latere videntur: κ. δ. τ. Ἐμμανῶν γενομένων (cf. Apollod. II, 2, 2: γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς), et quae antecedunt: διὰ τὴν ἐκ νεότητος ἀνεπιλογιστίαν, siquidem recte habent, ita explicaverim, ut significent: propter juventutis suae venustatem Junonem, i. e. ligneum ejus simulacrum, temere contemtui habentes. Nam τὸ τῆς Ἥρας ξόανον ἐξηυτέλισαν ut ex Acusilao narrat Apollodor. l. l.
75PHERECYDIS FRAGMENTA

25.

p. 75
Schol. Apollon. II, 992:Ἁρμονία, νύμφη Ναίς· ἧς καὶ Ἄρεος Ἀμαζόνας εἶναι φησὶ Φερεκύδης, ἕπεται Ἀπολλώνιος. Amazones filiae sunt Martis ex Harmonia Naiade.
PHERECYDIS FRAGMENTA

25.

p. 75
Idem ad v. 994 verbis Apollonii ἄλσεος Ἀκμονίοιο adscripsit haec:Ἔστι δὲ περὶ τὸν Θερμώδοντα (cod. Paris. ἐν Θερμώδοντι). Μέμνηται αὐτοῦ Φερεκύδης ἐν β'. Alcmonius lucus, circa Thermodontem.(Notam numeralem cod. Paris. non habet.)
PHERECYDIS FRAGMENTA

25.

p. 75
Sed haud dubie, ait Sturz., cum Brunckio legendum est Ἀλκμονίοιο, propter scholion ad Apollonii v., 373:Δοίας καὶ Ἄλκμων, ἀδελφοί. Τίνος δὲ πατρὸς, οὐ φέρεται, ὥς φησι Φερεκύδης. —Doeas et Alcmon cujus patris fuerint, non traditur.Prohis, τίνος δὲ πατρὸς, οὐ φέρεται, codex Paris. habet: ὧν ὁ πατὴρ ἀγνοεῖται. Hinc quoque emendandus est locus Steph. Byz.: Ἀκμόνια, πόλις Φρυγίας. ... Κτίσαι δ ̓ αὐτὴν Ἄκμονα τὸν Μανέως. Ἔστι καὶ ἄλλο Ἀκμόνιον λεγόμενον, ὡς Φερεκύδης. Scribe Ἀλκμόνιον.
PHERECYDIS FRAGMENTA

26.

p. 75
Schol. Apollon. IV, 1091 (et Eudocia p. 32, sq. et Phanorin. in v. Ἀκρίσιος):Φερεκύδης ἐν δωδεκάτῳ (Phav. Et Eud. δωδεκάτῃ) ἱστορεῖ, ὡς Ἀκρίασιος γαμεῖ Εὐρυδίκην τὴν Λακεδαίμονος· τῶν δὲ γίνεται Δανάη· χρωμένῳ δὲ αὐτῷ (τῷ Ἀπόλλωνι temere addit cod. Paris.) περὶ ἄρσενος παιδὸς, ἔχρησεν θεὸς ἐν Πυθοῖ, ὅτι αὐτῷ μὲν οὐκ ἔσται παῖς ἄρσην, ἐκ δὲ τῆς θυγατρός· πρὸς οὗ αὐτὸν δεῖ ἀπολέσθαι. δὲ ἐπανελθὼν (Phav. παρελθὼν) εἰς Ἄργος, θάλαμον ποιεῖ χαλκοῦν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς οἰκίας κατὰ γῆς, ἔνθα τὴν Δανάην εἰσάγει μετὰ τῆς τροφοῦ, ἐν αὐτὴν ἐφύλασσεν, ὅπως ἐξ αὐτῆς παῖς μὴ γένηται. Ἐρασθεὶς δὲ Ζεὺς τῆς παιδὸς, ἐκ τοῦ ὀρόφου χρυσῷ παραπλήσιος ῥεῖ· δὲ ὑποδέχεται τῷ κόλπῳ· καὶ ἐκφήνας αὑτὸν Ζεὺς τῇ παιδὶ μίγνυται· τῶν δὲ γίνεται Περσεὺς, καὶ ἐκτρέφει αὐτὸν Δανάη καὶ τροφὸς, κρύπτουσαι (Phav. κρύπτουσα) Ἀκρίσιον (melius, ut videtur, cod. Paris. κρύφα Ἀκρισίου). Ὅτε δὲ Περσεὺς τριέτης τετραέτης ἐγένετο, ἤκουσεν αὐτοῦ τῆς φωνῆς παίζοντος· καὶ διὰ τῶν θεραπόντων μετακαλεσάμενος τὴν Δανάην σὺν τῇ τροφῷ, τὴν μὲν ἀναιρεῖ, Δανάην δὲ κατάγει σὺν τῷ παιδὶ ἐπὶ τὸν ὑπὸ τοῦ ἑρκίου Διὸς βωμόν. Μόνος (cod. Paris. μόνον) δὲ αὐτὴν ἐρωτᾷ, πόθεν εἴη αὐτῇ γεγονὼς παῖς. δὲ ἔφη· Ἐκ Διός. δὲ οὐ πείθεται, ἀλλ ̓ εἰς λάρνακα ἐμβιβάζει (cod. Paris. ἐμβάλλει) αὐτὴν μετὰ τοῦ παιδός· καὶ κλείσας καταποντοῖ. Καὶ φερόμενοι ἀφικνοῦνται εἰς Σέριφον τὴν νῆσον. Καὶ αὐτοὺς ἐξέλκει Δίκτυς Περισθένους, δικτύῳ ἁλιεύων. Εἶτα Δανάης ἀνοῖξαι ἱκετεύει τὴν λάρνακα. δὲ ἀνοίξας, καὶ μαθὼν οἵτινές εἰσιν, ἄγει εἰς τὸν οἶκον, καὶ τρέφει ὡς ἂν συγγενεῖς αὐτοῦ ὄντας (cod. Paris. καθάπερ συγγενεῖς). Acrisius uxorem duxit Eurydicen, Lacedaemonis filiam. Ex his nata est Danae. Illi vero de prole mascula oraculum consulenti deus Pythius respondit, non fore quidem, ut ipse filium procrearet, sed habiturum se ex filia, a quo ipsi pereundum esset. Itaque Argos reversus thalamum aeneum sub terra in aula domus exstruxit, in quo cum nutrice Danaen conclusit, ibique ne filium pareret custodivit. Sed Jupiter, puellae amore captus, in imbrem aureum conversus fluit ex tecto in ejus sinum, et postquam quis esset ostenderat, cum ea concumbit. Natus est ex his Perseus, quem Danae cum nutrice clam Acrisio educavit. Sed quum Acrisius Persei trimi vel quadrimi ludentis vocem audiisset, Danaen cum nutrice advocari jubet, et hanc quidem occidit, Danaen vero cum filio ducit ad Jovis aram, quae est sub maceria, ibique solus eam interrogat ex quonam filium peperisset. Respondet illa: Ex Jove. Quod non credens Acrisius cum filio matrem in arcam imponit, quam clausam in mare demittit. Defertur ea ad Seriphum insulam, ubi Dictys, Peristhenis filius, retis piscatorii ope in terram eam subduxit. Tum Danae ex eo petit, ut arcam aperiret. Quod postquam fecerat et quinam essent cognovelat, domum suam ducit et alit eos, quippe qui cognati essent.Pro ἐν δωδεκάτῳ recte Matthiae et Clavier. ad Apollod. p. 235, scribendum putant ἐν δευτέρῳ, nam decem tantum libri Pherecydi tribuuntur, et ἐν ΤΩΙ Β facillime confundi potuit cum ἐν ΤΩΙ ΙΒ. Διὰ τῶν θεραπόντων Sturzius glossemati deberi censet.
PHERECYDIS FRAGMENTA

26.

p. 75
Schol. Apollon. IV, 1515:Περσέως ἐν Σερίφῳ μετὰ τῆς μητρὸς διάγοντος παρὰ Δίκτοϊ καὶ ἡβήσαντος (cod. Paris. addit ἤδη), Πολυδέκτης Δίκτυος ὁμομήτριος ἀδελφὸς, βασιλεὺς Σερίφου τυγχάνων, ἰδὼν την Δανάην, ἠράσθη αὐτῆς, ἠπόρει δὲ συγκοιμηθῆναι (cod. Paris. συγγενέσθαι αὐτῇ). Καὶ παρασκευάσας ἄριστον, ἐκάλει ἄλλους τε πολλοὺς καὶ αὐτὸν Περσέα. Περσέως δὲ πυθομένου, ἐπὶ τίνι ἔρανος εὐωχεῖται, τοῦ δὲ φήσαντος, Ἐπὶ ἵππῳ, Περσεὺς εἶπεν, Ἐπὶ τῇ τῆς Γοργόνος κεφαλῇ. Μετὰ δὲ τὸν ἔρανον τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, ὅτε οἱ ἄλλοι ἐρανισταὶ τὸν ἵππον ἀπεκόμιζον, καὶ Περσεύς. δὲ οὐκ ἐδέχετο, ἀπῄτει δὲ τὴν τῆς Γοργόνος κεφαλὴν κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν· ἐὰν δὲ μὴν κομίσῃ, τὴν μητέρα αὐτοῦ λήψεσθαι ἔφη. δὲ ἀνιαθεὶς ἀπέρχεται, ὀλοφυρόμενος τὴν συμφορὰν, εἰς τὸ ἔσχατον τῆς νήσου. Ἑρμῆς δὲ αὐτῷ ὀφθεὶς (cod. Paris. ἐντυχὼν), καὶ πεῦσιν αὐτῷ προσαγαγὼν, μανθάνει τὴν αἰτίαν τοῦ θρήνου (cod. Paris. τῆς λύπης, omisso verbo proximo ἡγεῖται, et particula καὶ ante πρῶτον), δὲ ἡγεῖται, θαῤῥεῖν εἰπών. Καὶ πρῶτον μὲν ἡγεῖτο αὐτῷ πρὸς τὰς τοῦ Φόρκου Γραίας, Πεμφρηδὼ (cod. Paris. Πεφριδὼ) καὶ Ἐντὼ καὶ Ἰαινὼ, Ἀθηνᾶς φρασάσης. Καὶ αὐτῶν μὲν ὑφαιρεῖται (cod. Paris. ἀφαιρεῖται) τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὸν ὀδόντα, ὀρεγουσῶν ἀλλήλαις (cod. Paris. ὃν ἐκ διαδοχῆς ἀλλήλαις ὤρεγον). Αἱ δὲ, αἰσθανόμεναι, βοῶσι καὶ ἱκετεύουσι τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὸν ὀδόντα ἀποδοῦναι. Ἑνὶ γὰρ αἱ τρεῖς ἐκ διαδοχῆς ἐκέχρηντο. δὲ Περσεὺς αὐτὸν ἔχειν ἔφη, καὶ ἀποδώσειν, ἐὰν αὐτῷ ὑποδείξωσι τὰς νύμφας αἳ ἔχουσι τὴν Ἄϊδος κυνῆν, καὶ τὰ πέδιλα τὰ ὑπόπτερα, καὶ τὴν κίβησιν. (κίβισιν scrib. Cum Valckenario) Αἱ δὲ αὐτῷ φράζουσι. Καὶ Περσεὺς ἀποδίδωσι. Καὶ ἀπελθὼν πρὸς τὰς νύμφας σὺν Ἑρμῇ, αἰτήσας τε καὶ λαβὼν ὑποδεσμεῖται τὰ ὑπόπτερα πέδιλα, καὶ τὴν κίβησιν περιβάλλει. (cod. Paris. melius περιβάλλεται, et τοὺς ὤμους) κατὰ τῶν ὤμων, καὶ τὴν Ἄϊδος κυνῆν τῇ κεφαλῇ περιτίθησιν. Εἶτα ἔρχεται πετόμενος κατὰ (cod. Paris. εἰς) τὸν ὠκεανὸν καὶ τὰς Γοργόνας, συνεπομένων αὐτῷ Ἑρμοῦ τε καὶ Ἀθήνας. Ταύτας δὲ κοιμωμένας εὑρίσκει. Ὑποτίθενται δὲ αὐτῷ οὗτοι οἱ θεοὶ, ὅπως χρὴ τὴν κεφαλὴν (cod. Paris. addit τῆς Γοργόνος) ἀποτεμεῖν ἀπεστραμμένον (cod. Paris. ἀπεστρ. δὴ κάτοπτρον ἔχοντα, ὅπερ ἔλαβε παρὰ τῆς Ἀθηνᾶς· ubi Schaefero auctore legendum est ἀπεστρ. δηλονότι, καὶ κάτοπτρον ἔχ.), καὶ δεικνύουσιν ἐν τῷ κατόπτρῳ τὴν Μέδουσαν, μόνην ἦν θνητὴ τῶν Γοργόνων. δὲ, πλησίον γενόμενος, ἀποτέμνει τῇ ἅρπῃ τὴν κεφαλὴν, καὶ ἐνθεὶς εἰς τὴν κίβησιν φεύγει. Αἱ δὲ αἰσθόμεναι (cod. Paris. βοῶσι. Leg. Βοῶσαι) διώκουσιν· οὐχ ὁρῶσι μέντοι αὐτὸν, διὰ τὴν Ἄϊδος κυνῆν. Περσεὺς δὲ εἰς Σέριφον γενόμενος, ἔρχεται παρὰ Πολυδέκτην, καὶ κελεύει συναθροῖσαι τὸν λαὸν, ὅπως δείξῃ αὐτοῖς τὴν τῆς Γοργόνος κεφαλὴν, εἰδὼς ὅτι ἰδόντες ἀπολιθωθήσονται. δὲ Πολυδέκτης, ἀολλίσας τὸν ὄχλον, κελεύει αὐτὸν δεικνύειν. δὲ ἀποστρεφόμενος ἐξαίρει ἐκ τῆς κιβήσεως, καὶ δείκνυσιν. Οἱ δὲ ἰδόντες, λίθοι ἐγένοντο. δὲ Ἀθηνᾶ παρὰ Περσέως λαβοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐντίθησιν εἰς τὴν ἑαυτῆς αἰγίδα· τὴν δὲ κίβησιν Ἑρμῇ ἀποδίδωσι, καὶ τὰ πέδιλα καὶ τὴν κυνῆν ταῖς Νύμφαις. Ἱστορεῖ Φερεκύδης ἐν τῇ δευτέρᾳ. Perseo in Seripho apud Dictyem cum matre degente et jam pubescente, Polydectes, Dictyos frater uterinus, qui tum temporis in insula regnabat, quum Danaen conspexisset, amore ejus accensus est, nescius tamen qua ratione cum ea congrederetur. Parat igitur convinium, ad quod multos advocat inter eosque Perseum (sc. ut munera nuptialia ab iis acciperet, quae daret Oenomao, patri Hippodamiae). Hic quum quaereret, quaenam convivis symbola afferenda esset, ille vero equum diceret, «Gorgonis caput», respondit Perseus. Verum die proximo, ut ceteri convivae, Perseus quoque adduxit equum. Non accepit eum Polydectes, sed quod pollicitus esset caput Medusae postulavit; id si non afferret, se ipsum matrem ejus uxorem ducturum esse. Perseus tristis et infortunium lamentans, abit in extremam insulae partem. Obviam factus est Mercurius, qui verbis eum percontatus caussam discit lamentationis. Viam Perseo praeit, ne animum despondeat cohortatus. Et primo quidem Minervae suasu ducit eum ad Graeas, Phorci filias, Pephrido, Enyo, Dino, quibus oculum Perseus et dentem, quos invicem sibi porrigebant, subducit. Hoc quum sentiunt, clamant precanturque, ut oculum et dentem reddat, quibus tres illae mutuo utuntur. Perseus se habere illa et redditurum; ait, si quae Orci galeam et talaria alata et peram possiderent nymphas sibi demonstrarent. Dicust illae viam; dentem et oculum reddit Perseus, et cum Mercurio ad nymphas proficiscitur. Hic rebus quas petivit acceptis, talaria subligat, cibisin humerisw circumjicit, Orci galeam capiti imponit. Sie paratus et instructus ad oceanum, ubi erant Gorgones, devolat comitantibus Minerva et Mercurio. Invenit Gorgones dormientes. Suadent dei ut ipse aversa facie caput Gorgonis abscindat et in speculo monstrant ei Medusam, quae sola Gorgonum mortalis erat. Ille prope accedens ense falcato eam truncavit, et capite in pera posito aufugit. Gorgones autem re cognita clamantes Perseum persequuntur; sed non conspiciunt eum propter Orci galeam. Qui postquam in Seriphum venerat, adit Polydectem eumque populum ad concionem convocare jubet, ut monstret caput Medusae, bene sciens omnes, qui id adspexissent, in lapides mutatum iri. Populo convocato Polydectes jubet monstrari caput. Ille vultum avertens ex cibiso depromptum ostendit. Qui viderunt, lapides facti sunt. Minerna autem quod a Perseo accepit caput Aegidi imposuit; peram tradit Mercurio, et soleae et galea redduntur nymphis. (Sine dubio, schol. Dicere voluit: peram, soleas et galeam tradit Mercurio, qui Nymphis eas restituit. Sic Apollod. II, 4, 3, Pherecydem secutus.)Pro Ἐντὼ καὶ Ἰαινὼ scribendum est Ἐνυὼ καὶ Δεινώ: v. Heyne ad Apollod. II, 4, 2.
PHERECYDIS FRAGMENTA

26.

p. 75
Idem ad IV, 1090:Ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς καὶ περὶ τοῦ θανάτου προστίθησι Φερεκύδης τοῦ Ἀκρισίου, ὅτι μετὰ τὴν ἀπολίθωσιν Πολυδέκτου τῷ (lege καὶ τῶν. Cod. Paris. μετὰ τὸ ἀπολιθωθῆναι Πολυδέκτην καὶ τοὺς) σὺν αὐτῷ ἐκ τῆς κεφαλῆς τῆς Γοργόνος ἐν Σερίφῳ (Phav. Μετὰ τὴν ἐν Σερίφῳ ἀπολίθωσιν Πολυδέκτου τοῦ σὺν αὐτῷ τὴν ἐκ τῆς Γοργόνης [leg. Γοργόνος] κεφαλῆς), Δίκτυν μὲν Περσεὺς ἀπολείπει (cod. Paris. Καταλείπει) ἐν τῇ Σερίφῳ βασιλεύειν τῶν λελειμμένων Σεριφίων, αὐτὸς δὲ ἔβη πλέων (ita e Phav. Legendum pro πλέον. Cod. Paris. habet ἀποπλεῖ) εἰς Ἄργος σὺν τοῖς Κύκλωψι, καὶ τῇ Δανάῃ, καὶ τῇ Ἀνδρομέδᾳ. Καὶ ἐλθὼν, Ἀκρίσιον οὐχ εὑρίσκει ἐν Ἄργει· ὑπεχώρει γὰρ αὐτὸν δείσας εἰς τοὺς Πελασγοὺς, εἰς Λάρισσαν (cod. Paris. ἦν γὰρ διὰ τὸν Περσέως φόβον προαπελθὼν εἰς Λάρισσαν τὴν Πελασγικήν). Μὴ καταλαβὼν δὲ αὐτὸν, τὴν μὲν Δανάην καταλείπει (cod. Paris. ἀφίησι) παρὰ τῇ μητρὶ Εὐρυδίκῃ, καὶ τὴν Ἀνδρομέδαν, καὶ τοῦς Κύκλωπας· αὐτὸς δὲ ἔβη εἰς Λάρισσαν. Καὶ ἀφικόμενος, Ἀκρίσιον ἀναγνωρίζει, καὶ σὺν αὐτῷ ἕπεσθαι (cod. Paris. ἐπελθεῖν) εἰς Ἄργος πείθει. Καὶ ὅτε δὴ ἔμελλον ἰέναι, συντυγχάνει ἀγῶνι νέων ἐν τῇ Λαρίασῃ. Καὶ Περσεὺς ἀποδύεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ λαβὼν τὸν δίσκον, δισκεύει· τὸ δὲ (cod. Paris. γὰρ) πένταθλον οὔπω ἦν, ἀλλ ̓ ἰδίᾳ ἔνα ἕκαστον τῶν ἄθλων ἤθλουν· δὲ δίσκος τροχαλισθεὶς ἐπὶ τὸν πόδα τοῦ Ἀκρισίου, τιτρώσκει αὐτόν· καμὼν δὲ ἐκ τούτου Ἀκρίσιος, ἀποθνήσκει αὐτοῦ ἐν Λαρίσσῃ. Καὶ αὐτὸν κατατίθεται Περσεὺς καὶ οἱ Λαρισσαῖοι, πρόσθεν τῆς πόλεως, καὶ αὐτοῦ (Phav. αὐτῷ) ποιοῦσιν ἡρῷον οἱ ἐπιχώριοι· Περσεὺς δὲ ἀναχωρεῖ τοῦ Ἄργους (cod. Paris. ἀνεχώρησεν εἰς Ἄργος). Postquam Polydectes et qui cum eo erant in Seripho Medusae capite in lapides erant transformati, Perseus Dictyem Seriphiorum, quibus pepercerat, in insula regem constituit et deinde cum Cyclopibus, cum Danae et Andromeda nave profectus est Argos. Non invenit ibi Acrisium, qui Perseum metuens Larissam, quae urbs Pelasgica est in Thessalia, discesserat. Igitur Cyclopes et Andromedam et Danaen apud matrem Eurydicen relinquit, ipse Larissam proficiscitur. Ibi Acrisium recognoscit, eique suadet, ut secum veniat Argos. Sed quum jam profecturi essent, accidit ut (a Teutamide, Larissaeorum rege, in honorem patris mortui) juvenum ludi gymnici celebrarentur. Etiam Perseus in arenam descendit, et jacit discum. Quinquertium enim nondum institutum erat, sed separatim singula certamina inibant. Discus vero ad Acrisium provolutus pedi ejus vulnus infligit; quo laborans ille diem obiit Larissae. Mortuum Perseus et Larissaei ante urbem componunt, ubi herois fanum condunt indigenae; Perseus autem (in Argolidem quidem redit, sed Argis nolens degere) ex urbe discedit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

26.

p. 75
Ad Cyclopes illos fortasse referendus est locus Pollucis X, 139:Ἀορτὴ (l. Ἀόρτης), παρὰ Φερεκύδῃ εἷς τῶν Κυκλώπων. Aortes, unus Cyclopum apud Pherecydem.
77PHERECYDIS FRAGMENTA

27.

p. 77
Hom. Od. Λ, 265:Τηλεβόαι στρατεύσαντες, κτείνουσι τὸν Ἠλεκτρύωνος παῖδα περὶ θερμμάτων ἀγωνιζόμενον. Καὶ Ἀμφιτρύων ἀποκτείνας ἀκουσίως Ἠλεκτρύωνα, φεύγει εἰς Θήβας. Ἀλκμήνη δὲ Ἠλεκτρύωνος οὐκ ἐβούλετο γαμηθῆναι, πρὶν τίσαιτο τοὺς Τηλεβόας ὑπὲρ τῶν αὐτῆς ἀδελφῶν. Ὑπισχνεῖται δὲ τοῦτο Ἀμφιτρύων, καὶ αὐτὴν εἰς Θήβας μεταγαγὼν πορεύεται ἐπὶ Τηλεβόας. Ἐν ταύτῃ Ζεὺς τῇ νυκτὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ τὴν Ἀμφιτρύωνος οἰκίαν, ἔχων καρχήσιον, ἐοικὼς Ἀμφιτρύωνι. δὲ Ἀλκμήνη δοκοῦσα τὸν ἑαυτῆς ἀσπαστὸν εἶναι, πυνθάνεται περὶ τῶν Τηλεβοῶν, εἰ κατέκτεινεν αὐτούς. δὲ Ζεὺς λέγων αὐτῇ πάντα ὅσα ἐγένετο, δίδωσι καὶ τὸ καρχήσιον, φάμενος ἀριστήσας εἰληφέναι παρὰ τῶν στρατιωτῶν. δὲ ἀσμένως ἀποτίθησιν. Ἔπειτα αὐτῇ συνευνασθεὶς Ζεὺς ἀπέρχεται, καὶ τῇ αὐτῇ παραγενόμενος, νυκτὶ Ἀμφιτρύων μίσγεται. Καὶ γεννᾷ Ἀλκμήνη ἐκ μὲν Διὸς Ἡρακλέα, ἐκ δὲ Ἀμφιτρύωνος Ἰφικλέα. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Teleboae Mycenas venientes cum exercitu ( ut Mestoris regnum ab Electryone repeterent), filium ejus de bovibus decertantem interfecerunt, et Amphitryo, qui Electryonem imprudens necaverat, fugit Thebas. Alcmene autem nubere ei noluit, priusquam fratrum caedem a Telebois vindicasset. Promittit hoc Amphitryo, et illa Thebas deducta, adversus Teleboas proficiscitur. Verum enim vero eadem qua ille rediit nocte Jupiter, Amphitryonem assimulans, ad ejus domum venit manu tenens carchesium. Illa putans eum amasium suum esse, ex eo quaerit, num Teleboas interfecerit. Narrat ei Jupiter quae gesta sint omnia et dat carchesium, quod virtutis praemium a commilitonibus se accepisse dicit. Alcmene gaudens id seponit. Deinde Jupiter, postquam cum ea concubuit, proficiscitur. Eadem nocte adveniens etiam Amphitryo cum eadem congreditur. Et ex Jove quidem Herculem, ex Amphitryone autem Iphiclem Alcmena enixa est.
PHERECYDIS FRAGMENTA

27.

p. 77
Athenaeus XI p. 474, F:Ἀρχαιότατόν ἐστι ποτήριον τὸ καρχήσιον, εἴ γε Ζεὺς ὁμιλήσας Ἀλκμήνῃ, ἔδωκε δῶρον αὐτὸ τῆς μίξεως, ὡς Φερεκύδης ἐν τῇ δευτέρᾳ ἱστορεῖ. Vetustissimum poculum fuit carchesium, siquidem Jupiter congressus cum Alcmena concubitus mercedem carchesium dedit, ut in secundo libro narrat Pherecydes.
PHERECYDIS FRAGMENTA

27.

p. 77
Macrob. Saturn. V, 21:Est autem carchesium poculum Groecis tantummodo notum. Meminit ejus Pherecydes in libris Historiarum, aitque Jovem Alcumenoe pretium concubitus carchesium aureum dono dedisse.
PHERECYDIS FRAGMENTA

28.

p. 77
Apollod. II, 4, 8:Φερεκύδης δέ φησιν Ἀμφιτρύωνα, βουλόμενον μαθεῖν ὁπότερος ἦν τῶν παίδων ἐκείνου, τοὺς δράκοντας εἰς τὴν εὐνὴν ἐμβαλεῖν, καὶ, τοῦ μὲν Ἰφικλέους φυγόντος, τοῦ δὲ Ἡρακλέους ὑποστάντος, μαθεῖν ὡς Ἰφικλῆς ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. Pherecydes ait, Amphitryonem, quum scire vellet, uter puerorum esset ipsius filius, dracones hosce in cunas immisisse: atque Iphicle fugiente, Hercule autem stante immoto, Iphiclem ex se genitum cognovisse.
PHERECYDIS FRAGMENTA

28.

p. 77
Eadem Pherecydis narratio traditur a Schol. Pindar. Nem. 1, 65:Εἰσὶν οἱ ὑπὸ Ἀμφιτρύωνος ἐπιπεμφθῆναι τοὺς ὄφεις φασὶν, ἐπὶ διαπείρᾳ τοῦ γνῶναι, πότερος εἴη τοῦ Διὸς, ὡς Φερεκύδης φησὶν, ἐνιαυσίοις οὖσιν ἤδη. Καὶ μὲν Ἰφικλῆς, φεύγει· δὲ, ἐπὶ τῆς εὐνῆς μείνας, ἀμφοτέρους ἀπέπνιξεν.
78PHERECYDIS FRAGMENTA

29.

p. 78
Schol. Apollon 1, 146:Φερεκύδης ἐν τῇ β', ἐκ Λαοφόντης τῆς Πλευρῶνος Λήδαν καὶ Ἀλθαίαν Θεσπίῳ γενέσθαι φησίν. Ὅτι δὲ Γλαύκου ἐστὶ καὶ Ἀλθαίας, αἰνίττεται λέγων, Τοὺς τέκε θυγάτηρ Γλαύκῳ μάκαιρα. Φασὶ τὸν μὲν Πολυδεύκη, Διός· τὸν δὲ Κάστορα, Τυνδάρεω. Pherecydes dicit e Laophonta, Pleuronis filia, Thespium suscepisse Ledam et Althaeam. Ledam vero Glauci ex Althaea esse subobscure innuit [Eumelus?] his verbis: Hos Glauco peperit beata filia. Dicunt autem (al. dicit, scil. Pherecydes), Pollucem fillum esse Jovis; Tyndarei, Castorem.Cod. Paris. pro φασὶ habet φησίν.
PHERECYDIS FRAGMENTA

30.

p. 78
Schol. Pindar. Isthm. IV, 104:Περὶ τοῦ ἀριθμοῦ (τῶν Ἡρακλέους ἐκ Μεγάρας παίδων) διαλλάττουσι .... Φερεκύδης ἐν δευτέρῳ, Ἀντίμαχον, Κλύμενον, Γλῆνον, Θηρίμαχον, Κρεοντιάδην· λέγων αὐτοὺς εἰς τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐμβεβλῆσθαι. De numero filiorum, qui ex Megara erant Herculi, discrepant. Pherecydes nominat Antimachum, Clymenum, Glenum, Therimachum, Creontiaden, quos igni a patre injectos esse dicit.

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER TERTIUS
Liber tertius Herculis labores ab Eurystheo impositos et reliquas res ab eo gestas continebat. Itaque primum posui fragm. de matre Eurysthei (31); sequuntur fragmenta de cerva cornuta (31. a), de Stymphalidibus (32), de pomis Hesperidum (33) et quae cum eo conjuncta sunt de Eridano, de Antaeo, de Palaemone, de Emathione, de poculo navigio. Restant fragmenta de Iphito(34), de Co insula (35), de Molionidis (36), de Amalthea(37): de Tlepolemo (37 a), de Dryopibus (38), de morte Alcmenae (39).
PHERECYDIS FRAGMENTA

31.

p. 78
Schol. Homer. Il. T, 116:Δίδυμος παρατίθεται Φερεκύδην μὲν λέγοντα αὐτὴν τὴν Πέλοπος Ἀμφιβίαν· Ἡσίοδος δὲ Ἀρτιβίαν τὴν Ἀμφιδάμαντος ἀποφαίνεται. Pherecydes matrem Eurysthei dicit Amphibiam, Pelopis filiam.
PHERECYDIS FRAGMENTA

31.a

p. 78
Schol. Pindar. ad Olymp. III, 52:Ἐπιμελῶς οἱ ποιηταὶ τὴν θήλειαν ἔλαφον κέρατα ἔχουσαν εἰσάγουσι· καθάπερ καὶ τὴν θηλάζουσαν τὸν Τήλεφον γράφουσι καὶ πλάττουσι. ... Θήλειαν δὲ εἶπε (Pindarus) καὶ χρυσόκερων ἀπὸ Ἰστρίας. γὰρ Θησηίδα γράψας τοιαύτην αὐτὴν λέγει, καὶ Πείσανδρος Καμεςρεὺς, καὶ Φερεκύδης. Studiose cervam cornutam poetae introducunt, sicuti illam, quae Telephum lactat, describunt et fingunt. ...Feminam vero et aureis cornubus instructam ex Istria Pindarus dicit, ita enim qui Theseidem scripsit, et Pisandrus Camireus et Pherecydes aiunt.
PHERECYDIS FRAGMENTA

31.b

p. 78
Schol. Pind. Olymp. VII, 60: Λέρνηκατὰ μέν τινας κρήνη, κατὰ δέ τινας λοχμῶδες χωρίον. ... Φερεκύδης δὲ καὶ πόλιν φησίν. Lerna secundum alios fons est, secundum alios locus dumosus. ... Pherecydes etiam urbem dicit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

32.

p. 78
Schol. Apollon. II, 1054:Φερεκύδης δέ φησιν, οὐ γυναῖκας, ἀλλ ̓ ὄρνιθας εἶναι, καὶ ἀναιρεθῆναι πρὸς Ἡρακλέους, πλαταγῆς δοθείσης αὐτῷ πρὸς τὸ κτυπεῖν καὶ ἐκφοβεῖν αὐτάς. Stymphalides non erant mulieres, sed aves ab Hercule occisae, quum crepitaculum ei datum esset, cujus strepitu eas terreret.In Codice Paris. legitur: ἃς ἀναιρεθῆναι ὑπὸ Ἡρακλέους πλαταγῇ χρησαμένου ὀργάνῳ ψοφοποιῷ.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.

p. 78
Schol. Apollon. IV, 1396:Φερεκύδης ἐν δεκάτῳ, τῆς Ἥρας γαμουμένης (cod. Paris. addit τῷ Διί) φησὶ τὴν γῆν ἀναδοῦναι ἐν τῷ Ὠκεανῷ μῆλα χρυσᾶ, μηλέας χρυσοῦν καρπὸν φερούσας· φυλάττειν δὲ αὐτὰ Δράκοντα τὸν Τυφῶνος καὶ Ἐχίδνης, ἔχοντα κεφαλὰς ἑκατὸν καὶ φωνὰς παντοίας· καὶ ὅτι αἱ Νύμφαι αἱ Διὸς καὶ Θέμιδος, οἰκοῦσαι ἐν σπηλαίῳ περὶ (cod. Paris. παρὰ) τὸν Ἠριδανὸν, ὑπέθεντο Ἡρακλεῖ ἀποροῦντι, μαθεῖν παρὰ Νηρέως, ποῦ ἂν εἴη τὰ χρυσέα μῆλα. Λαβεῖν δὲ αὐτὸν βίᾳ, πρῶτον μὲν μεταμορφούμενον εἰς ὕδωρ καὶ πῦρ· εἶτα ἐς τὴν παλαιὰν ὄψιν καταστάντα, δηλῶσαι τὸν τόπον. δὲ ἔρχεται οὕτως ἐπὶ τὰ χρυσᾶ μῆλα. Ἀφικόμενος δὲ εἰς Ταρτησσὸν, πορεύεται εἰς Λιβύην, ἔνθα ἀναιρεῖ Ἀνταῖον τὸν Ποσειδῶνος, ὑβριστὴν ὄντα. Εἶτα ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸν Νεῖλον εἰς Μέμφιν, παρὰ Βούσιριν τὸν Ποσειδῶνος· ὃν κτείνει, καὶ τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰφιδάμαντα, καὶ τὸν κήρυκα Χάλβην, καὶ τοὺς ὀπάονας, πρὸς τῷ βωμῷ τοῦ Διὸς, ἔνθα ἐξενοκτόνουν (cod. Paris. ἐξενοκτόνει). Ἀφικόμενος δὲ εἰς Θήβας, καὶ διὰ τῶν ὀρῶν εἰς τὴν ἔξω Λιβύην, ἧς ἐν τοῖς ἐρήμοις πολλὰ τῶν θηρίων τοξεύων ἀναιρεῖ, καθήρας δὲ τὴν Λιβύην, κατέβη ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ἔξω κειμένην. Καὶ λαβὼν χρυσοῦν δέπας παρὰ Ἡλίου, διαβαίνει ἐν αὐτῷ εἰς Πέγρην, διά τε τῆς ἔξω τῆς γῆς θαλάσσης (cod. Paris. διά τε γῆς καὶ θαλάσσης) καὶ διὰ τοῦ Ὠκεανοῦ πλέων. Ἐπελθὼν δὲ παρὰ Προμηθέα, καὶ ὀφθεὶς ὑπ ̓ αὐτοῦ, οἰκτείρει αὐτὸν ἱκετεύοντα· καὶ κτείνει τὸν ἀετὸν, ὃς αὐτοῦ τὸ ἧπαρ ἤσθιε, τοξεύσας προσπετόμενον. Ἀντὶ δὲ τούτου Προμηθεὺς μὴ ἀπιέναι ἐπὶ τὰ μῆλα ὑποτίθεται, ἐλθόντα δὲ πρὸς Ἄτλαντα, κελεύειν ἐνέγκαι αὐτῷ (cod. Paris. addit τὰ μῆλα παρὰ τῶν Ἑσπερίδων), καὶ ἀντὶ τοῦ Ἄτλαντος αὐτὸν ἀνέχειν (cod. Paris. βαστάζειν) τὸν οὐρανὸν, ἕως ἂμ ἐνέγκῃ τὰ μῆλα παρὰ τῶν Ἑσπερίδων. Ἡρακλῆς δὲ ἀκούσας ἔρχεται πρὸς Ἄτλαντα, καὶ κελεύει αὐτὸν ἐνεγκεῖν τὰ μῆλα παρὰ τῶν Ἑσπερίδων, τρία λαβόντα, διηγησάμενος τὸν ἆθλον. Δοὺς (cod. Paris. ἐπιθεὶς) δὲ Ἄτλας ἐπὶ τῶν ὤμων Ἡρακλεῖ (id. Cod. Τοῦ Ἡρακλέους) τὸν οὐρανὸν, καὶ ἐλθὼν πρὸς τὰς Ἑσπερίδας, δεξάμενος παρ ̓ αὐτῶν τὰ μῆλα, ἐλθὼν τε πρὸς τὸν Ἡρακλέα, τὰ μὲν μῆλα αὐτός φησιν ἀποίσειν Εὐρυσθεῖ, τὸν δ ̓ οὐρανὸν ἐκέλευσεν ἐκεῖνον ἔχειν (cod. Paris. βαστάζειν) ἀντ ̓ αὐτοῦ. δὲ Ἡρακλῆς ὑποσχόμενος, δόλῳ ἀντεπέθηκεν αὐτὸν τῷ Ἄτλαντι. Ἦν γὰρ εἰπὼν αὐτῷ Προμηθεὺς ὑποθέμενος, κελεύειν δέξασθαι τὸν οὐρανὸν, ἕως οὗ σπείραν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ποιήσεται. δὲ, καταθεὶς τὰ μῆλα εἰς τὴν γῆν, ὑποδέχεται τὸν οὐρανόν. Ἡρακλῆς δὲ λαβὼν τὰ μῆλα, χαίρειν εἰπὼν τῷ Ἄτλαντι, ἀπέρχεται εἰς Μυκήνας παρ ̓ Εὐρυσθεα, καὶ δεικνύει αὐτῷ ταῦτα. Pherecydes narrat: Quum Juno Jovi nuberet, terram in insula quadam Oceani occidentalis aurea mala edidisse vel malos aureos fructus ferentes; custodivisse ea draconem, Typhonis ex Echidna filium, centum capitibus variisque vocibus praeditum; nymphas autem, Jovis e Themide filias, ad Eridanum in spelunca habitantes, Herculi, quo se verteret nescienti, suasisse, ut ex Nereo quaereret ubinam essent mala aurea. Hunc ab Hercule vi comprehensum primum quidem in aquam atque ignem sese commutasse, deinde vero ad pristinam faciem redeuntem locum ei indicasse. Hercules igitur ad aurea mala petenda proficiscitur. Venit Tartessum indeque in Libyam transit, ubi Antaeum, Neptuni filium, insolentia infamem interficit. Postea venit Memphin, in urbem Nilo adjacentem ad Busirin, Neptuni filium, quem ipsum et Iphidamantem et Chalben praeconem famulosque ad Jovis aram, ubi advenas immolabant, occidit. Quum vero Thebas (Aegypti) venisset et per montes in exteriorem Libyam (orientalem Africae partem, Aethiopiam), in cujus desertis multas bestias sagittis interfecit ab iisque Libyam purgavit, ad mare exterius proficiscitur. Et postquam a Sole navigii loco poculum acceperat, in eo transgreditur in terram ex adverso sitam per mare externum et oceanum navigans. Venit ad Prometheum, et quum ab eo conspiceretur, precibus ad misericordiam commotus, aquilam, quae jecore ejus vescebatur, ubi advolavit, sagitta interfecit. Praemii loco Prometheus ei suadet, ne ipse ad mala petenda iret, sed ut ad Atlantem profectus hunc ab Hesperidibus ea afferre juberet, ipse vero pro Atlante usque ad ejus reditum coelum sustineret. Quibus auditis Hercules abit ad Atlantem et quum laborem sibi impositum narrasset, ex eo petit, ut tria mala ab Hesperidibus afferret. Hic igitur, coelo Herculis in humeros imposito, ad Hesperidas profectus mala ab iis accepit, sed ad Herculem reversus se ipsum dicit ea traditurum esse Eurystheo, atque Herculem pro se coelum portare jubet. Quod pollicitus ille ex Promethei consilio dolo effecit, xit coelum in Atlantis humeros reponeretur. Petiit enim ex Atlante, quod suaserat Prometheus, ut coelum paulisper in se reciperet, dum ipse culcitam capiti imponeret. Ille, malis in terram abjectis, coelum in humeros recipit; Hercules autem eum valere jubet et cum malis profectus tradit ea Eurystheo.Pro ἐν δεκάτῳ Matthiae scribit ἐν τρίτῳ, ita ut numeri notam Γ in Ι mutatam esse putes. Quod eo veri similius est, quia Athenaeus e libro tertio narrat, quod idem in nostro fragmento legimus. Quum vero Pherecydes in libro decimo Atlantis filiarumque stirpem persecutus esse videatur, facile fieri potuit, ut scholiasta ideo lapsus de Hesperidum malis narrationem, quamvis magis ad Herculem quam ad Atlantem spectantem in libro decimo legi putaret.—Iphidamantis nomen ex Apollod. II, 5, 11 Sturz. mutandum putat in Amphidamantis.—Pro εἰς Πέργην Heyne ad Apollod. II, p. 173 conjicit εἰς περαίαν sc. γῆν, ἤπειρον. Assentitur C. O. Müller. Dor. II, p. 469. Audacius Clavier. ad Apollodor. p. 288, Πέργην genuinam esse putans, scribendum proponit: Διά τε τοῦ Ὠκεανοῦ, καὶ διὰ τῆς ἔσω τῆς γῆς θαλάσσης πλέων. Verba ἦν γὰρ εἰπὼν—ποιήσεται e cod. Paris. et aliunde Heyne p. 428, emendavit sic: τῷ Ἄτλαντι, κατὰ τὴν τοῦ Προμηθέως ὑποθήκην· κελεύει γὰρ, ὥσπερ ἐκεῖνος ὑπέθετο, τὸν Ἄτλαντα δέξασθαι τὸν οὐρανὸν, ἕως οὗ σπεῖραν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ποιήσεται. Fragmenta quibus id quod modo proposuimus illustratur exstant haec:
79PHERECYDIS FRAGMENTA

33.a

p. 79
Hygin. Poet. Astron. II, 3, p. 361 ed. Muncker.:Ait Pherecydes, Junonem cum duceret Jupiter uxorem, Terram invenisse (leg. venisse) ferentem aurea mala cum ramis. Quoe Junonem admiratam, petiisse a Terra ut in suis hortis sereret, qui erant usque ad Atlantem montem.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.a

p. 79
Eratosthenes Catasterism. 3:Φερεκύδης φησὶν, ὅτε ἐγαμεῖτο Ἥρα ὑπὸ Διὸς, φερόντων αὐτῷ τῶν θεῶν δῶρα, τὴν Γῆν ἐλθεῖν φέρουσαν τὰ χρύσεα μῆλα· ἰδοῦσαν δὲ τὴν Ἥραν θαυμάσαι, καὶ εἰπεῖν καταφυτεῦσαι εἰς τὸν τῶν θεῶν κῆπον, ὃς ἦν παρὰ τῷ Ἄτλαντι. Ὑπὸ δὲ τῶν ἐκείνου παρθένων ἀεὶ ὑφαιρουμένων τῶν μήλων, κατέστησε φύλακα τὸν ὄφιν, ὑπερμεγέθη ἄντα. Ait Pherecydes quum Juno Jovinuberet, Terram venisse ferentem aurea mala, quae Juno tantopere admirata esset, ut ea plantari jussisset in hortum deorum, qui erat ad Atlantem montem. Quum vero mala ab Atlantis filiabus semper subriperentur, ingentem draconem posuit horti custodem.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.a

p. 79
Scholiastes Germanici Caesaris ad v. 49, p. 90 (ed. Sanctandr. 1589, 8):Hunc (sc. draconem) Pherecydes dicit inter astra collocatum beneficio Junonis, eo quod cum nuberet Jovi Juno, diis offerentibus munera, Terra quoque obtulerit aurea mala cum ramis: quoe Juno in hortum suum, qui erat apud Atlantem, inferri jussit, et Hesperides Atlantis filias custodes posuit, quoe cum a filiabus Atlantis subtraherentur et soepe vexarentur, Juno custodem horti Draconem pervigilem implicuit arhori, quem Hercules interfecit, et illa astris intulit.
80PHERECYDIS FRAGMENTA

33.b

p. 80
Schol. Eurip. Hippol. 742:Φερεκύδης Διὸς καὶ Θέμιδος φησὶν αὐτάς (τὰς Ἑσπερίδας). Pherecydes Hesperidas Jovis ex Themide filias dicit.Ibi Hesperidas cum Nymphis ad Eridanum confusas esse docet Hevne ad Apollod. II, 5, 11.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.c

p. 80
Schol. Germanici ad v. 364, p. 133 (83):Ab Arato et Pherecyde Eridanus Padus esse putatur: et ideo inter astra collocatus, quod a meridianis partibus dirigere cernitur.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.d

p. 80
Schol. Pindar. Pyth. IX, 185:Ἔνιοι φασὶν, ὅτι ἀπὸ Ἡρακλέους καταγωνισθεὶς Ἀνταῖος, Ἰρασσεὺς ἦν, ἀπὸ Ἰράσσων (vulgo Ἰρασσῶν) τῶν ἐν τῇ Τριτωνίδι λίμνῃ, ὥς φησι Φερεκύδης. Nonnulli dicunt Antaeum ab Hercule in certamine devictum Irasseum fuisse ab Irassis ad paludem Tritonidem sitis, ut ait Pherecydes.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.e

p. 80
Etymol. M. ex Oro:Πολέμων Ἡρακλῆς, διὰ τὸ καταπαλαῖσαι Ἀνταῖον. Φερεκύδης λέγει, ὅτι μετὰ τὸ καταπαλαῖσαι αὐτὸν Ἀνταῖον καὶ ἀποκτεῖναι, συνηλθε τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ἰφινόῃ, καὶ ἐγέννησε Πολέμωνα. Post devictum interfectumque Antaeum Hercules cum ejus uxore, Iphinoe, congressus, Polemonem procreavit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.e

p. 80
Haec aliter traduntur a Tzetza ad Lycophr. 663:Φερεκύδης φησὶ, μετὰ τὸ καταπαλαῖσαι αὐτὸν τὸν Ἀνταῖον τὸν Λίβυν, τὸν Ποσειδῶνος, ἑξηκοντάπηχυν ὄντα, καὶ κατεάξαι (οὗ καὶ τὰ ὀστᾶ πρὸς Ὀλυμπίαν ἠνέχθη, ὡς μὴ ἀπιστοῖτο), ἐμίγη τῇ τοῦ ῥηθέντος Ἀνταίου γυναικὶ Ἰφινόῃ, καὶ ἐξ αὐτῆς παῖδα γεννᾷ Παλαίμονα. Postquam Antaeum, Libyn, Neptuni filium, qui sexaginta cubitorum staturam habebat (de quo ne quisquam addubitaret, ossa ejus Olympiam translata sunt), Hercules lucta vicerat et confregerat , cum Iphinoe , iilius uxore, concubuit ex eaque Palsemonem procreavit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.f

p. 80
Apuleius De orthographia § 2:Busiris apud Jovis aram hospites mactabat, divinoque judicio ab Hercule ibidem mactatus est, auctore ... Pherecyde.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.g

p. 80
Schol. Hesiod. Theog. 985:Ἠμαθίωνα, ἀφ ̓ οὗ Μακεδονία Ἠμαθίη. Φησὶ δὲ Φερεκύδης, ὑπὸ Ἡρακλέους ἀναιρεθῆναι τὸν Ἠμαθίωνα, ἀλλ ̓ ἀπιόντος ἐπὶ τὰ χρύσεα μῆλα. Emathion ab Hercule ad aurea mala petenda proficiscente interfectus est.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.h

p. 80
Athenaeus XI, p. 470, C:Φερεκύδης ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν, προειπὼν περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ, ἐπιφέρει· «Ὁ δ ̓ Ἡρακλῆς ἕλκεται ἐπ ̓ αὐτὸν τὸ τόξον ὡς βαλὼν, καὶ Ἥλιος παύσασθαι κελεύει. δὲ δείσας παύεται. Ἥλιος δὲ ἀντὶ τούτου δίδωσιν αὐτῷ τὸ δέπας τὸ χρύσεον, αὐτὸν ἐφόρει σὺν ταῖς ἵπποις, ἐπὴν δύνῃ, διὰ τοῦ ὠκεανοῦ τὴν νύκτα πρὸς ἕω, ἡνίκ ̓ ἀνίσχει ἥλιος. Ἔπειτα πορεύεται Ἡρακλῆς ἐν τῷ δέπαῖ τούτῳ ἐς τὴν Ἐρύθειαν. (Καὶ) ὅτε δὲ ἦν ἐν τῷ πελάγει, Ὠκεανὸς πειρώμενος αὐτοῦ κυμαίνει τὸ δέπας φανταζόμενος· δὲ τοξεύειν αὐτὸν μέλλει· καὶ αὐτὸν δείσας Ὠκεανὸς παύσασθαι κελεύει.» Hercules arcum in ipsum Solem distendit, tamquam sagitta percussurus; Sol autem eum cessare jussit. Territus destitit. Ejus obsequii gratia pateram Sol auream dedit, quae ipsum cum equis ferre solet, quum post occasum noctu transiens oceanum ad auroram oritur. In ea patera ad Erythiam Hercules proficiscitur; at quum in medio mari esset, ejus fortitudinem ut experiretur, fluctibus agitat poculum Oceanus, visibili specie Herculi apparens. Et ille in eo erat, ut sagittam in eum mitteret: illum igitur veritus Oceanus desinere jussit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.h

p. 80
Macrob. Saturn. V, 21:Poculo Herculem vectum ad Ἐρύθειαν Hispanioe insulam navigasse, et Panyasis egregius scriptor Groecorum dicit, et Pherecydes auctor est: quorum verba subdere supersedi, quia propiora sunt fabuloe, quam historioe.
PHERECYDIS FRAGMENTA

33.h

p. 80
Strabo III, p. 169, C:Ἐρύθειαν δὲ τὰ Γάδειρα ἔοικε λέγειν Φερεκύδης· ubi tamen Philistidis nomen reponendum propter Plinii locum putat Sturz. Ille enim dicit H. N. 4, 22: «Insula, in qua prius oppidum Gadium fuit, vocatur ab Ephoro et Philistide Erythia.» Sed etiam hic Philistidis nomen depravatum esse videtur; v. Timaei fr. 35. Cf. etiam Pherecyd. fr. 119.
PHERECYDIS FRAGMENTA

34.

p. 80
Schol. Sophocl. Trach. 354:Φερεκύδης φησὶν οὕτω· «Μετὰ δὲ τὸν ἀγῶν Ἡρακλῆς ἀφικνεῖται πρὸς Εὔρυτον τὸν Μέλανος τοῦ Ἀρκεσιλάου εἰς τὴν Οἰχαλίαν· ᾠκεῖτο δὲ αὕτη ἐν Θούλῃ τῆς Ἀρκαδίας· καὶ ᾔτει τὴν θυγατέρα Ὕλλῳ γυναῖκα. Τοῦ δὲ μὴ διδόντος, Ἡρακλῆς εἷλε τὴν Οἰχαλίαν, καὶ τοὺς υἱοὺς ἀπέκτεινεν. Ἴφιτος δὲ ἔφυγεν εἰς Εὔβοιαν. Hoc labore peracto Hercules ad Eurytum, Melanei filium, Arcesilai nepotem, venit Oechaliam, quae urbs sita est in finibus Arcadiae. Postulavit ab eo, ut (Iolen) filiam Hyllo daret uxorem. Quod quum ille recusaret, Hercules cepit Oechaliam, atque filios ejus interfecit. Quorum Iphitus fugit in Euboeam.Ἐν Θούλῃ aperte corruptum. O. Müller. Dor. I, p. 412, fuisse suspicatur ἐν ΘΩΜΗΙ i. q. Ἰθώμῃ. In eandem conjecturam incidit Clavier. ad Apollod. tom. II, p. 294. Sed omnino non de urbe cogitandum videtur, nec propterea ᾠκεῖτο, sicut Sturzius vult, mutandum in ᾤκει. Latet haud dubie rarior quaedam vox fines vel aditum significans. Pro Μέλανος legendum est Μελανέως: v. Pausan. IV, 33, p. 362.—Verba postrema Ἴφιτος... Εὔβοιαν non videntur e Pherecyde petita, sed aliunde addita: v. C. O. Müller. Dor. II, p. 469.
PHERECYDIS FRAGMENTA

34.

p. 80
Schol. Homer. Odyss. Φ, 23:Ἴφιτος, Εὐρύτου μὲν παῖς, Οἰχαλιεὺς δὲ τὸ γένος, ἀπολομένων αὐτῷ τῶν ἵππων, περιῄει τὰς πέριξ ἐρευνῶν πόλεις, εἴ που φανεῖεν. Πολυίδου δὲ τοῦ μάντεως εἰπόντος αὐτῷ μὴ παραγίνεσθαι εἰς Τίρυνθα χάριν ζητήσεως· οὐ γὰρ εἶναι συμφέρον· λέγεται παρακούσαντα παραγενέσθαι. Τὸν δὲ Ἡρακλέα μηχανῇ τινι καὶ στρατηγίᾳ συνεφελκυσάμενον αὐτὸν ἄγειν εἰς ἐπίκρημνον τεῖχος. Καὶ καταστρέψαι διὰ τὸ πρὸς αὐτὸν ἔχειν ἔγκλημα καὶ τὸν πατέρα, ὅτι τελευτήσαντι αὐτῷ τὸν ἆθλον, τὴν Ἰόλην γαμεῖν οὐκ ἔδωκαν, ἀλλ ̓ ἀτιμάσαντες ἀπέπεμψαν. Λέγεται δὲ ὡς ἀγανακτήσας Ζεὺς ἐπὶ τῇ ξενοκτονίᾳ, προσέταξεν Ἑρμῇ λαβόντα τὸν Ἡρακλέα πωλῆσαι δίκην τοῦ φόνου. Τὸν δὲ εἰς Λυδίαν ἀγαγόντα τῆ τῶν τόπων βασιλευούσῃ Ὀμφάλῃ δοῦναι τριῶν τιμηθέντα ταλάντων. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Iphitus, Euryti filius, Oechialeus, ut duodecim equas amissas quaereret, per urbes vicinas circumivit, si forte alicubi eas inveniret. Praecepit ei Polyides vates, ne Tirynthem quaerendi causa proficisceretur; hoc enim nil prodesse. Sed ille dicto non audiens illuc se contulisse dicitur, ubi Hercules fraude quadam et artificio in altum murum secum abductum praecipitem dejecisset, quia ipsum et ejus patrem accusaret, quod post peractum laborem non dantes Iolen filiam cum ignominia se dimisissent. Verum Jupiter de hospite occiso indignatus, quo Hercules poenam solveret caedis, Mercurio jussisse dicitur ut eum venderet; hic in Lydiam abductum tribus talentis aestimatum dedisse Omphalae, hujus regionis reginae.Cf. Schol. Hom. Il. E, 392.
81PHERECYDIS FRAGMENTA

35.

p. 81
Schol. Homer. Il. Ξ, 255:Ἡρακλῆς ἀνακομιζόμενος μετὰ τὸ πορθῆσαι Τροίαν, γενόμενος κατὰ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος, βουλήσει Ἥρας σφοδρῷ συνεσχέθη χειμῶνι· κατασυρεὶς δὲ εἰς Κῶ τὴν Μεροπίδα, ἐκωλύθη ἐπιβῆναι τῆς νήσου ὑπὸ Εὐρυπύλου τοῦ Ποσειδῶνος, βασιλεύοντος αὐτῆς. Βιασάμενος, δὲ, καὶ ὡς λῃστὴς ἐπιβὰς, ἀνεῖλε τὸν Εὐρύπυλον καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ. Μιγεὶς δὲ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Χαλκιόπῃ, Θεσσαλὸν ἐγέννησε. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Hercules a Troja expugnata rediens, quum in Aegaeo mari versaretur, Junonis voluntate vehementi tempestate vexatus est, et ubi ad Con, quam Meropes insulam tenebant, delatus esset, eum nave egredi rex insulae, Eurypy- lus, Neptuni filius, impedivit. Sed postquam vi et ut praedo exscensionem effecerat, Eurypylum ejusque filios interfecit, et cum filia ejus Chalciope congressus procreavit Thessalum.
PHERECYDIS FRAGMENTA

36.

p. 81
Schol. Homer. Il. Λ, 709:Κτέατος καὶ Εὔρυτος παῖδες μὲν ἦσαν Ποσειδῶνος καὶ Μολιόνης τοῦ (l. τῆς) Μόλου, ἐπίκλησιν δὲ Ἄκτορος. Οὗτοι παρηλλαγμένην φύσιν τῶν λοιπῶν ἔσχον ἀνθρώπων. Διφυεῖς γὰρ ἦσαν, ἔχοντες ἑκάτερος δύο κεφαλὰς, τέσσαρας δὲ χεῖρας, πόδας τοὺς ἴσους, ἓν δὲ σῶμα. Διὰ τοῦτο τοὺς πολεμικοὺς καὶ γυμνικοὺς ἐνίκων ἀγῶνας. Ἡρακλῆς δὲ πολεμῶν, καὶ μὴ δυνάμενος κατὰ τοὐμφανὲς αὐτῶν περιγενέσθαι, συμμαχόντων Αὐγέᾳ, λοχήσας ἀνεῖλεν αὐτοὺς, καὶ οὕτως ἐπόρθησε τὴν Ἦλιν. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Cteatus et Eurytus re vera quidem filii erant Neptuni ex Molione, Moli filia, dicebantur vero Actoris esse. Hi naturam habebant a ceteris hominibus alienam. Bimembres enim erant, habentes uterque duo capita, quattuor manus totidemque pedes, unum vero corpus; quare vincebant in certaminibus bellicis et gymnicis. Hercules autem quos ab Augea adjutos ex aperto non posset superare, structis insidiis sustulit; quo facto vastavit Elin.
PHERECYDIS FRAGMENTA

36.

p. 81
Schol. In Plantonem p. 380 seq. Bekk.:πρὸς δύο οὐδ ̓ Ἡρακλῆς] Ταύτης (scil. Τῆς παροιμίας, qua Plato uitur in Phaedone p. 89, C) τὴν αἰτίαν Δοῦρις οὕτως ἀφηγεῖται. Ἡρακλέα φησὶ βωμὸν δειμάμενον ἐπὶ τῷ Ἀλφειῷ, πυγμῆς ἀγῶνα καταθεῖναι, καὶ νικήσαντα τὴν ἑξῆς Ὀλυμπιάδα, πάλιν ἀγωνιζόμενον, ὑπὸ Ἐλάτου καὶ Φεράνδρου πάλῃ ληφθῆναι, καὶ ἐξ ἐκείνου τὸ, Πρὸς δύο οὐδ ̓ Ἡρακλῆς, παροιμιασθῆναι. Ἐχεφυλλίδας δὲ, αὐτὸν ὑπὸ Κτεάτου καὶ Εὐρύτου, τῶν Μολιονιδῶν, ἡττηθῆναι κατὰ τὴν ἐπ ̓ Αὐγείᾳ στρατείαν· διωχθέντα δὲ ἄχρι τῆς Βουπράσιδος, καὶ περιβλεψάμενον, ὡς οὐδεὶς ἐξίκετο τῶν πολεμίων, ἀναψύξαι τε, καὶ ἐκ τοῦ παραῤῥέοντος ποταμοῦ πιόντα, προσαγορεῦσαι· τοῦτο ἡδὺ ὕδωρ· νῦν δείκνυται ἰόντων ἐκ Δύμης εἰς Ἦλιν, καλούμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων βαδὺ ὕδωρ. Τὰ δὲ αὐτὰ καὶ Φερεκύδης, καὶ Κώμαρχος, καὶ Ἴστρος ἐν τοῖς Ἠλιακοῖς ἱστοροῦσι. Καὶ διὰ τοῦ (??) θεωροὺς τοὺς Μολιονίδας ἰόντας εἰς Κόρινθον λοχήσαντα τὸν Ἡρακλῆ περὶ Κλεωνὰς ἀποκτεῖναι· ὅθεν Ἠλείοις ἀπώμοτον εἶναι τὰ Ἴσθμια ἀγωνίζεσθαι, ὅτι θεωροὺς πεμφθέντας εἰς τὸν Ἰσθμὸν τοὺς Μολιονίδας ἑλὼν Ἡρακλῆς ὑπὸ Κορινθίων ἐδέχθη. Contra duos ne Hercules quidem.—Hujus proverbii originem Duris ita explicat: Herculem dicit, ara ad Alpheum exstructa, pugilatus certamen instituisse, et quum vicisset in proximo certamine Olympiaco, iterum certantem ab Elato et Pherandro lucta esse superatum indeque ortum esse proverbium, Contra duos ne Hercules quidem. Echephyllidas tradit eum a Cteato et Euryto Molionidis in expeditione, quam contra Augeam fecit, devictum esse; quum vero fugisset usque ad Buprasiam nullumque hostium animadvertisset, se refecisse et fluvium, ex quo potum hausit, ita alloculum esse: «Dulcis hoec aqua. Quae nunc monstratur iis, qui Dyma proficiscuntur in Elin, nominata ab incolis «dulcis aqua.» Eadem referunt Pherecydes, Comarchus et Ister in Eliacis. Atque hanc ob rem Herculem structis insidiis legatos ad sacra solemnia missos Molionidas, Corinthum proficiscentes, prope Cleonas interfecisse. Ea ex caussa Eleis interdictum esse, ne ludos Isthmios frequentarent, scilicet quod Hercules, quum legatos ad ludos Isthmios missos occidisset, a Corinthiis exceptus esset.Pro Βουπράσιδος Siebenk. habet Βουβασίδης, quod in Βουπρασίας mutandum censet Siebelis ad Istrum p. 72. Βαδὺ ὕδωρ in ἡδὺ mutandum censet Sturzius, non animadvertens βαδὺ esse dialecti Eleorum, quod Hesychius quoque annotavit in glossa hodie corrupta Βάδηδοι, ἠχεῖοι, i. e., Βαδὺ, ἡδὺ, Ἠλεῖοι.
82PHERECYDIS FRAGMENTA

37.

p. 82
Schol. Sophocl. Argument. Trachin.:Ἀμάλθεια ἦν Αἱμονίου θυγάτηρ· κέρας εἶχε ταύρου. Τοῦτο δὲ, ὡς Φερεκύδης φησὶ, δύναμιν εἶχε τοιαύτην, ὥστε βρωτὸν ποτὸν ὅπερ ἂν εὔξαιτό τις, παρέχειν ἄφθονόν τε καὶ ἄπονον. Amalthea erat Haemonii filia, quae cornu habebat tauri. Hoc, ut ait Pherecydes, eam habebat vim , ut cibum vel potum, quem quis desideraret, largum praeberet et sine Iabore paratum.
PHERECYDIS FRAGMENTA

37.

p. 82
Apollod. II, 7, 5:Ἀμάλθεια δὲ ἦν Αἱμονίου θυγάτηρ, κέρας εἶχε ταύρου. Τοῦτο δὲ, ὡς Φερεκύδης λέγει, δύναμιν ἔχει τοιαύτην, ὥστε βρωτὸν ποτὸν, ὅπερ εὔξαιτό τις, παρέχειν ἄφθονον. Amalthea erat Haemonii filia, quae cornu habebat tauri. Hoc, ut ait Pherecydes, eam habebat vim , ut cibum vel potum, quem quis desideraret, largum praeberet et sine Iabore paratum.
PHERECYDIS FRAGMENTA

37.a

p. 82
Scholiastes Pindari Olymp. VII, 42 Tlepolemi matrem Hom. (Iliad. B, 658.) Astyochen nominat,Ἡσίοδος δὲ Ἀστυδάμειαν αὐτήν φησι· Φερεκύδης δὲ Ἀστυγένειαν· ἦν δὲ Φύλαντος θυγάτηρ. Tlepolemi matrem Hesiodus dicit Astydamiam, Pherecydes vero Astygeniam; fuit autem Phylantis filia.
PHERECYDIS FRAGMENTA

38.

p. 82
Schol. Apollon. I, 1213:(Hercules post occisum Calydone Cyathum puerum cum Deianira uxore et filio Hyllo venit) εἰς τὴν Δρυοπίαν. ... λῃστρικὸν δὲ τὸ ἔθνος, ὁμοροῦν (ὅμορον cod. Par.) τοῖς Μηλιεῦσιν, ὡς Φερεκύδης ἐν τῇ τρίτῃ φησίν. Dryopes sunt populus praedatorius, Maliensibus finitimus.
PHERECYDIS FRAGMENTA

39.

p. 82
Antonin. Liberal. c. 33:Ἱστορεῖ Φερεκύδης. Μετὰ τὸν Ἡρακλέους ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισμὸν, Εὐρυσθεὺς ἐξελάσας αὐτοὺς τῆς πατρίδος, αὐτὸς ἐβασίλευεν· οἱ δὲ Ἡρακλεῖδαι καταφυγόντες πρὸς Δημοφῶντα τὸν Θησέως, ᾤκησαν τὴν τετράπολιν τῆς Ἀττικῆς. Εὐρυσθεὺς δὲ πέμψας ἄγγελον εἰς Ἀθήνας, πόλεμον προέλεγεν τοῖς Ἀθηναίοις, εἰ μὴ τοὺς Ἡρακλείδας ἐξελάσωσιν. Οἱ μὲν οὖν Ἀθηναῖοι τὸν πόλεμον οὐκ ἀπολέγονται, Εὐρυσθεὺς δ ̓ ἐνέβαλε εἰς τὴν Ἀττικὴν, καὶ παραταξάμενος αὐτὸς μὲν ἀποθνήσκει μαχόμενος, δὲ πληθὺς ἐτράπη τῶν Ἀργείων· Ὕλλος δὲ καὶ οἱ ἄλλοι Ἡρακλεῖδαι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς ἀποθανόντος Εὐρυσθέως κατοικίζονται πάλιν ἐν Θήβαις· ἐν δὲ τούτῳ καὶ Ἀλκμήνη κατὰ γῆρας ἀποθνήσκει, καὶ αὐτὴν ἐξεκόμισαν Ἡρακλεῖδαι. ᾬκουν δὲ παρὰ τὰς Ἠλέκτρας πύλας, ὅθιπερ καὶ Ἡρακλῆς ἐν τῇ ἀγορᾷ. Ζεὺς δὲ Ἑρμῆν πέμπει, κελεύων Ἀλκμήνην ἐκκλέψαι, καὶ ἀπενεγκεῖν εἰς μακάρων νήσους, καὶ δοῦναι Ῥαδαμάνθυϊ γυναῖκα· Ἑρμῆς δὲ πεισθεὶς Ἀλκμήνην ἐκκλέπτει. Λίθον δ ̓ ἀντ ̓ αὐτῆς ἐντίθησιν εἰς τὴν σορόν· οἱ δ ̓ Ἡρακλεῖδαι ἐπεὶ τὴν λάρνακα φέροντες ἐβαρύνοντο, κατατίθενται· καὶ ἀποκαλύψαντες εὗρον ἀντὶ τῆς Ἀλκμήνης λίθον, καὶ αὐτὸν ἐξελόντες, ἔστησαν ἐν τῷ ἄλσει, ὅθιπέρ ἐστιν τὸ ἡρῷον τὸ τῆς Ἀλκμήνης ἐν Θήβαις. Eurystheus Herculis posteros, ipso e mortalibus sublato, patria expulit, ac sibi regnum sumpsit. Illi ad Demophontem Thesei filium profugi, habitaverunt in tetrapoli Atticae. Eurystheus misso Athenas legato, bellum denunciat Atheniensibus, ni Heraclidas expellant: neque ii bellum detrectant. Ergo Eurystheus in At icam copias adducit, commissoque praelio, inter pugnandum occidit, fusaque est Argivorum multitudo. Hyllus et alii Heraclidae et qui cum illis erant post mortem Eurysthei Thebas redeunt. Interim et Alcmena annis confecta obit. Quam quum efferrent Heraclidae (ii ad Electras portas habitabant, ubi et Hercules, in foro), Jupiter Mercurium mittit, cum mandato ut Alcmenam suffuretur, eamque in Beatas insulas allatam Rhadamantho det uxorem. Paret jussis Mercurius, et loco Alcmenae, quam furtim abstulerat, lapidem feretro injicit. Heraclidae quum sandapilam gestantes mole gravarentur, depositam aperiunt, et pro Alcmena lapidem inveniunt., quem inde exemtum in luco constituerunt, ubi sacellum Alcmenae est Thebis.Initio αὐτοὺς τῆς πατρίδος ex antecedentibus subintelligendum videtur τοὺς Ἡρακλείδας, sin minus, cum Sturzio legas: αὐτοῦ τοὺς παῖδας. In καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς vocem οἱ, quae vulgo deest, addidi ex Sturzii conjectura. Ungerus Paradox. Theb. p. 151 malebat παισὶν αὐτοῖς. Πόλιν recte mutarunt in πάλιν P. Abreschius Paraphr. et Annot. in Epist. ad Hebraeos p. 37 sq., Clavier. ad Apollod. II, p. 335, et Bastius Epistol. Crit. p. 168.
83

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER QUARTUS
Antecedentibus libris Argivas fabulas ita exposuit Pherecydes, ut, ubi ad Epaphi ex Libya filios, Belum et Agenorem devenerat, Beli tantum stirpem persequeretur; jam igitur redit ad Agenorem ejusque prosapiam, quam quarto libro et quinto enumerat. Eodem modo etiam Apollodorus rem instituit, qui dicit lib. III, c. 1: Ἐπεὶ δὲ τὸ Ἰνάχειον διερχόμενοι γένος, τοὺς ἀπὸ Βήλου μέχρι τῶν Ἡρακλειδῶν δεδηλώκαμεν, ἐχομένως λέγωμεν καὶ τὰ περὶ Ἀγήνορος. Et liber quartus quidem mythos Cretenses, ab Apollodoro c. 1—4 tractatos complexus esse videtur, quibus sequenti libro subjiciuntur mythi Thebani. Quare ad hunc librum referenda sunt fragmenta de stirpe Agenoris (40), de Phineo, Agenoris filio (41), de Cadmo sororem quaerente (42), de Minoe (43).
PHERECYDIS FRAGMENTA

40.

p. 83
Schol. Apollon. III, 1185:Φερεκύδης ἐν δ' οὕτω φησίν· «Ἀγήνωρ δὲ Ποσειδῶνος γαμεῖ Δαμνὼ τὴν Βήλου. Τῶν δὲ γίνονται Φοῖνιξ καὶ Ἰσαίη, ἣν ἴσχει Αἴγυπτος· καὶ Μελία, ἣν ἴσχει Δαναός. Ἔπειτεν ἴσχει Ἀγήνωρ Ἀργιόπην τὴν Νείλου τοῦ ποταμοῦ. Τοῦ δὲ γίνεται Κάδμος.» Agenor, Neptini filius, in matrimonium ducit Beli filiam, Damno. Ex his nati sunt Phoenix et Isaea, uxor Aegypti, et Melia, uxor Danai. Deinde Agenor Argiopen, Nili fluvii filiam, matrimonio sibi jungit. Ex his natus est Cadmus.
PHERECYDIS FRAGMENTA

41.

p. 83
Schol. Apollon. II, 178:Ἀγηνορίδης (Φίνευς)· Ἀγήνορος γὰρ παῖς ἐστιν ὡς Ἑλλάνικος· ὡς δὲ Ἡσίοδος φησὶν, Φοίνικος τοῦ Ἀγήνορος καὶ Κασσιεπείας. Ὁμοίως καὶ Ἀσκληπιάδης, καὶ Ἀντίμαχος καὶ Φερεκύδης φησίν. Phineus filius est Phoenicis, Agenoris filii, ex Cassiepea.
PHERECYDIS FRAGMENTA

42.

p. 83
Apollod. III, 1, 1:Συνεξῆλθε δὲ ἐπὶ τὴν ζήτησιν αὐτῆς Τηλέφασσα μήτηρ, καὶ Θάσος Ποσειδῶνος· ὡς δὲ Φερεκύδης φησὶ, Κίλικος. Cum Cadmo ad Europam quaerendam simul profectus est Telephassa mater, et Thasus, Neptuni, secundum Pherecydem vero Cilicis filius.
PHERECYDIS FRAGMENTA

43.

p. 83
Schol. Apollon. III, 1086:Ἔστι καὶ ἄλλος Δευκαλίων, Μίνωος, περὶ οὗ Φερεκύδης. Est etiam alius Deucalion, Minois filius, de quo Pherecydes.

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER QUINTUS
Mythi Thebani (Apollodor. III, c. 4—8): de Cadmo et de Spartis (44), de monili aureo (45), de Dionyso et de Hyadibus (46), de Medusa, OEdipi nutrice (47), de OEdipi progenie (48), de Polynice (49), de Tiresia (50), de Tydei inhumanitate (51). Praeterea Pherecydes Locrorum fabulas in hoc libro tractasse vel saltem attigisse videtur (51 a).
PHERECYDIS FRAGMENTA

44.

p. 83
Schol. Apollon. III, 1178:Φερεκύδης ἐν τῇ πέμπτη (cod. Paris. ἐν ζ') οὕτω φησίν· «Ἐπειδὴ Κάδμος κατῳκίσθη ἐν Θήβῃσιν, Ἄρης διδοῖ αὐτῷ καὶ Ἀθηναίη τοῦ ὄφιος τοὺς ἡμίσεις ὀδόντας, τοὺς δὲ ἡμίσεις Αἰήτῃ· καὶ Κάδμος αὐτίκα σπείρει αὐτοὺς εἰς τὴν ἄρουραν, Ἄρεος κελεύσαντος, καὶ αὐτῷ ἀναφύονται ἄνδρες (codex Paris. addit πολλοὶ) ὡπλισμένοι. δὲ Κάδμος δείσας, βάλλει αὐτοὺς λίθοισιν. Οἱ δὲ δοκέοντες ὑφ ̓ ἑαυτῶν (codex Paris. ὑπ ̓ ἀλλήλων) βάλλεσθαι, κτείνουσί τε ἀλλήλους καὶ θνήσκουσι, πλὴν πέντε ἀνδρῶν, Οὐδαίου, χθονίου, Ἐχίονος, Πέλωρος, Ὑπερήνορος· καὶ αὐτοὺς Κάδμος ποιεῖται πολίτας, κατοικίσας αὐτοὺς (Phav. Κάδμος πολίτας κατῴκισεν) ἐν Θήβαις. Postquam Cadmus Thebis sedes sibi constituerat, Mars et Minerva dimidiam ei draconis dentium partem, dimidiam Aeetae dederunt. Atque Cadmus a Marte jussus statim condidit eos in humo, unde nascuntur ei viri armati. Quos timens lapidibus petivit. Illi vero se in se ipsos lapides conjicere putantes mutua caede intereunt, quinque exceptis, Udaeo, Chthonio, Echione, Pelore, Hyperenore, quos cives constituit et Thebis sedes iis assignat.
PHERECYDIS FRAGMENTA

44.

p. 83
Schol. Pindar. Isthm. VII, 13:Φερεκύδης διττά φησιν εἶναι σπαρτῶν γένη. Τὸν γὰρ Ἄρη καὶ τὴν Ἀθηνᾶν, τοὺς μὲν ἡμίσεις τῶν ὀδόντων Κάδμῳ δοῦναι, τοὺς δὲ ἡμίσεις Αἰήτῃ. Pherecydes duplex ait esse Spartorum genus: Martem enim et Minervam dimidiam dentium partem Cadmo dedisse, dimidiam Aeetae.
PHERECYDIS FRAGMENTA

44.

p. 83
Apollodor. III, 4, 1:Φερεκύδης δέ φησιν, ὅτι Κάδμος, ἰδὼν ἐκ γῆς ἀναφυομένους ἄνδρας ἐνόπλους, ἐπ ̓ αὐτοὺς ἔβαλε λίθους· οἱ δὲ, ὑπ ̓ ἀλλήλων νομίζοντες βάλλεσθαι, εἰς μάχην κατέστησαν. Sed Pherecydes scriptum reliquit: Cadmus, utarmatos viros e terra exoriri conspexit, lapides in eos conjecit. Tum ii vicissim percuti existimantes, mutuam inter se pugnam inierunt.
PHERECYDIS FRAGMENTA

45.

p. 83
Apollod. III, 4, 2:Ἔδωκε δὲ αὐτῇ Κάδμος πέπλον, καὶ τὸν Ἡφαιστότευκτον ὅρμον, ὃν ὑπὸ Ἡφαίστου λέγουσί τινες δοθῆναι Κάδμῳ, Φερεκύδης δὲ ὑπὸ Εὐρώπης· ὃν παρὰ Διὸς αὐτὴν λαβεῖν. Cadmus uxori peplum ac monile, Vulcani opus, quod ei ab Vulcano dono missum ferunt, muneri dedit. Al Pherecydes ab Europa datum scribit quae ab Jove id accepisset.
84PHERECYDIS FRAGMENTA

46.

p. 84
Suidas:Ὕης, Ὕου· ἐπίθετον Διονύσου, ὡς Κλείδημος. Ἐπειδὴ, φησὶν, ἐπιτελοῦμεν τὰς θυσίας αὐτῷ, καθ ̓ ὃν θεὸς ὕει χρόνον. δὲ Φερεκύδης, τὴν Σεμέλην Ὕην λέγεσθαι· καὶ τὰς τοῦ Διονύσου τροφοὺς, Ὑάδας. Ὕης, Ὕου. Hyes, Hyis. Epithetum Bacchi, quemadmodum ait Clidemus. Nam, inquit, ipsi sacrificia facimus eo tempore, quo deus pluit. Pherecydes vero tradit, Semelen Hyen vocari, et Bacchi nutrices Hyadas.Eadem fere habent Photius in Lexico p. 452, Etymol. M. et Phavorin.
PHERECYDIS FRAGMENTA

46.

p. 84
Schol. Arati Phaenom, 172:Θαλῆς μὲν δύο αὐτὰς (Hyadas) εἶπεν εἶναι, τὴν μὲν βόρειον, τὴν δὲ νότιον. Εὐριπίδης δὲ ἐν τῷ Φαέθοντι, τρεῖς. Ἀχαιὸς δὲ, δ ̓. Ἱππίας δὲ καὶ Φερεκύδης, ζ'. δὲ προσωνυμία ἐστὶν, ὅτι τὸν Διόνυσον ἀνεθρέψαντο. Ὕης δὲ, Διόνυσος Thales duas Hyadas statuit, alteram septemtrionalem, alteram meridionalem, Euripides in Phaethonte tres, Achaeus quattuor, Hippias et Pherecydes septem. Appellatio iis est ex eo, quod Bacchi nutrices erant; nam Hyes nomen est Bacchi.v. quae de Bacchi nomine habet Schol. Aristid. p. 103 Frommel.
PHERECYDIS FRAGMENTA

46.

p. 84
Schol. Homer. Il. Σ, 486:Τοὺς ἐπὶ τῶν κεράτων τοῦ Ταύρου ἑπτὰ ἀστέρας κειμένους. Καλοῦνται δὲ Ὑάδες, ἤτοι διὰ τὴν πρὸς τὸ Υ στοιχεῖον ὁμοιότητα, ἐπειδὴ αἴτιοι ὄμβρων καὶ ὑετῶν καθίστανται. Ζεὺς ἐκ τοῦ μηροῦ γεννηθέντα Διόνυσον ταῖς Δωδωνίσι Νύμφαις τρέφειν ἔδωκεν, Ἀμβροσίᾳ, Κορωνίδι, Εὐδώρῃ, Διώνῃ, Αἰσύλῃ, Πολυξοῖ. Αὗται θρέψασαι τὸν Διόνυσον, περιῄεσαν σὺν αὐτῷ, τὴν εὑρεθεῖσαν ἄμπελον ὑπὸ τοῦ θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις χαριζόμεναι. Λυκοῦργος δὲ μέχρι τῆς θαλάσσης συνεδίωξε τὸν Διόνυσον. Ἐκείνας δὲ ἐλεήσας Ζεὺς κατηστέρισεν. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Septem stellae in tauri cornibus positae Hyades appellantur, vel propter dispositionem ad literae Υ similitudinem accedentem, vel quod pluvias et imbres concitant. Jupiter Bacchum, ex femore natum, nutriendum tradidit Nymphis Dodonaeis, Ambrosiae, Coronidi, Eudorae, Dionae, Aesylae, Polyxoi, (Phaeoi). Hae terram cum deo peragrantes vite ab eo inventa homines donabant. Verum quum Lycurgus usque ad mare Bacchum persequeretur, illas Jupiter misericordia commotus inter sidera constituit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

46.

p. 84
Ibid. paullo post:Φερεκύδης, καθάπερ προείρηται, τὰς Ὑάδας Δωδωνίδας Νύμφας φησὶν εἶναι, καὶ Διονύσου τροφούς. Ἃς παρακαταθέσθαι τὸν Διόνυσον τῇ Ἰνοῖ διὰ τὸν τῆς Ἥρας φόβον. Καθ ̓ ὃν καιρὸν καὶ αὐτὰς Λυκοῦργος ἐδίωξε. Pherecydes Hyadas dicit Nymphas esse Dodonaeas, nutrices Bacchi, quem propter Junonis timorem Inoi tradidissent, eo quidem tempore quo et ipsas Lycurgus persecutus esset.
PHERECYDIS FRAGMENTA

46.

p. 84
Hygin. Poet. Astron. 2, 21, p. 395:Hyrades Pherecydes Athcniensis Liberi nutrices esse demonstrat, numero septem, quas etiam antea Nymphas Dodonidas appellatas. Harum nomina sunt hoec: Ambrosia, Eudora, Phesyle, Coronis, Polyxo, Phoeo, Thyene. Hoe dicuntur a Lycurgo fugatoe, et proeter Amhrosiam omnes ad Thetyn profugisse, ut ait Asclepiades. Sed ut Pherecydes dicit, ad Thebas Liberum perlatum Junoni tradiderunt. Quam ob caussam ab Jove gratia eis est relata, quod inter sidcra sunt constitutoe.
PHERECYDIS FRAGMENTA

46.

p. 84
Mythograph. I, § 120 p. 39, ed. Bode:Liberum, conceptum utero, Jupiter incendio eripuit, ac femori insuit suo. Postea completis mensibus, Nymphis, quoe Nysam, montem Indioe, perfrequentabant, clam tradidit nutriendum. Septem enim fuerant sorores, eoedem Nymphoe Dodonides appellatoe, quoe a Lycurgo fugatoe ad Thetin profugerunt, ut scribit Pherecydes et Asclepiades.
PHERECYDIS FRAGMENTA

46.

p. 84
Schol. Germanici ad Taurum v. 173, p. 105:In signo Tauri frons et facies Hyades vocantur, quas Pherecydes Athenoeus nutrices Liberi dicit, quoe Dodonides Nymphoe vocantur. Quoe cum a Lycurgo captivitatem timentes fugerent Thebas, ne sibi a Junone aliquid paterentur, Jupiter coelo illatas sideribus honoravit, Hyadesque appellavit, quod nascente Libero eas invenerit; quas in signum temporis posuit, vel quod sint pluviales: ὕειν enim pluere est, quia earum ortus imbres concitat: vel quia in modum Y litteroe positoe sunt.
PHERECYDIS FRAGMENTA

46.

p. 84
Idem Schol. ad v. 254 sqq., p. 114, similia de Pleiadibus narrat:Pleiades a pluralitate Groeci vocant: Latini, eo quod vere exoriantur, Vergilias dicunt. Dicit autem Pherecydes Athenoeus, septem sorores fuisse, Lycurgi filias, ex Naxo insula: et pro eo, quod Liberum educaverunt, a Jove inter sidera sunt relatoe. Apud Schol. Hom. desideratur septimum Nymphae nomen Φαιώ. Pro Διώνη Valckenaer. Animadverss. ad Ammon. III, 12, p. 208 (159) reponi jubet Θυώνη.—Apud Hygin. pro Phesyle scribendum videtur Phoesyle, et legendum Thyone pro Thyene et Inoni pro Junoni.
PHERECYDIS FRAGMENTA

47.

p. 84
Schol. Sophocl. OEdip. Tyr. 785:Φερεκύδης φησὶ Μέδουσαν εἶναι τὴν Πολύβου γυναῖκα, θυγατέρα δὲ Ὀρσιλόχου τοῦ ἀδελφειοῦ. Pherecydes Medusam dicit Polybi uxorem et filiam esse Orsilochi, qui Polybi frater fuisset.
PHERECYDIS FRAGMENTA

47.a

p. 84
Schol. Taur. in Eurip. Phoen. 39, p, 15.Πολυφήτην δὲ τὸν κήρυκα τοῦτον Φερεκύδης Πολυποίτην φησί. Polypheten Laii praeconem Pherecydes Polypoeten dicit.
85PHERECYDIS FRAGMENTA

48.

p. 85
Schol. Eurip. Phoen. 53:Φερεκύδης τὰ κατὰ τοὺς παῖδας Οἰδίποδος, καὶ τὰ γημαμένας οὕτως ἱστορεῖ. «Οἰδίποδι, φησὶ Κρέων δίδωσι τὴν βασιλείαν, καὶ τὴν γυναῖκα Λαίου, μητέρα δ ̓ αὐτοῦ, Ἰοκάστην. Ἐξ ἧς γίνονται αὐτῷ Φράστωρ καὶ Λαόνυτος, οἳ θνήσκουσιν ὑπὸ Μινυῶν καὶ Ἐργίνου. Ἐπεὶ δὲ ἐνιαυτὸς παρῆλθε, γαμεῖ Οἰδίπους Εὐρυγάνειαν τὴν Περίφαντος. Ἐξ ἧς γίνονται αὐτῷ Ἰοκάστη, Ἀντιγόνη, Ἰσμήνη, ἣν ἀναιρεῖ Τυδεὺς ἐπὶ κρήνης, καὶ ἀπ ̓ αὐτῆς κρήνη Ἰσμήνη ἐκλήθη. Υἱοὶ δὲ αὐτῷ ἐξ αὐτῆς, Ἐτεοκλῆς καὶ Πολυνείκης. Ἐπεὶ δε Εὐρυγάνεια ἐτελεύτησε, γαμεῖ Ἀστυμέδουσαν τὴν Σθενέλου.» Τινὲς δὲ Εὐρυγάνειαν ἀδελφὴν λέγουσιν εἶναι Ἰοκάστης, τῆς μητρὸς Οἰδίποδος. Oedipo Creon dat regnum et Laii uxorem, ipsius matrem, Iocastam, ex qua nascuntur ei Phrastor et Laonytus, quibus mortem inferunt Minyae et Erginus. Anno praeterlapso Oedipus uxorem ducit Euryganiam, Periphantis filiam, ex qua nascuntur ei Iocasta, Antigona, Ismena, quam occidit Tydeus ad fontem, qui ab ea nomen accepit Ismene. Filios ex ea suscipit Eteoclem et Polynicem. Quum vero Eurygania mortua esset, uxorem duxit Stheneli filiam Astymedusam.
PHERECYDIS FRAGMENTA

49.

p. 85
Schol. Eurip. Phoen. 71:Δεῖ εἰδέναι ὅτι οὐ παρὰ πᾶσι συμφωνεῖ Πολυνείκους εἰς Ἄργος ἄφιξις. Φερεκύδης γὰρ ἐκβεβλῆσθαι τὸν Πολυνείκην φησὶ μετὰ βίας. ... Εὐριπίδης ταῖς δύο ἱστορίαις ἐχρήσατο, ἐνταῦθα μὲν τῇ Φερεκύδου, ὕστερον δὲ τῇ Ἑλλανίκου. Pherecydes dicit Polynicem vi ex patria expulsum esse.
PHERECYDIS FRAGMENTA

50.

p. 85
Apollod. III, 6,7, de Tiresia:Φερεκύδης δὲ (φησὶν) ὑπὸ Ἀθηνᾶς αὐτὸν τυφλωθῆναι. Οὖσαν γὰρ τὴν Χαρικλῶ προσφιλῆ τῇ Ἀθηνᾷ .... γυμνὴν ἐπὶ πάντα ἰδεῖν· τὴν δὲ, ταῖς χερσὶ (τοὺς ὀφθαλμοὺς) αὐτοῦ καταλαβομένην, πηρὸν ποιῆσαι· Χαρικλοῦς δὲ δεομένης ἀποκαταστῆσαι πάλιν τὰς ὁράσεις, μὴ δυναμένην τοῦτο ποιῆσαι, τὰς ἀκοὰς διακαθάρασαν πᾶσαν ὀρνίθων φωνὴν ποιῆσαι συνιέναι, καὶ σκῆπτρον αὐτῷ δωρήσασθαι κυάνεον, φέρων ὁμοίως τοῖς βλέπουσιν ἐβάδιζεν. Οὖσαν γὰρ τὴν Χαρικλὼ sqq. Heynius probabiliter emenat: οὖσαν γὰρ τῇ Χαρικλοῖ προσφιλῆ τὴν Ἀθηνᾶν αὐτὸν γυμνὴν ἰδεῖν. Pherecydes Tiresiam a Pallade luminibus orbatum refert. Siquidem quum Chariclo Minervae carissima esset, illi nudam per omnia deam vidisse contigit: hanc vero manibus suis tactum excaecasse: at Chariclo Palladem, ut filio suo oculos restitueret, orasse Quod quum dea efficere non posset, expurgatis illius auribus, omnem omnium avium garritum intelligentem fecisse, eundemque cyaneo sceptro condonasse; quod gestans, aeque atque oculatus tuto incedebat.Pro ἐπὶ πάντα scribendum putat idem ἐπιστάντα vel ἐπιβάντα, quod quidem non est necessarium. Τοὺς ὀφθαλμοὺς, glossema ad vocem πηρόν, ejiciendum.
PHERECYDIS FRAGMENTA

51.

p. 85
Schol. Homer. Il. E, 126:Φασὶν ἐν τῷ Θηβαϊκῷ πολέμῳ Τυδέα τρωθέντα ὑπὸ Μεναίππου τοῦ Ἀστακοῦ σφόδρα ἀγανακτῆσαι. Ἀμφιάρεων δὲ φονεύσαντα αὐτὸν δοῦναι τὴν κεφαλὴν Τυδεῖ. Τὸν δὲ δίκην θηρὸς ἀναπτύξαντα ῥοφεῖν τὸν ἐγκέφαλον. Κατ ̓ ἐκεῖνο δὲ καιροῦ παρεῖναι Ἀθηνᾶν, ἀθανασίαν αὐτῷ ἐξ οὐρανοῦ φέρουσαν, καὶ διὰ τὸ μύσος ἀπεστράφθαι. Τὸν δὲ θεασάμενον, παρακαλέσαι, κἂν τῷ παιδὶ αὐτοῦ χαρίσασθαι τὴν ἀθανασίαν. Ἱστορεῖ Φερεκύδης. In bello Thebano Tydeus, a Melanippo Astaci filio vulneratus vehementer indignatus fuisse dicitur. Et quum Amphiaraus Melanippum interfecisset, hunc aiunt caput ejus dedisse Tydeo, qui aperiens id in modum bestiae cerebrum ebibisset. Illo vero tempore Minervam venisse, ut immor(??)alitatea Jove impetrata eum donaret, sed Tydei inhumanitatem aversatam recessisse: hunc autem, ubi Minervam conspexisset, ex ea petivisse, ut Diomedi filio immortalitatem concederet.Pro Μενίππου rescribendum cum Villoisono Videtur Μελανίππου.
PHERECYDIS FRAGMENTA

51.a

p. 85
Schol. Pindar. Olymp. IX, 86: Πίνδαρος τὴν Πρωτογένειαν ἀναρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Διὸς εἰς τὸ Μαίναλον τῆς Ἀρκαδίας ὄρος κομισθῆναι, τὴν δὲ Πρωτογένειαν Ὀποῦντος τοῦ Ἠλείων βασιλέως φησὶ θυγατέρα, ἄλλων τὴν Πρωτογένειαν Πύῤῥας καὶ Δευκαλίωνος λεγόντων, ὡς Φερεκύδης φησὶν ἐν τῷ ε'. Pindarus Protogeniam a Jove raptam et in Maenalum, Arcadiae montem, transportatam, Opuntis, Eleorum regis, filiam fuisse dicit; alii vero Protogeniam Pyrrhae et Deucalionis filiam aiunt, ut Pherecydes libro quinto.
86

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER SEXTUS
Liber sextus, septimus, octavus Aeolicas fabulas complectebantur. Quarum in adornatione Pherecydes ita versatus esse videtur, ut libro sexto Salmonei et Crethei et Athamautis progeniem persequeretur, deinde narraret Argonautarum expeditionem usque ad eorum adventum ad Aeeten regem. Liber septimus reliquam expeditionis partem continebat, qua absoluta de ceteris Aeoli filiis exposuisse videtur. Octavus denique liber filias Aeoli earumque posteritatem recensebat.—Igitur libri sexti dispositio fuisse videtur haec: 1, Athamas. Themisto, Athamantis uxor, mater Phrixi (52), aries aureo vellere praeditus (53), Chalciope vel Iophossa, Phrixi uxor (54), Melas Phrixi filius (55).—2, Salmoneus. Tyro, Pelias, Neleus (56, 57).—3. Cretheus. Aeson (58), Iasonis mater (59), Iason ad Peleum venions (60), Argus, navis fabricator (61), Tiphys, Argus gubernator (62), Philammon (63), Iphicles (64), Idas et Lynceus (65), Aethalides (66), Hercules e nave egressus (67), Phineus (68), Harpyiae (69), Idmon ab apro occisus (70), tauri ignivomi (71). Quod postremum posui fragmentum, si quidem recte ad hunc librum a Scholiasta refertur, pertinet ad jussum Aeetae, non vero ad Iasonem tauros domantem, quod aptum libri finem non praeberet, quum sciamus septimo libro de draconte ab Iasone occiso fuisse sermonem. Sed fieri etiam potuit, ut fr. 72 minus recte libro septimo attributum sit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

52.

p. 86
Schol. Pind. Pyth. IV, 288:Ταύτην (matrem Phrixi) μὲν Πίνδαρος ἐν ὕμνοις, Δημωτικήν φησιν· Ἱππίας δὲ, Γοργῶπιν· Σοφοκλῆς δὲ ἐν Ἀθάμαντι, Νεφέλην· Φερεκύδης, Θεμιστώ· ὃς καὶ φησὶ, τῶν καρπῶν φθειρομένων ἐκ ταυτομάτου, ἐθελούσιον δοῦναι ἑαυτὴν εἰς σφαγήν. Pherecydes ait Phrixi matrem esse Themisto, quae, quum forte fortuna fructus perderentur, sponte sua se ipsam immolandam praebuisset.
PHERECYDIS FRAGMENTA

53.

p. 86
Schol. Germanici ad Arietem v, 228, p. 110:Aries, ut Hesiodus et Pherecydes dicunt, inter astra collocatus est propter Phrixum et Hellen, Athamantis et Nebuloe filios.
PHERECYDIS FRAGMENTA

53.

p. 86
Eratosthenes Cataster. 19:Οὗτος (ὁ κριὸς) Φρίξον διακομίσας καὶ Ἕλλην. Ἄφθιτος δὲ ὢν, ἐδόθη αὐτοῖς ὑπὸ Νεφέλης τῆς μητρός. Εἶχε δὲ χρυσῆν δορὰν, ὡς Ἡσίοδος καὶ Φερεκύδης εἰρήκασι. Arieti, qui Phrixum et Hellen per mare transtulit, vellus erat aureum.Fragmento quod antecedit patet ultima tantum hujus loci verba : εἶχε ... δορὰν, ad Pherecydem pertinere.
PHERECYDIS FRAGMENTA

53.

p. 86
Hygini Poet. Astron. 2, 20:Aries, qui Phrixum transtulisse ei Hellen dictus est per Hellespontum: quem Hesiodus et Pherecydes ait habuisse auream pellem.
PHERECYDIS FRAGMENTA

54.

p. 86
Schol. Apollon. II, 1253:Φερεκύδης ἐν ἕκτῳ (codex Paris. omittit verba ἐν ἕκτῳ) Εὐηνίαν (Νηνίαν idem) αὐτήν φησι καλεῖσθαι. Pherecydes dicit Chalciopen Aeetae filiam, Phrixi uxorem) appellatam esse Eueniam.
PHERECYDIS FRAGMENTA

54.

p. 86
Hesych.:Ἰοφῶσσα· χάλκειος, ὥς φησι Φερεκύδης. Iophossa, Pherecyde auctore, eadem quae Chalciope.Sine dubio scribendum, Ἰοφ., ἡ Καλκιόπη. Codex ἡ χάλκιος.
PHERECYDIS FRAGMENTA

55.

p. 86
Schol. Pindar. Pyth. IV, 220:Ὑπερεία δὲ κρήνη ἐν ταῖς Φεραῖς. ... Φασὶ δέ τινες, ἀπὸ Ὑπέρητος λαβεῖν αὐτὴν τοὔνομα, ὡς Φερεκύδης. Φησὶ γὰρ οὕτω· «Μέλας Φρίξου γαμεῖ Εὐρύκλειαν. Τῶν δὲ γίνεται Ὑπέρης, ὃς ᾤκει ἐπὶ τῇ κρήνῃ τῇ ἀπ ̓ αὐτοῦ κλθείσῃ Ὑπερείᾳ. Melas, Phrixi filius, uxorem ducit Eurycleam. Ex his natus est Hyperes, qui habitabat ad Hyperiam fontem ab eo sic nominatum.
PHERECYDIS FRAGMENTA

56.

p. 86
Schol. Hom. Od. Λ, 289:Νηλεὺς Ποσε δῶνος καὶ Τυροῦς παῖς, ἐξελασθεὶς ὑπὸ Πελίου τοῦ ἀοελφοῦ τῆς Ἰωλκοῦ, ἀφίκετο εἰς Μεσήνην τῆς Πελοποννήσου. Καὶ λαβὼν παρὰ ἐγχωρίων, τὴν Πύλον κτίζει. Καὶ γαμεῖ Χλῶριν, τὴν Ἀμφίονος τοῦ Ἰάσου καὶ Φερσεφόνης τῆς Μίου θυγατέρα, βασιλεύει τε οὐ μόνον τῶν Πυλίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν Ὀρχομενῷ καὶ γίνεται εὐδαιμόνων. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ· Neleus, Neptuni ex Tyro filius, a Pelia fratre Iolco expulsus venit in Messeniam, Peloponnesi regionem; ubi terrae parte ab incolis accepta, Pylum condidit. Uxorem duxit Chloridem, natam Amphionis, qui Iasi filius erat, ex Persephone, Minyae filia: nec solum Pyliis, sed etiam Orchomeniis imperavit, vixitque beate.Pro Μίου cum Heynio legendum est Μινύου: εὐδαιμόνων Buttmannus mutat in εὐδαιμονῶν. Sturz. in εὐδαίμων, quod praeferendum videtur.
PHERECYDIS FRAGMENTA

57.

p. 86
Schol. Homer. Il. Λ, 674:Νηλεὺς Ποσειδῶνος ἱππικώτατος τῶν καθ ̓ αὑτὸν γενόμενος, ἔπεμψεν εἰς Ἦλιν ἵππους ἐς τὸν ὑπὸ Αὐγέου συντελούμενον (Venet. cod. ἵππους εἰς τὸν ὑπ ̓ Αὐγείου κεῖσε συντελ.) ἀγῶνα. Νικησάντων δὲ τούτων, φθονήσας Αὐγέας ἀπέσπασε τούτους, καὶ τοὺς ἡνιόχους ἀφῆκεν ἀπράκτους. Νηλεὺς δὲ γνοὺς, ἡσυχίαν ἦγε. Νέστωρ δὲ, τῶν παίδων αὐτοῦ νεώτατος, στρατὸν ἀθροίσας ἐπῆλθεν Ἤλιδι. Καὶ πολλοὺς ἀποκτείνας, ἀπέλαβε τοὺς ἵππους. Καὶ οὐκ ὀλίγην τῶν πολεμίων ἀπέσυραν λείαν. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Neleus, Neptuni filius, artis equestris omnium qui ejus aetate vitam agebant peritissimus, in Elin misit equos ad certamen, quod Augeas celebravit. Hos victoriam adeptos abstulit Augeas invidia commotus, aurigas vero dimisit laboris fructu carentes. Quod quum cognovisset Neleus, nil adversus illum molitus est: sed Nestor, ejus filius natu minimus, coacto exercitu Elin aggressus est, multisque caesis recepit equos; atque praedam de hostibus ceperunt non exiguam.Eadem in Arsen. Violar. p. 372.
87PHERECYDIS FRAGMENTA

58.

p. 87
Schol. Apollon. I, 411:Αἰσωνὶς πόλις τῆς Μαγνησίας, ἀπὸ τοῦ πατρὸς Ἰάσονος, ὡς καὶ Πίνδαρος φησὶ καὶ Φερεκύδης. Verba καὶ Φερεκύδης codex. Aesonis, urbs Magnesiae, quae ab Jasonis patre nomen habet.Paris. non habet.
PHERECYDIS FRAGMENTA

58.

p. 87
Paullo aliter Steph. Byz.:Αἴσων, πόλις Θεσσαλίας. ... Καὶ Φερεκύδης τὴν πόλιν Αἰσωνίαν φησί.
PHERECYDIS FRAGMENTA

59.

p. 87
Schol. Homer. Odyss. M, 70:Τυρὼ Σαλμωνέως, ἔχουσα δύο παῖδας ἐκ Ποσειδῶνος, Νηλέα τε καὶ Πελίαν, ἔγημε Κρηθέα. Καὶ ἴσχει παῖδας ἐξ αὐτοῦ τρεῖς, Αἴσονα, καὶ Φέρητα, καὶ Ἀμυθάονα. Αἴσονος δὲ καὶ Πολυμίλας καθ ̓ Ἡσίοδον γίνεται Ἰάσων, κατὰ δὲ Φερεκύδην ἐξ Ἀλκιμέδης. Τελευτῶν δὲ οὑτος καταλείπει τοῦ παιδὸς ἐπίτροπον τὸν ἀδελφὸν Πελίαν, ἐγχειρίσας αὐτῷ καὶ τὴν βασιλείαν, ἵνα αὐξηθέντι τῷ υἱῷ παράσχῃ. δὲ τοῦ Ἰάσονος μήτηρ Ἀλκιμέδη δείσασα, δίδωσιν αὐτὸν τρέφεσθαι Χείρονι τῷ Κενταύρῳ. Tyro, Salmonei filia, quae duos filios e Neptuno habebat, Neleum et Peliam, nupsit Cretheo; cui tres ex ea nati sunt filii, Aeson, Pheres, Amythaon. Aeson ex Polymila, Hesiodo auctore, sed secundum Pherecydem ex Alcimeda, genuit Iasonem. Moriens autem filii tutorem reliquit Peliam fratrem, cui etiam regnum commisit, quod filio adulto traderet. Sed mater Iasonis, verita ne male haberetur a Pelia, filium educandum tradidit Chironi Centauro.«Sed Πολυμήλας s. Πολυμίλας nomen ap. schol. Hom. videtur ex Apollod. I, 9, 16, scribendum esse Πολυμήδας, vel Πολυμήδης e Tzetza ad Lycophr. 175, qui eam vocat Autolyci filiam.» Sturz.
PHERECYDIS FRAGMENTA

59.

p. 87
Schol. Apollon. I, 45:Φερεκύδης συμφωνεῖ Ἀπολλωνίῳ, λέγοντι Ἀλκιμέδην μητέρα εἶναι Ἰάσονος, τὴν Φυλάκου θυγατέρα. Pherecydes concinit Apollonio Alcimeden, Phylaci filiam, dicenti matrem esse Iasonis.Sic et I, 230.
PHERECYDIS FRAGMENTA

60.

p. 87
Schol. Pindar. Pyth. IV, 133: ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. «Ἔθυε, φησὶν, Πελίας τῷ Ποσειδῶνι, καὶ προεῖπε πᾶσι παρεῖναι. Οἱ δὲ ἦσαν οἵ τε ἄλλοι πολῖται, καὶ Ἰήσων· ἔτυχε δὲ ἀροτρεύων ἐγγὺς τοῦ Ἀναύρου ποταμοῦ. Ἀσάνδαλος δὲ διέβαινε τὸν ποταμόν· διαβὰς δὲ, τὸν μὲν δεξιὸν ὑποδεῖται πόδα· τὸν δὲ ἀριστερὸν, ἐπιλήθεται. Καὶ ἔρχεται οὕτως ἐπὶ δεῖπνον. Ἰδὼν δὲ Πελίας, συμβάλλει τὸ μαντήϊον. Καὶ τότε μὲν ἡσύχασε. Τῇ δ ̓ ὑστεραίᾳ μεταπεμψάμενος ἤρετο τι ποιοίη, εἰ αὐτῷ χρησθείη ὑπό του τῶν πολιτῶν ἀποθανεῖν. δὲ Ἰήσων, πέμψαι ἂν εἰς Αἶαν αὐτὸν, ἐπὶ τὸ κῶας τὸ χρυσόμαλλον, ἄξοντα ἂν ἀπὸ Αἰήτεω. Ταῦτα δὲ τῷ Ἰήσονι Ἥρη ἐς νόον βάλλει, ὡς ἔλθοι Μήδεια τῷ Πελία κακόν.» Ὅτι δὲ ἐκ τοῦ Ἀναύρου ποταμοῦ μόγις τὸ πέδιλον ἔσωσεν, ἱστορεῖ καὶ Ἀπολλώνιος (l, 10.). Peleus sacra fecit Neptuno, ad eaque celebranda omnes cives et inter eos Iasonem invitaverat. Hic, qui tum temporis forte arabat ad Anaurum fluvium, non calceatus fluvium permeavit, sed in altera ripa dextrum calceamentum subligat, sinistrum obliviscitur. Sic venit ad convivium. Quem quum Pelias conspiceret, memor est oraculi, sed tacitum se praebet. Verum crastino die advocatum interrogat, quidnam faceret, si oraculo edoctus esset ex aliquo civium sibi pereundum esse. Respondet Iason eum se in Aeam, vellus aureum ab Aeeta petitum, missurum esse. Haec enim Juno ei suggessit, ut Medea veniret malum allatura Peliae.
PHERECYDIS FRAGMENTA

61.

p. 87
Schol. Apollon. I, 4: Ἀπολλώνιος καλεῖ τὴν Ἀργὼ, ἀπὸ Ἄργου τοῦ κατασκευάσαντος· Φερεκύδης δὲ ἀπὸ Ἄργου τοῦ Φρίξου υἱοῦ. Pherecydes Argo navem ab Argo Phrixi filio denominatam dicit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

62.

p. 87
Scholia Parisina Apollon. I, 105: δὲ Φερεκύδης Ποτνιέα ἱστορεῖ τὸν Τῖφυν εἶναι. Αἴσχηλος (leg. Αἰσχύλος) δὲ τὸν Τῖφυν ἐν τῇ Ἀργοῖ Ἶφιν καλεῖ. Pherecydes dicit Tiphyn fuisse Potnieum.Ποτνιέα pro Ποντέα emendavit C. O. Müller de Minyis p. 264.
PHERECYDIS FRAGMENTA

63.

p. 87
Schol. Apollon. I, 23:Φερεκύδης ἐν τῇ ζ', Φιλάμμωνα φησὶ καὶ οὐκ Ὀρφέα συμπεπλευκέναι· εἶναι δὲ Ὀρφέα, κατὰ μὲν Ἀσκληπιάδην Ἀπόλλωνος καὶ Καλλιόπης, κατὰ δὲ ἐνίους, Οἰάγρου καὶ Πολυμνίας. Pherecydes Philammonem dicit, neque vero Orpheum, cum Argonautis navigasse.
PHERECYDIS FRAGMENTA

63.

p. 87
Philammonis hujus genus e Pherecyde refert Schol. Hom. Odyss. T, 432:Φιλωνὶς Δηϊόνος θυγάτηρ, οἰκοῦσα τὸν Παρνασσὸν, ἐν αὐτῷ παρελέχθη καὶ Ἀπόλλωνι. Εἶχε γὰρ τὸ κάλλος ἐράσμιον ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε καὶ τοὺς θεοὺς ζηλοτυποῦντας κατὰ τὸ αὐτῇ (Buttmann. αὐτὸ) θελῆσαι μίσγεσθαι. Εἶτα ἐκ μὲν τοῦ Ἀπόλλωνος γίνεται Φιλάμμων ἀνὴρ σοφιστὴς, ὃς καὶ πρῶτος ἐδόκει χοροὺς συστήσασθαι παρθένων, ἐκ τοῦ Ἑρμοῦ Αὐτόλυκος, ὃς οἰκῶν τὸν Παρνασσὸν πλεῖστα κλέπτων ἐθησαύριζεν. Εἶχε γὰρ ταύτην τὴν τέχνην παρὰ τοῦ πατρὸς, ὥστε τοὺς ἀνθρώπους, ὅτε κλέπτοι τι, λανθάνειν, καὶ τὰ θρέμματα τῆς λείας ἀλλοιοῦν εἰς θέλοι μορφῆς, ὥστε πλείστης αὐτὸν δεσπότην γενέσθαι λείας. δὲ ἱστορίας παρὰ Φερεκύδῃ. Philonis, Deionis filia, in Parnasso, ubi habitabat, cum Mercurio et Apolline concubuit. Venustatis enim erat amorem tantopere inflammantis, ut ipsi dii de ejus consuetudine mutua invidia inter se flagrarent. Et ex Apolline quidem natus est Philammon, homo sapiens, qui primus videtur choros virginum instituisse; ex Mercurio vero Autolycus, qui in Parnasso habitans multas furto opes collegit: hanc enim artem acceptam habuit a patre, ut, si furaretur aliquid, homines lateret, et pecudes praedando abactas in quamlibet formam mutaret; ideoque magnam earum copiam possidebat.«Ante verba καὶ Ἀπόλλωνι Munckerus ad Hygin. l. l. omissum putat nomen Ἑρμῇ, quod sane desiderari videtur a sequentibus. Et Buttmannus legendum putat παρελέχθη καὶ Ἑρμῇ καὶ Ἀπόλλωνι. Participium ζηλοτυποῦντας non habet unde pendeat, nisi intelligere velimuse εἶναι vel γενέσθαι, et ante genitivum Ἑρμοῦ desideratur particula δὲ, quam Buttm. inseruit.» Sturz.
88PHERECYDIS FRAGMENTA

64.

p. 88
Schol. Apollon. I , 45:Ἐπισημαίνεσθαι δ' ἄξιον, ὡε οὔτε Ἡσίοδος οὔτε Φερεκύδης φησὶ συμπεπλευκέναι τοῖς Ἀργοναύταις Ἴφικλον. Iphiclus neque a Pherecyde neque ab Hesiodo inter Argonautas refertur.
PHERECYDIS FRAGMENTA

65.

p. 88
Schol. Apollon. I, 152:Φερεκύδης τὴν μητέρα τῶν περὶ Ἴδαν, Ἀρήνην φησὶν, ἀφ ̓ ἧς πόλις· Πείσανδρος, Πολυδώραν· Θεόκριτος, Λαοκόωσαν. Οὗτοι δὲ συνήκμαζον τοῖς Διοσκούροις. Idae et Lyncei fratrum mater est Arene, a qua urbs nomen accepit.Codex Paris.: Ἀρήνην Φερεκύδης φησὶν μητέρα γεγονέναι Λυγκέως καὶ Ἴδου, ἀφ ̓ ἧς ἡ πόλις Ἀρήνη etc.
PHERECYDIS FRAGMENTA

66.

p. 88
Schol. Apollon. I, 645:Φερεκύδης φησὶν, ὅτι δῶρον εἶχε παρὰ τοῦ Ἑρμοῦ Αἰθαλίδης, τὸ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ποτὲ μὲν εἰς ᾅδου, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς ὑπὲρ τὴν γῆν τόποις εἶναι. Aethalides id accepit donum a Mercurio, ut ejus anima modo in orco, modo in corpus rediens inter homines in terra versari posset.
PHERECYDIS FRAGMENTA

67.

p. 88
Schol. Apollon. I, 1290:Ἀντίμαχος ἐν τῇ Λύδῃ φησὶν ἐκβιβασθέντα τὸν Ἡρακλέα διὰ τὸ καταβρεῖσθαι τὴν Ἀργὼ ὑπὸ τοῦ ἥρωος. Τούτῳ καὶ Ποσείδιππος ἐπιγραμματογράφος ἠκολούθησε καὶ Φερεκύδης. Hercules ut e nave egrederetur monitus est, quum Argo herois pondere nimis aggravaretur.
PHERECYDIS FRAGMENTA

67.

p. 88
Apollod. I, 9, 19:Φερεκύδης αὐτὸν ἐν Ἀφέταις τῆς Θεσσαλίας ἀπολειφθῆναι λέγει, τῆς Ἀργοῦς φθευξαμένης, μὴ δύνασθαι φέρειν τὸ τούτου βάρος. Hercules Aphetis Thessaliae urbe, relictus est, propterea quod Argo hujus herois pondus se perferre haudquaquam posse dictitabat.
PHERECYDIS FRAGMENTA

68.

p. 88
Schol. Apollon. II, 181:Ὅτι δὲ ἦρχεν Φινεὺς μέχρι τοῦ Βοσπόρου Θρᾳκῶν πάντων τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ (εἰσὶ δὲ οὗτοι Βιθυνοί τε [codex Paris. Θυννοὶ] καὶ Παφλαγόνες), Φερεκύδης ἐν τῇ ζ' φησί. Phineus usque ad Bosporum Thracicum omnibus Asiae populis (Bithynis et Paphlagonibus) imperavit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

69.

p. 88
Schol. Apollon. II, 271:Ὅτι διὰ τοῦ Αἰγαίου πόντου καὶ τοῦ Σικελικοῦ αὐτὰς (Harpyias) ἐδίωκον (Boreae filii), Φερεκύδης ἐν ἕκτῃ φησί. Boreae filii per mare Aegaeum et Siculum Harpyias persecuti sunt.
PHERECYDIS FRAGMENTA

69.

p. 88
Schol. Apollon. ib. 299:Φερεκύδης ἐν ζ' (codex Paris. ἐν τῇ γ') φησὶν, ἐς τὸ σπέος αὐτὰς (Harpyias) φυγεῖν τῆς Κρήτης τὸ ὑπὸ τῷ λόγῳ τῷ Ἀργινοῦντι. Harpyiae in cavernam fugerunt , quae in Creta est sub colle Arginunte.
PHERECYDIS FRAGMENTA

70.

p. 88
Schol. Apollon. I, 139: Ἴδμων, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης, παῖς ἦν Ἀστερίας τῆς Κορώνου καὶ Ἀπόλλωνος, οὗ καὶ Λαοθόης, Θέστωρ· τοῦ δὲ Κάλχας. Ἀναιρεῖται δὲ Ἴδμων ἐν Μαριανδυνίᾳ ὑπὸ κάπρου. Idmon filius erat Asteriae, Coroni filiae, et Apollinis. Idmoni ex Laothoe erat Thestor, cujus filius est Calchas. Idmon in Mariandynia ab apro interfectus est.
PHERECYDIS FRAGMENTA

71.

p. 88
Schol. Apollon. II, 411:Agrum illum Marti sacrum, quem Apollonius τετράγυιον vocat, et quem Aeetes duobus tauris aeripedibus et ignivomis junctis colebat, πεντηκοντόγυιον φησὶ Φερεκύδης ἐν τῇ ἕκτῃ. Ager Martius (quam Iason ab Aeete jussus aravit) quinquaginta jugerum erat.Codex Paris. omisit ἐν τῇ ἕκτῃ.
PHERECYDIS FRAGMENTA

71.

p. 88
De tauris ipsis haec habet idem Schol. ad v. 230:Ὅτι χαλκόποδες οἱ ταῦροι καὶ πῦρ πνέοντες, καὶ Φερεκύδης φησί. Tauri erant aeneis ungulis, et ignem spirabant.
89

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER SEPTIMUS
Reliqua pars expeditionis Argonautarum. Draco ab Iasone interfectus (72), Absyrtus (73), Medea Iasoni et Bacchi nutricibus juventutem restituens (74). Hactenus de Crethei ex Tyro filio Aesone, ejusque nepote Iasone. Alterum filium Cretheus habuit Amythaonem, cui erant Bias et Melampus, de quibus exstat fragmentum 75 (cf. 24), septimo libro expressis verbis adscriptum, Tertius Crethei filius erat Pheres, Pheretis erat Admetus, ex cujus historia fr. 76 de Apolline desumtum esse verbis παρ ̓ αὐτὸν τὸν Ἄδμητον ἔρχεται indicatur.—4,Deion, hujus Cephalus, de quo fr. 77.—5 Sisyphus (78), Thersander, Proetus, cujus filia est Maera (79).
PHERECYDIS FRAGMENTA

72.

p. 89
Schol. Apollon. IV, 156:Φερεκύδης φησὶν ἐν ἑβδόμῳ, φονευθῆναι τὸν δράκοντα ὑπὸ Ἰάσονος. Ιason draconem interfecit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

73.

p. 89
Schol. Apollon. IV, 223:Φερεκύδης ἐν ἑβδόμῳ (τετάρτῳ cod. Paris.) τὴν Μήδειαν φησὶν ἆραι τὸν Ἄψυρτον ἐκ τῆς κοίτης, Ἰάσονος εἰπόντος αὐτῇ, καὶ ἐνεγκεῖν πρὸς τοὺς Ἀργοναύτας. Ἐπεὶ δὲ ἐδιώχθησαν, σφάξαι, καὶ μελίσαντας ἐκβαλεῖν εἰς τὸν ποταμόν. Medea Iasonis jussu Absyrtum e lecto sublatum ad Argonautas transportavit; quum vero fugerent, ut persequentes morarentur membratim dissectum et jugulatum in fluvium abjecerunt.
PHERECYDIS FRAGMENTA

73.

p. 89
Et ad v. 228:Φερεκύδης ἐν ἑβδόμῳ, διωκομένους ἀναβιβάσαι ἐπὶ τὴν ναῦν τὸν Ἄψυρτον, καὶ μελίσαντας ῥῖψαι εἰς τὸν ποταμόν.
PHERECYDIS FRAGMENTA

73.

p. 89
Schol. Eurip. Med. 167: Φερεκύδης διὰ τοῦ ξ (Ἄξυρτον) ὀνομάζει αὐτόν (τὸν Ἄψυρτον). Probabilis tamen conjectura est Matthiaei, qui ad Schol. Eur. Med. 169, pro ξ ponit ζ, ita ut διὰ τοῦ ζ sit: pluribus locis libri septimi, passim in libro septimo.
PHERECYDIS FRAGMENTA

74.

p. 89
Schol. Eurip. Med. argument.:Φερεκύδης καὶ Σιμωνίδης φασὶν, ὡς Μήδεια ἀνεψήσασα τὸν Ἰάσονα νέον ποιήσειε. Medea Iasonem decoctum juvenem reddidit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

74.

p. 89
Schol. Aristoph. Equitt. 1318: Μήδεια λέγεται, ὡς μὲν Αἰσχύλος ἱστορεῖ, τὰς τροφοὺς τοῦ Διονύσου ἀφεψήσασα ἀνανεάσαι ποιῆσαι μετὰ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν· ὡς δ ̓ τοὺς Νόστους ποιήσας, καὶ τὸν Αἴσονα,... Φερεκύδης δὲ καὶ Σιμωνίδης τὸν Ἰάσονα. Medea, ut Aeschylus quidem narrat, Bacchi nutrices cum earum maritis coxisse, atque ita juventutem iis restituisse dicitur. Sicut vero is qui Nostos composuit, tradit, idem fecit Aesoni, et, secundum Pherecydem et Simonidem, Iasoni.
PHERECYDIS FRAGMENTA

75.

p. 89
Schol. Homer. Odyss. Λ, 289:Νηλεὺς Ποσειδῶνος ἔχων θυγατέρα Πηρῶ τοὔνομα, κάλλει εὐπρεπεστάτην, οὐδενὶ ταύτην ἐξεδίδου πρὸς γάμον, εἰ μὴ πρότερον ἐκ Φυλάκης τὰς τῆς μητρὸς Τυροῦς ἐλάσειέν τις βοῦς παρ ̓ Ἰφίκλου. Πάντων δὲ ἀπορουμένων, Βίας Ταλαοῦ (sc. πατὴρ) μόνος ὑπέσχετο δράσειν τοῦτο· καὶ πείθει τὸν ἀδελφὸν Μελάμποδα, ῥέξαι τὸ ἔργον. δὲ καίπερ εἰδὼς, ἅτε δὴ μάντις, ὅτι ἁλώσεται ἐνιαυτὸν, εἰς τὴν ὀφρὺν ἀφικνεῖται ἐπὶ τὰς βοῦς. Οἱ δὲ φύλακες ἐνταῦθα καὶ οἱ βουκόλοι κλέπτοντα αὐτὸν λαμβάνουσι καὶ παραδιδόασιν Ἰφίκλῳ, καὶ δεθεὶς ἐφυλάσσετο, παρεζευγμένων αὐτῷ θεραπόντων δύο, ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Καὶ μὲν ἀνὴρ αὐτὸν ἐπιεικῶς ἐθεράπευεν, δὲ γυνὴ φαυλότερον. Ἐπεὶ δὲ ἐνιαυτὸς ὀλίγον πρὸς τὸ τελειωθῆναι περιῄει, Μελάμπους ἀκούει ὕπερθέν τινων σκωλήκων διαλεγομένων, ὅτι καταβεβρώκοιεν τὴν δοκόν. Καὶ τοῦτο ἀκούσας καλεῖ τοὺς διακόνους, καὶ κελεύει αὐτὸν ἐκφέρειν, τῆς κλίνης λαμβανομένους τὴν μὲν γυναῖκα πρὸς ποδῶν, τὸν δὲ ἄνδρα πρὸς κεφαλῆς. Οἱ δὲ αὐτὸν ἀναλαβόντες ἐκφέρουσιν. Ἐν τοσούτῳ δὲ καὶ δοκὸς κατακλᾶται καὶ ἐπιπίπτει τῇ γυναικὶ, καὶ κτείνει αὐτήν. δὲ ἀνὴρ ἐξαγγέλλει τῷ Φυλάκῳ, δὲ Φύλακος Ἰφίκλῳ τὰ γενόμενα. Οἱ δὲ ἐλθόντες παρὰ τὸν Μελάμποδα, ἐρωτῶσι αὐτὸν, τίς ἐστιν. δὲ ἔφη μάντις εἶναι. Οἱ δὲ αὐτῷ τὰς βοῦς ὑπισχνοῦνται δώσειν, ἐὰν μηχανήν τινα εὕρῃ παίδων γενέσεως Ἰφίκλῳ, καὶ πιστοῦνται ταῦτα. δὲ Μελάμπους βοῦν ἱερεύσας τῷ Διὶ, διαιρεῖ μοῖρας πᾶσι τοῖς ὄρνισιν. Οἱ δὲ ἔρχονται πάντες πλὴν ἑνὸς αἰγυπιοῦ. δὲ Μελάμπους ἐρωτᾷ πάντας τοὺς ὄρνιθας, εἴ τις οἶδε μηχανὴν, πῶς ἂν Ἰφίκλῳ γένοιντο παῖδες. Ἀποροῦντες δὲ ἐκεῖνοι, κομίζουσι τὸν αἰγυπιόν. Οὗτος δὲ τὴν αἰτίαν τῆς ἀπαιδίας σπορᾶς εὐθέως εὗρεν. Διῶξαι γὰρ τὸν Φύλακον μετὰ μαχαίρας τὸν Ἴφικλον ἔτι νεογνὸν ὄντα διὰ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν ἄτοπόν τι ποιοῦντα. Ἔπειτα τὸν Φύλακον μεὴ καταλαμβάνοντα, πῆξαι τὴν μάχαιραν εἴς τινα ἄχερδον, καὶ περιφῦναι αὐτῇ τὸν φλοιόν. Τὸν δὲ Ἴφικλον διὰ τὸ δέος μηκέτι παῖδας ποιῆσαι. Ἐκέλευσεν οὖν αἰγυπιὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἐν τῷ ἀχέρδῳ κομίζειν, καὶ ἀποσμήξαντα τὸν ἰὸν διδόναι ἀπ ̓ αὐτῆς πιεῖν ἐν οἴνῳ δέκα ἡμέρας Ἰφίκλῳ· γεννῆσαι δὲ αὐτῷ παῖδας ἐκ τούτου. Ποιήσας δὲ Ἴφικλος τοῦτο, τὴν γονὴν ἀναῤῥώννυσι. Καὶ ἴσχει Ποδάρκην παῖδα. Καὶ δίδωσι τὰς βοῦς τῷ Μελάμποδι. Ἃς λαμβάνει αὐτὴν τῷ ἀδελφῷ Βίαντι πρὸς γάμον, καὶ αὐτῷ γίνονται παῖδες, Περιαλκὴς, καὶ Ἄρητος (leg. Ἀρήϊος) καὶ Ἀλφεσίβοια. δὲ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ ἐν τῇ ἑβδόμῃ. Neleus, Neptuni filius, quam habuit Peronem eximiae venustatis filiam nemini in matrimonium dare voluit, nisi qui prius e Phylace boves Tyrûs matris ab Iphiclo abegisset. Omnibus haesitantibus, solus Bias, Talai pater, id se facturum esse promisit, et Melampodi fratri persuasit ut hanc rem perageret. Is quamvis bene sciret, quippe qui vates esset, fore ut per annum captivus detineretur, in Othryn montem ascendit, unde boves abigeret. Verum custodes et bubulci ex improviso eum deprehendunt; atque Iphiclo traditus et in vincula conjectus a duobus famulis ei astrictis, viro et femina, custoditur. Et vir quidem bene ministerio suo fungebatur, minus autem femina. Sed quum paulum tantum abesset, quin annus circumageretur, Melampus vermium quorundam de trabe corrosa desuper audit colloquium. Itaque famulos advocat, eosque jubet se exportare, ita quidem ut mulier inferiorem lecti partem, ubi pedes, vir eam, ubi caput positum erat, manibus prehendant. Sic sublatum efferunt. Sed hoc dum agunt, trabs dirumpitur et in mulierem incidens eam interficit. Vir quae accidissent Phylaco nuntiat, hic Iphiclo. Veniunt illi ad Melampodem, ex eoque quaerunt qui sit. Hic se vatem esse respondet. Tum boves ei se daturos esse pollicentur, si quidem efficere posset, ut filii nascerentur Iphiclo, et sponsione se obstringunt. Melampus igitur Jovi mactat bovem, cujus partes inter omnes aves distribuit. Advolant omnes praeter unum vulturem. Melampus cunctos interrogat, si quis sciret, quomodo filii futuri essent Iphiclo. Quum vero nihil in medium afferre possent, adducunt vulturem. Is causam cur mascula prole Iphiclus careret, statim detexit. Etenim Phylacum cultro persecutum esse Iphiclum adhuc parvulum, quia absurdum aliquid facientem vidisset. Sed quum fugien tem non esset assecutus, cultrum impegisse arbori cuidam spinigerae, cujus cortex eum ambiens annuis incrementis tantum non obduxisset. Iphiclum vero tanto perculsum esse terrore, ut inde ab hoc tempore non potuisset gignere filios. Jussit igitur vultur cultrum, qui in ista arbore esset, afferri, aeruginem ab eo abstergi eamque vino immixtam per decem dies bibendam dari Iphiclo; inde eum liberos procreaturum esse. Fecit hoc Iphiclus, et hinc pristinum generationis robur ei redditum est. Filium nactus est Podarcen. Melampodi autem boves dedit, quas Pylum ille abigens Neleo dedit munera sponsalia, et Peronem adduxit fratri, qui matrimonio eam sibi jungeret. Procreati ab eo sunt Perialces, Areius, Alphesiboea.Ὀφρύν. Barnesius emendat Ὄθρυν probantibus Buttmanno et Sturzio. Pro αἰτίαν τῆς ἀπαιδίας σπ. Buttmannus poni jubet αἰτίαν τῆς ἄπαιδος σπορᾶς. Verba ἀπ ̓ αὐτῆς Sturzio videntur remotiora esse, quam ut commode possent ad μάχαιραν referri, quare mavult ἀπ ̓ αὐτοῦ, sc. ἰοῦ. Pro γεννῆσαι scribendum est vel cum Buttmanno γεννήσεσθαι δὲ αὐτῷ, vel cum Sturzio γεννήσειν δὲ αὐτὸν. In ἃς λαμβάνει αὐτὴν sqq. plura excidisse apparet, quae tamen restitui possunt ex Eustath. p. 1685, 44, ἃς λαμβ. Καὶ ἀγαγὼν εἰς Πύλον δίδωσι Νηλεῖ ἕδνα τῆς Πηροῦς, καὶ λαμβάνει etc.—Buttm. edidit ἃς λαβὼν καὶ ἀγαγὼν δίδωσι Νηλεῖ ἕδνα τῆς Πηροῦς, καὶ λαμβάνει etc.
90PHERECYDIS FRAGMENTA

76.

p. 90
Schol. Eurip. Alc. 1:Φερεκύδης οὔ φησι τοὺς Κύκλωπας ὑπὸ Ἀπόλλωνος ἀνῃρῆσθαι, ἀλλὰ τοῦς υἱοὺς αὐτῶν, γράφων οὕτω· «Παρ ̓ αὐτὸν τὸν Ἄδμητον ἔρχεται Ἀπόλλων θητεύσων ἐνιαυτὸν, Διὸς κελεύσαντος, ὅτι κτείνει τοῦ Βρόντεω καὶ Στερόπεω καὶ Ἄργεω παῖδας. Κτείνει δὲ αὐτοὺς Ἀπόλλων, Διὶ μεμφθεὶς, ὅτι κτείνει Ζεὺς Ἀσκληπιὸν τὸν παῖδα αὐτοῦ κεραυνῷ ἐν Πυθῶνι. Ἀνέστησε γὰρ ἰώμενος τεθνεῶτας.» Ad hunc Admetum venit Apollo Jovis jussu per annum serviturus, quod Brontae et Steropae et Argae filios interfecerat. Eos autem interfecit Apollo Jovi iratus, quia Aesculapium filium in Pythia fulmine occiderat. Mortuos enim arte sua vita? reddidit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

77.

p. 90
Schol. Homer. Odyss. Λ, 320:Κέφαλος Δηϊονέως γήμας Πρόκριν τὴν Ἐρεχθέως, ἐν τῇ Θοριέων κατῴκει. Θέλων δὲ τῆς γυναικὸς ἀποπειρᾶσθαι, λέγεται εἰς ἀποδημίαν ἐπὶ ἔτη ὀκτὼ, καταλιπὼν αὐτὴν ἔτι νύμφην οὖσαν. Ἔπειτα κατακοσμήσας, καὶ ἀλλοειδῆ ἑαυτὸν ποιήσας, ἔρχεται εἰς τὴν οἰκίαν, ἔχων κόσμον· καὶ πείθει τὴν Πρόκριν δέξασθαι τοῦτο, καὶ συμμιγῆναι αὐτῷ. δὲ Πρόκρις ἐποφθαλμίσασα τῷ κόσμῳ, καὶ τὸν Κέφαλον ὁρῶσα κάρτα καλὸν, συγκοιμᾶται αὐτῷ. Ἐκφήνας δὲ ἑαυτὸν Κέφαλος, αἰτιᾶται τὴν Πρόκριν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καταλλαγεὶς ἐξέρχεται ἐπὶ θήραν. Πυκνῶς δὲ αὐτοῦ τοῦτο δρῶντος, ὑπώπτευσεν Πρόκρις, ὅτι μίσγεται γυναικὶ ἑτέρᾳ. Προσκαλεσαμένη οὖν τὸν οἰκέτην ἔλεγεν εἰ σύνοιδεν. δὲ θεράπων ἔφη τὸν Κέφαλον ἰδεῖν ἐπί τινος ὄρους κορυφὴν, καὶ λέγειν συχνῶς· Νεφέλα (Buttm. νεφέλη), παραγενοῦ. Καὶ τοῦτο μόνον συνειδέναι. δὲ Πρόκρις ἀκούσασα ἔρχεται εἰς ταύτην τὴν κορυφὴν, καὶ κατακρύπτεται. Καὶ τὸ αὐτὸ λέγοντος αὐτοῦ πυθομένη, προστρέχει πρὸς αὐτόν. δὲ Κέφαλος ἰδὼν αὐτὴν αἰφνιδίως, ἔξω ἑαυτοῦ γίνεται· καὶ ὥσπερ εἶχε βάλλει τῷ μετὰ χεῖρα ἀκοντίῳ τὴν Πρόκριν, καὶ κτείνει. Μεταπεμψάμενος δὲ τὸν Ἐρεχθέα, θάπτει πολυτελῶς αὐτήν. δὲ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ ἐν τῇ ζῇ (ἐν τῇ ἑβδόμῃ Buttm.). Cephalus, Deionis filius, cum Procride uxore, Erechthei filia, habitabat in demo Thorico. Is quum fidem uxoris tentare vellet, se peregrinaturum dicit per octo annos, illamque adhuc virginem relinquit. Deinde vero componens se, figura commutata, cum mundo muliebri domum ingressus suadet Procridi, ut dona haec accipere velit atque se cum ea concumbere patiatur. Procris oculos pascens aureo monili, et Cephalus perpulcrum esse videns, latus ei componit. Tum Cephalus veram suam formam manifestans accusat Procridem; nihilominus tamen in gratiam cum ea rediens venandi causa proficiscitur. Quod quum crebrius faceret, suspicio Procridi subnata est, ne cum alia muliere consuesceret. Igitur ex servo domestico, quem advocat, quaerit num hujus rei conscius esset. Respondet famulus vidisse se Cephalum in summa montis cujusdam parte versantem et assidue repetentem verba; «veni, Nephela»; praeter hoc se nihil scire. Quibus auditis Procris in montis cacumen ascendit, ubi frutice sese abscondit; et postquam eadem verba pronuntiantem cognoverat, ad eum accurrit: quam quum Cephalus repente conspiceret, sui non compos, ut erat, jaculum, quod manu tenebat, conjecit in Procridem eamque interfecit. Deinde arcessito Erechtheo magnifice eam sepelivit.Ἐν τῇ Θοριέων sc. φυλῇ. Haec quum vix possint recte habere, haud dubie cum Sturzio scribendum est ἐν τῷ Θοριέων vel potius Θορίκῳ sc. δήμῳ. Pro λέγεται legendum videtur λέγει ἰέναι.
91PHERECYDIS FRAGMENTA

78.

p. 91
Schol. Homer. Il. Z, 153:Διὸς τὴν Ἀσωποῦ θυγατέρα Αἴγιναν ἀπὸ Φλιοῦντος εἰς Οἰνώνην διὰ τῆς Κορίνθου μεταβιβάσαντος, Σίσυφος ζητοῦντι τῷ Ἀσωπῷ τὴν ἁρπαγὴν ἐπιδεικνύει τέχνῃ, καὶ διὰ τοῦτο ἐπεσπάσατο εἰς ὀργὴν καθ ̓ ἑαυτοῦ τὸν Δία. Ἐπιπέμπει οὖν αὐτῷ τὸν Θάνατον. δὲ Σίσυφος αἰσθόμενος Διὰ τοῦτο οὖν συνέβη οὐδένα τῶν ἀνθρώπων ἀποθνήσκειν, ἕως ἂν αὐτὸν Ἄρης τῷ Θανάτῳ παρέδωκε, καὶ τὸν Θάνατον τῶν δεσμῶν ἀπέλυσε· πρὶν δὲ ἀποθανεῖν τὸν Σίσυφον, ἐντέλλεται τῇ γυναικὶ Μερόπῃ, τὰ νενομισμένα μὴ πέμπειν εἰς ᾌδου. Καὶ μετὰ χρόνον οὐκ ἀποδιδούσης τῷ Σισύφῳ τῆς γυναικὸς, ᾍδης πυθόμενος, μεθίησιν αὐτὸν, ὡς τῇ γυναικὶ μεμψόμενον. δὲ εἰς Κόρινθον ἀφικόμενος, οὐκ ἔτι ὀπίσω ἄγει, πρὶν γηραιὸν αὐτὸν ἀποθανόντα ** κυλινδεῖν ἠνάγκασεν εἰς (Villois. ἐν) ᾍδου λίθον, πρὸς τὸ μὴ πάλιν ἀποδρᾶναι. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Quum Jupiter Jiginam, Asopi filiam, a Phliunte oppido per Corinthum in Oenonen abstulisset, Sisyphus Asopo quaerenti raptum callide indicat: quare Jovis iram sibi contraxit. Itaque misit ei Mortem; quam quum ad venientem sensisset, in strenua vincula Sisyphus conjecit: unde accidit, ut nemo moreretur, dum Mars vincula Mortis solveret eique traderet Sisyphum. Hic vero ante mortem Meropae uxori jusserat ne sibi mortuo inferias mitteret. Deinde quum nulla manibus sacrificia ferrentur, Hades, re cognita, ad superos eum remittit, ut uxorem reprehenderet. Sed ille, ubi Corinthum venerat, non rediit. Postquam vero senectute confectus diem obierat, lapidem in Tartaro volvere coactus est, ne denuo aufugeret.Ante πέμπειν εἰς ᾍδου inserui μὴ, quod necessarium videbatur, et post ἀποθανόντα lacunam indicavi.
PHERECYDIS FRAGMENTA

79.

p. 91
Schol. Homer. Odyss. Λ, 325:Μαίρα, Προίτου τοῦ Θερσάνδρου θυγάτηρ καὶ Ἀντείας τῆς Ἀμφιάνακτος, ἐγένετο κάλλει διαπρεπεστάτη. Ἡγουμένη δὲ περὶ πλείονος τὴν παρθενίαν, εἵπετο τῇ Ἀτρέμιδι ἐπὶ τὰ κυνηγέσια. Ταύτης ἐρασθεὶς Ζεὺς ἀφικνεῖται ὡς αὐτὴν, καὶ λανθάνων διαφθείρει. δὲ ἔγκυος γενομένη τίκτει Λοκρὸν τὸ ὄνομα παῖδα, ὃς Θήβας μετ ̓ Ἀμφίονος καὶ Ζήθου οἰκίζει. Τὴν δὲ Μαίραν λέγεται τοξευθῆναι ὑπὸ Ἀρτέμιδος, διὰ τὸ μηκέτι παραγίνεσθαι εἰς τὰ κυνηγέσια. δὲ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Maera, filia Proeti, qui Thersandri filius erat, ex Antea, Amphianactis filia, summa pulcritudine excellebat. Quae quum maximi faceret virginitatem, Dianae se adjunxit venationis sociam. Sed Jupiter ejus amore captus accedit, eamque nesciam vitiat. Haec gravida facta filium parit Locrum, qui Thebas cum Amphione et Zetho condit. Mae. ram vero narrant a Diana sagitta interfectam esse, quod jam non amplius venisset ad venandum.

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER OCTAVUS
Aeoli filioe, De sola Calyces progenie et de venatione apri Calydonii fragmenta supersunt, quae secundum Apollodori narrationem ita se excipiunt: de Endymione (80), de Ancaeo (81), de Thersite (82), de Tydeo (83). Addidi quamvis valde dubitanter, fragmentum de Minya, qui, ut Tzetz. ad Lycoph. 873 dicit, Trigeniam vel Tritogeniam, Aeoli filiam, uxorem habuit. Melius fortasse referetur inter Sisyphi progeniem, de qua in libro septimo.
PHERECYDIS FRAGMENTA

80.

p. 91
Schol. Apollon. IV, 57 (et Phavorin. in v. Λάτμιον):Τὸν Ἐνδυμίωνα Ἡσίοδος μὲν Ἀεθλίου τοῦ Διὸς καὶ Καλίκης παῖδα λέγει, παρὰ Διὸς εἰληφότα δῶρον, αὐτὸν ταμίαν εἶναι θανάτου, ὅτε θέλοι (Phav. Μέλοι) ὀλέσθαι. Καὶ τὰ αὐτά φησιν Ἀκουσίλαος καὶ Φερεκύδης. Endymionem Hesiodus dicit Aethlit, Jovis filii, e Calice filium, qui ab Jove dono accepisset, ut mortis suae arbiter ipse esset. Eadem narrant Acusilaus et Pherecydes.Pro θέλοι scribendum esse μέλλοι docuerunt Schaefer ad l. l., Bast. ad Gregor. Corinth., Porson. In Adv. p. 262.
PHERECYDIS FRAGMENTA

81.

p. 91
Schol. Apollon. I, 188:Φερεκύδης ἐν τῇ ὀγδόῃ φησὶ, τὸν Ἀγκαῖον ὑπὸ τοῦ Καλυδωνίου συὸς πληγέντα τὸν μηρὸν ἀποθανεῖν. Ancaeus ab apro Calydonio in femore vulneratus obiit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

82.

p. 91
Schol. Homer. ad Il. B, 212:Φερεκύδης δὲ τοῦτον (τὸν Θερσίτην) ἕνα τῶν ἐπὶ τὸν Καλυδώνιον κάπρον στρατευσάντων φησὶ, ὑποδείσαντα δὲ καὶ τὴν τοῦ συὸς ἐκκλίνοντα μάχην ὑπὸ Μελεάγρου κατακρημνισθῆναι. Inter eos, qui contra aprum Calydonium profecti sunt, solus Thersites propter ignaviam suam pugnam cum sue vitavit. Qui quum a Meleagro de loco edito praecipitaretur, corpus ejus deformatum est.
PHERECYDIS FRAGMENTA

83.

p. 91
Apollod. I, 8, 5:Τυδεὺς ἀνὴρ γενόμενος γενναῖος, ἐφυγαδεύθη, κτείνας... ὡς Φερεκύδης φησὶν, Ὠλενίαν ἀδελφὸν ἴδιον.
PHERECYDIS FRAGMENTA

83.

p. 91
Schol. Homer. Il. Ξ, 120:Τυδεὺς Οἰνέως, Αἰτωλὸς μὲν ἦν τὸ γένος, ἀνδρειότατος δὲ τῶν καθ ̓ αὑτὸν γενόμενος. Ἔτι νέος ὢν, ἐθεάσατο τὸν πατέρα διὰ γῆρας ὑπὸ τῶν Ἀγρίου παίδων τῆς βασιλείας ἐκβαλλόμενον. Διόπερ ἀναιρεῖ τούς τε ἀνεψιοὺς, καὶ σὺν αὐτοῖς ἀκουσίως ἀδελφόν (cod. Ven. ἀκουσ. Τὸν ἀνεψιόν). Φυγὼν δὲ εἰς Ἄργος πρὸς Ἄδραστον, βασιλέα τῆς χώρας, καθαρσίων τε τυγχάνει πρὸς αὐτοῦ, καὶ γαμεῖ (cod. Ven. λαμβάνει) τὴν αὐτοῦ θυγατέρα Διιπύλην. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Tydeus, Oenei filius, Aetolus, suae aetatis fortissimus, quum puer adhuc esset, vidit patrem propter senectutem ab Agrii filiis regia dignitate spoliatum. Propterea consobrinos interfecit et praeter eos fratremque suum, OIeniam, invitus. Fugit in Argolidem ad Adrastum, illius terrae regem, et postquam ab eo expiatus erat, filiam ejus Diipylen uxorem duxit.
92PHERECYDIS FRAGMENTA

84.

p. 92
Schol. Pindar. Isthm. 1, 79:Τὸν Μινύαν οἱ μὲν Ὀρχομενοῦ γενεαλογοῦσιν, ὡς Φερεκύδης, ἔνιοι δὲ ἔμπαλιν τὸν Ὀρχομενὸν, Μινύου· ἔνιοι δὲ ἀμφοτέρους Ἐτεοκλέους γενεαλογοῦσι. Minyas Orchomeni filius est.

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER NONUS
Libro nono et decimo prae ceteris fabulae Arcadicae et Laconicae tractatae sunt. Sicut vero Apollodorus mythos Arcadicos in duas partes dispescit, quarum altera a Pelasgo ejusque stir pe ducta est, altera ab Atlantis filiabus descendit, eodem fere modo Pherecydes rem instituisse videtur, ita ut illam nono, hanc decimo libro assignaret. Idem statuere licet de fabulis Laconicis, quarum antiquiores illas de Lelege, de Eurota etc. nono libro narratas esse puto; qui vero a Lacedaemone genus ducebant, eorum historiam de Atlantidum progenie narrationi intextam esse valde est probabile. Igitur ad nonum librum referenda sunt fragmenta de Pelasgo (85), de Callisto (86), de Lycurgo, de Ereuthalione (87); et ex Laconicis fabulis illud de Elato, Icari (fortasse regis Cariae, quem Hyginus Fab. 190 commemorat) filio (88); huic adjunxi fr. 89 de OEtylo Spartano.
PHERECYDIS FRAGMENTA

85.

p. 92
Dionys. Halicarnass. Archaeol. 1, c. 13:Φέρε δὴ καὶ τὸ γένος ὅσον ἦν τὸ τῶν Οἰνώτρων ἀποδείξωμεν, ἕτερον ἄνδρα τῶν ἀρχαίων συγγραφέων παρασχόμενοι μάρτυρα, Φερεκύδην τῶν Ἀθηναίων (Casaub. malebat τὸν Ἀθηναῖον) γενεαλόγων οὐδενὸς δεύτερον. Πεποίηται γὰρ αὐτῷ περὶ τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ βασιλευσάντων ὧδε λόγος· «Πελασγοῦ καὶ Δηϊανείρης γίνεται Λυκάων. Οὗτος γαμεῖ Κυλλήνην, νηίδα νύμφην, ἀφ ̓ ἧς τὸ ὄρος Κυλλήνη καλεῖται.» Ἔπειτα τοὺς ἐκ τούτων γεννηθέντας διεξιὼν, καὶ τίνας τόπους ἕκαστοι τούτων ᾤκησαν, Οἰνώτρου καὶ Πευκετίου μιμνήσκεται, λέγων ὧδε· «Καὶ Οἴνωτρος, ἀφ ̓ οὗ Οἴνωτροι καλέονται, οἱ ἐν Ἰταλίῃ οἰκέοντες· καὶ Πευκέτιος, ἀφ ̓ οὗ Πευκέτιοι καλέονται, οἱ ἐν τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ.» Sed age et quantum Oenotrorum fuerit genus demonstremus, allato ex priscis scriptoribus alius viri testimonio, Pherecydis inquam, qui nulli Atheniensium in scribendis genealogiis secundus fuit. Ille enim de regibus Arcadiae sic loquitur: «Ex Pelasgo et Deianira natus est Lycaon. «Hic duxit uxorem Cyllenen, Naidem nympham, a qua «mons Cyllene dictus.» Deinde, postquam recensuit eorum liberos, et quaenam loca eorum unusquisque habitarit, Oenotri et Peucetii meminit his verbis: «Et Oenotrus, «a quo Oenotri nominantur, qui in Italia habitant; «ac Peucetius, a quo Peucetii appellantur, qui in sinu «Ionio.».
PHERECYDIS FRAGMENTA

86.

p. 92
Apollod. III, 8, 2:Εὔμηλος δὲ καί τινες ἕτεροι λέγουσι Λυκάονι καὶ θυγατέρα Καλλιστὼ γενέσθαι. Ἡσίοδος μὲν γὰρ αὐτὴν μίαν εἶναι τῶν Νυμφῶν λέγει· Ἄσιος δὲ Νυκτέως, Φερεκύδης δὲ Κητέως. Callisto filia est Cetei.
PHERECYDIS FRAGMENTA

87.

p. 92
Schol. Hom. Il. H, 9:Ἀρηίθοος Βοιωτὸς, ἄριστος τῶν κατ ̓ αὐτὸν ἀνθρώπων, ἦν διαβὰς εἰς Ἀρκαδίαν. Ἦν γὰρ ἁψιμαχία τις ἐκεῖ Ἀρκάσι τε καὶ Βοιωτοῖς τοῖς αὐτοῦ πολίταις περὶ ὅρων γῆς. Πλείστην ἐντεῦθεν κατεσύρατο λείαν. Καταφρόνησιν δὲ αὐτοῦ μεγάλην ἐμβαλόντος τοῖς Ἀρκάσιν, Λυκοῦργος, τῶν ἐνταῦθα κράτιστος ἀνὴρ, λόχον καθίσας, αὐτόν τε ἀνεῖλε καὶ τὴν παντευχίαν αὐτοῦ μετὰ τῆς κορύνης ἔλαβε, καὶ τὴν λείαν ἐπανεσώσατο. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Areithous, Boeotus, praestantissimus aequalium, trajecerat in Arcadiam; erat enim de finibus contentio inter Arcades et Boeotos, ejus cives. Plurimam ibi fecit praedam. Quum vero in magnum contemtum venisset Arcadibus, Lycurgus, vir hujus regionis princeps, structis insidiis et ipsum occidit et totam ejus armaturam cum clava cepit atque praedam recuperavit.Eadem in Arsen. Violar. p. 132.
PHERECYDIS FRAGMENTA

87.

p. 92
Schol. Hom. Il. H, 135:Φεὰ δὲ πόλις τῆς Ἤλιδος· οἱ δὲ, τῆς Ἀρκαδίας, παρ ̓ ἣν Ἰαρδάνης ῥεῖ. Ἀλλὰ καὶ Φειὰ παραθαλάσσιος ἐστί· καὶ Ἰάρδανος οὐχ ὁρᾶται ποταμὸς αὐτόθι. Ἄμεινον οὖν ὡς Δίδυμος· Φήρᾳ, Σπάρτῃ, καὶ Δαρδάνου (leg. Ἰαρδάνου) ἀμφὶ ῥέεθρα· οὕτω γὰρ καὶ Φερεκύδης ἱστορεῖ. Phea urbs in Elide sita, secundum alios in Arcadia ad Jardanam. Sed Phea mari adjacet et Jardanas fluvius ibi non conspicitur. Melius igitur Didymus legit, Φήρᾳ, Σπάρτῃ καὶ Ἰαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα, nam ita Pherecydes quoque narrat.
93PHERECYDIS FRAGMENTA

88.

p. 93
Schol. Apollon. I, 102:Φερεκύδης ἐν τῇ θ φησὶν, ὅτι Ἔλατος Ἰκάρου γαμεῖ Ἐριμήδαν τὴν Δαμασίκλου. Τούτου δὲ γίνεται Ταίναρος, ἀφ ̓ οὗ Ταίναρον καλεῖται πόλις καὶ ἄκρα καὶ λιμήν. Elatus uxorem duxit Erimedam, Damasicli filiam. Hujus filius est Taenarus, a quo Taenari urbs et arx et portus cognominati sunt.
PHERECYDIS FRAGMENTA

89.

p. 93
Schol. Homer. Il. B, 585:Οἴτυλον, ὡς δάκτυλον· ἄρχεται γὰρ τὸ ὄνομα ἀπὸ τῆς οι διφθόγγου. Κακῶς δὲ Τυραννίων, οἰόμενος ἄρθρον εἶναι τὸ οι, καὶ παρὰ τὴν συνήθειαν τοῦ ποιητοῦ ἁμαρτάνων, καὶ παρὰ τὴν ἱστορίαν· εἴ γε οὕτως φησὶ καὶ Φερεκύδης· «Τοὺ δὲ γίνεται Ἀμφιάναξ· τοῦ δ ̓ Οἴτυλος, ἀφ ̓ οὗ πόλις ἐν Σπάρτῃ καλεῖται.» Hujus est Amphianax, hujus Oetylus, a quo urbs Lacedaemoniae nomen accepit.

ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΙ
LIBER DECIMUS
Atlantidum progenies. Celoeno; Maja; Mcrope, Sisyphi uxor, de qua cf. fr. 78; Taygete, cujus ex Jove filius Lacedaemon; hic uxorem habuit Sparten a Lelege genus ducentem, ideoque jungit fabulas Arcadicas cum Laconicis. Sequuntur Amyclas, Cynortas, Perieres, Icarius, Penelope (90), Telemachus (91). Alter Perieris filius est Tyndareus, inde Castor et Pollux (92; cf. 29); Clytaemnestra ducit ad Steropes posteritatem, ad Pelopem (93), Agamemnonem, Menelaum; ad bellum Trojanum, quo spectat fr. 94 de Anio et de Calchante; ad Orestem (96, 97), ad Hermionen et Neoptolemum (98).—Bellum Trojanum transitum parat ad Electram ejusque prosapiam. Inde petita sunt fragmenta de Priami uxore (99), de Dio filio (100) et fortasse illud de Palladio (101).—Restat Alcyone. Hyrieus, Nycteus, Antiope, Amphion et Zethus (102), quibus addidi quae de rebus Phlegyarum et de Ixione (103) narrantur. Haec aditum faciunt ad Atticas fabulas; quare huc retuli fr. de Orithyia (104), de Daedalo (105), de Theseo (106), de Alope, Cercyonis filia a Theseo interfecti (107), de raptu Amazonum (108), de Thesei uxoribus (109), de morte Codri (110), de Ionum coloniis (111), de Teo ab Athamante condita (112), de Darii contra Scythas expeditione (113), si quidem recte hoc fragmentum nostro adscribitur, neque potius ex allegoria quadam Pherecydis Syrii repetitum est.
PHERECYDIS FRAGMENTA

90.

p. 93
Schol. Homer. Odyss. O, 16:Ἰκάριος Οἰβάλου γαμεῖ Δωροδόχην τὴν Ὀρτιλόχου, κατὰ Φερεκύδην, Ἀστερωδίαν τὴν Εὐρυπύλου τοῦ Τελέστορος. Πυθόμενος δὲ Λαέρτης περὶ τῆς Πηνελόπης ὅτι καὶ τῷ κάλλει καὶ ταῖς φρεσὶ διαφέρει πασῶν καθ ̓ ἑαυτὴν γυναικῶν, ἄγεται αὐτὴν τῷ παιδὶ Ὀδυσσέϊ πρὸς γάμον· τοσαύτην εἶχεν ἀρετὴν, ὥστε καὶ τὴν Ἑλένην τὴν ἐκ Διὸς οὖσαν τῷ τῆς ἀρετῆς ὑπερβάλλειν. δὲ ἱστορία παρὰ Φιλοστεφάνῳ καὶ Φερεκύδῃ. Icarius, Oebali filius, uxorem duxit Dorodochen, Ortilochi filiam, vel secundum Pherecydem, Asterodiam, filiam Eurypyli, qui natus est ex Telestore. Laertes, quum audivisset Penelopen et pulcritudine et animi virtute omnes mulieres aequales superare, Ulyssi filio eam uxorem conciliat. Tanta haec excellebat virtute, ut ipsam Helenam, quae Jovis erat, ea superaret.
PHERECYDIS FRAGMENTA

91.

p. 93
Schol. Homer. Odyss. O, 223:Πολυφείδης Μαντίου (Buttm. Μαντείου. Mediol. μάντις) Σαριοῦσαν γήμας· γίνονται αὐτῷ παῖδες Ἁρμονίδης καὶ Θεοκλύμενος· ὃς κτείνας ἐμφύλιον ἄνδρα, φεύγει εἰς τὴν Πύλον. Συντυχὼν δὲ θύοντι Τηλεμάχῳ, δεῖται αὐτοῦ σῶσαι αὐτὸν εἰς τὴν Ἰθάκην. Εἰπόντα δὲ αὐτὸν τὰ περὶ τοῦ πατρὸς ἀληθῆ μαντεῖα, πολὺ μᾶλλον ἐτίμησεν. Ὅθεν καὶ Θεοκλύμενος φιλοφρονούμενος ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ὀδυσσέα δεῦρο τὸν βίον καταστρέφει. δὲ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Polyphides, Mantii filius, ex Sariusa uxore filios suscipit Harmoniden et Theoclymenum. Hic quia popularem interfecerat, fugit Pylum; ubi ex Telemacho, quem sacrificantem deprehendit, petit ut ipsum servet et in Ithacam transferat. Telemachus autem, quum vera ille de patre vaticinia ederet, quam maxime eum honoravit. Quare apud Ulyssem, qui magna humanitate eum prosecutus est, vitam finivit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

92.

p. 93
Hesych.:Εὐρύμας, Ὠλένιος τὸ γένος, διάβολος δέ· ὅθεν ἀνῃρέθη ὑπὸ Πολυδεύκους. Κεῖται ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Eurymas, Olenius, calumniator erat; quare a Polluce interfectus est.
PHERECYDIS FRAGMENTA

93.

p. 93
Schol. Eurip. Orest. 11:Ἐξ Εὐρυσθανάσσης (rectius Εὐρυανάσσης) τῆς Ξάνθου, Κλυτίας τῆς Ἀμφιδάμαντος, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης, Τάνταλος ἐγέννησε τὸν Πέλοπα. Ex Clytia, Amphidamantis filia, Tantalus genuit Pelopem.
PHERECYDIS FRAGMENTA

93.

p. 93
Schol. Apollon. I, 752:Ἐρασθεῖσα Ἱπποδάμεια Πέλοπος, ἔπεισε Μυρτίλον, τὸν Ἑρμοῦ μὲν παῖδα, ἁρματοπηγὸν δὲ καὶ ἡνίοχον Οἰνομάου, ἐμβαλόντα κήρινον ἔμβολον ἐπὶ τοῦ ἀκραξονίου, οὐδ ̓ ὅλως ἐμβαλόντα τὸν ἔμβολον, ὡς Φερεκύδης ἱστορεῖ. Οὗ γενομένου Οἰνόμαός τε ἐκκυλισθεὶς τοῦ τροχοῦ ἀπέθανε, καὶ Ἱπποδάμειαν Πέλοψ ἔλαβεν. Pro ἐμβαλόντα κήρινον ... τὸν ἔμβολον, codex Paris. habet: ὥστε κατατροχίσαι Οἰνόμαον ἐμβαλόντα τὸν ἔμβολον. Hippodamia, Pelopis amore capta, Myrtilo Mercurii, curruum fabricatori et aurigae Oenomai, persuasit, ut cereum, vel, ut Pherecydes narrat, omnino nullum paxillum summae axis parti insereret. Quo facto Oenomaus ex curru delapsus rotis contusus est, et Hippodamiam Pelops uxorem duxit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

93.

p. 93
Schol. Sophocl. Electr. 505:Φησὶ Φερεκύδης, ὅτι Πέλοψ νικήσας τὸν ἀγῶνα, καὶ λαβὼν τὴν Ἱπποδάμειαν, ὑπέστρεφεν ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον μετὰ τῶν ὑποπτέρων ἵππν καὶ τοῦ Μυρτίλου. Καθ ̓ ὁδὸν δὲ καταλαβὼν αὐτὸν προϊόντα πρὸς τὸ φιλῆσαι ἀυτὴν, ἔῤῥιψεν εἰς θάλασσαν. Pelops postquam, victoria in certamine reportata, Hippodamiam uxorem acceperat, cum equis velocissimis et cum Myrtilo in Peloponnesum reversus est. Sed in itinere quum Myrtilum ad consuetudinem cum illa accedentem deprehendisset, in mare eum dejecit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

93.

p. 93
Schol. Eur. Orest. 999:Φερεκύδης οὐ καθ ̓ Ἑρμοῦ μῆνιν φησὶ τὴν ἄρνα ὑποβληθῆναι. Agnus ille (quem aureo vellere praeditum Atrei gregi Mercurius, de filii caede iratus, immiscuisse dicitur) non suppositus est ira Mercurii.
PHERECYDIS FRAGMENTA

93.

p. 93
Scholia Ambrosiana ad Homer. Odyss. Δ, 22:Φερεκύδης ἱστορεῖ οὕτως· Ἀργεῖος δὲ Πέλοπος ἔρχεται παρ ̓ Ἀμύκλαν εἰς Ἀμύκλας, καὶ γαμεῖ Ἀμύκλα θυγατέρα Ἡγησάνδραν. Argius, Pelopis filius, Amyclas venit ad Amyclam, ejusque filiam, Hegesandram, uxorem ducit.Ultima debentur Buttmanno. In Ms. legitur Ἀμύκλαν θυγ. Ἡρησάνδρας.
94PHERECYDIS FRAGMENTA

94.

p. 94
Tzetz. Ad Lycophr. 570:Φερεκύδης φησὶν, ὅτι Ἄνιος ἔπεισε τοὺς Ἕλληνας παραγενομένους πρὸς αὐτὸν, αὐτοῦ μένειν τὰ ἐννέα ἔτη, δεδόσθαι δὲ αὐτοῖς παρὰ τῶν θεῶν τῷ δεκάτῳ ἔτει ναυστολῆσαι ἐπὶ τὴν Ἴλιον, καὶ πορθῆσαι αὐτήν. Χρησμὸς γὰρ τοῖς Ἕλλησιν ἐδόθη, Τροίας κρατῆσαι τῷ δεκάτῳ χρόνῳ. Ὑπέσχετο δὲ αὐτοῖς καὶ ὑπὸ τῶν θυγατέρων αὐτοῦ τρέφεσθαι. Anius (rex Deli) Graecis, qui ad eum venerant, suasit ut in insula sua commorarentur novem annos, decimo vero a diis concessum esse ut adversus Ilium classem mitterent urbemque everterent. Oraculum enim Graecis datum erat, decimo eos anno Troja potituros esse. Promisit etiam Anius filias suas eos nutrituras esse.
PHERECYDIS FRAGMENTA

94.

p. 94
Phavorin. in v. Ῥοιώ:Φερεκύδης δέ φησιν, ὅτι Ἴνιος (leg. Ἄνιος) ἔπεισε τοὺς Ἕλληνας παραγενομένους εἰς αὐτὸν, αὐτοῦ μένειν τὰ ἐννέα ἔτη, δεδόσθαι δὲ αὐτοῖς παρὰ τῶν θεῶν τῷ δεκάτῳ ἔτει πορθῆσαι τὴν Ἴλιον.
PHERECYDIS FRAGMENTA

95.

p. 94
Strabo XIV, p. 643, A:Φερεκύδης φησὶν ὗν προβαλεῖν ἔγκυον τὸν Κάλχαντα, καὶ ἐρωτῆσαι πόσους ἔχει χοίρους· τὸν δ ̓ (Mopsum) εἰπεῖν, ὅτι τρεῖς, ὧν ἕνα θῆλυν· ἀληθεύσαντος δ ̓ ἀποθανεῖν ὑπὸ λύπης. Pherecydes ait, a Calchante porcam gravidam fuisse propositam, et de fetus numero quaestionem : Mopsum respondisse, tres catulos, et de his unam femellam: idque re comprobante, aegritudine animi exstinctum fuisse Calchantem.
PHERECYDIS FRAGMENTA

96.

p. 94
Schol. Pindar. Pyth. XI, 25, de Orestis nutrice:Φερεκύδης Λαοδάμειαν λέγων αὐτὴν, τὸν ταύτης φησὶ παῖδα ἀνῃρῆσθαι ὑπὸ Αἰγίσθου, νομιζόμενον Ὀρέστην εἶναι· τὸν δὲ Ὀρέστην ἐκκλαπέντα, εἶναι τριῶν ἐτῶν, ὡς Ἡρόδωρος ἐν Πελοπείᾳ. Pherecydes nutricem Orestis dicit Laodamiam. Hujus filium, ait, interfectum esse ab Aegistho, qui eum esse Orestem opinatus esset; Orestem vero furtim subductum tres annos natum fuisse, ut Herodorus in Pelopea.
PHERECYDIS FRAGMENTA

97.

p. 94
Schol. Eurip. Orest. 1645:Ἀσκληπιάδης ἱστορεῖ, ὑπὸ ὄφεως αὐτὸν (Orestem) δηχθέντα ἐν Παῤῥασίῳ τελευτῆσαι. δὲ Φερεκύδης, ὅτι καὶ ἔπειτα τὸν Ὀρέστην αἱ Ἐρινύες διώκουσιν. δὲ καταφεύγει εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἀρτέμιδος, καὶ ἵζει ἱκέτης πρὸς τῷ βωμῷ. Αἱ δὲ Ἐρινύες ἔρχονται ἐπ ̓ αὐτὸν, θέλουσαι ἀποκτεῖναι, καὶ ἐρύκει αὐτὰς Ἄρτεμις. Ἐξοὗ καὶ πόλις αὕτη Ὀρέστειον καλεῖται, ἀπὸ Ὀρέστου. Asclepiades narrat Orestem a serpente morsum in Parrhasio obiisse. Secundum Pherecydem etiam tum persequuntur illum Furiae. Is vero fugit in templum Dianae atque supplex considit ad aram. Furiae ad eum accedunt, sed arcet eas Diana. Quare etiam urbs haec Oresteum ab Oreste vocatur.
PHERECYDIS FRAGMENTA

98.

p. 94
Schol. Eurip. Orest. 1654:Φερεκύδης φησὶ, περὶ παίδων χρησμὸν αἰτοῦντα τὸν Νεοπτόλεμον ἀναιρεθῆναι· ἐπεὶ Νεοπτόλεμος Ἑρμιόνην γαμεῖ τὴν Μενελάου, καὶ ἔρχεται εἰς Δελφοὺς περὶ παίδων χρησόμενος· οὐ γὰρ αὐτῷ ἐγένοντο ἐξ Ἑρμιόνης. Καὶ ὁρῶν κατὰ τὸ χρηστήριον κρέα διαρπάζοντας τοὺς Δελφοὺς, ἀφαιρεῖται τὰ κρέα αὐτοὺς, ἑαυτὸν δὲ κτείνει μαχαίρᾳ. δὲ τούτων ἱερεὺς κατορύσσει αὐτὸν ὑπὸ τὸν οὐδὸν τοῦ νεῷ. Neoptolemus postquam Hermionen, Menelai filiam, uxorem duxerat, Delphos profectus est de liberis oraculum consulturus; ex Hermione enim ei non nati erant. Atque quum videret in oraculi sede Delphos carnem diripientes, hanc iis ademit, ipsum vero interfecit Machaereus, illorum sacerdos, et sub limine templi sepelivit.Ἑαυτὸν δὲ sqq. ita emendavit Leopardus (Emendatt. 20, 9): αὐτὸν δὲ κτείνει Μαχαιρεὺς. Ὁ τούτων ἱερεὺς καὶ κατορ.—
95PHERECYDIS FRAGMENTA

99.

p. 95
Tzetz. In Exegesi in Iliadem p. 38, 11:Πρίαμος Λαομέδοντος καὶ Λευκίππης υἱὸς, κατὰ Φερεκύδη τὸν Σύρον ἱστορικὸν, γήμας Ἑκάβην τὴν Δύμαντος, τοῦ Ἠϊονέως, πολλοὺς μὲν υἱοὺς, πολλὰς δὲ θυγατέρας ἐσχήσκε(??). Priamus, Laomedontis a Leucippe filius, secundum Pherecydem Lerium, historicum, ex Hecuba, Dymantis, Eionei, quam uxorem duxerat, multos filios multasque filias suscepit.Pro τὸν Σύρον legendum est τὸν Λέριον. Addere liceat Schol. Ms. Eurip. Hecub. v. 3 apud Fulv. Ursinum in Virgil. Collect. Scriptt. Gr. illustr. p. 404: Ὁ Πρίαμος ὁ Λαομέδοντος γαμεῖ Ἑκάβην τὴν δάμαρτα τὴν Κισσέως τοῦ Πρωιέως.
PHERECYDIS FRAGMENTA

100.

p. 95
Eustath. ad Homer. Il. Ω, p. 1348, 18:Οἱ μὲν, τὸ Δῖος φασὶν κύριον· οἱ δὲ, τὸ ἀγαυός. Νικᾷ δὲ εἶναι Δίου ἐπίθετον τὸ ἀγαυός. Ἦν δὲ, φασὶν, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης, νόθος Πριάμου υἱὸς Δῖος. Dius nothus erat filius Priami.
PHERECYDIS FRAGMENTA

101.

p. 95
Schol. Aristid. Orat. p. 163, ed. Frommel.:Διὰ τὸ Παλλάδιόν φησι τὸ ἀπὸ Τροίας· γὰρ Δημόφιλος (leg. videtur Δημοφῶν) παρὰ Διομήδους ἁρπάσας εἰς τὴν πόλιν ἤγαγεν· σημαίνει Λυσίας ἐν τῷ ὑπὲρ Σωκράτους πρὸς Πολυκράτην λόγῳ· λέγοι δ ̓ ἂν καὶ περὶ ἄλλων πολλῶν Παλλαδίων, τοῦ τε καταλυόμενον τὸν αὐτόχθονα καὶ τῶν περὶ αὐτεφυρῶν καλουμένων, ὡς Φερεκύδης καὶ Ἀντίοχος ἱστοροῦσι, καὶ τῶν κατηνεγμένων ἐν τῇ Γιγάντων μάχῃ, ὡς ἐν ἀγράφοις Φυλαρχός φησι. Παλλάδια δὲ ἐκάλουν, καθὰ λέγει Φερεκύδης, τὰ βαλλόμενα εἰς γῆν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀγάλματα· πάλλειν γὰρ, φησὶ, τὸ βάλλειν ἔλγον. Dicere posset etiam de aliis multis Palladiis, de illo quod autochthon vocant et de iis, quae a ponte nominata sunt, de quibus Pherecydes et Antiochus.—Palladia vocabant, secundum Pherecydem, simulacra de coelo in terram delapsa, nam πάλλειν, inquit, pro βάλλειν, jacere, dicebant.Postrema fragm. pars inde a verbis Παλλάδια δὲ legitur etiam in Etym. M.—Καταλυόμενον sqq. ita corrigenda videntur: τοῦ τε κατὰ τὸ λεγόμενον αὐτόχθονος (vel τοῦ καλουμένου αὐτόχθονος) καὶ περὶ τῶν ἀπὸ γεφυρῶν καλουμένων. Audacius enim Lucht. Ad Phylarchi gragm. p. 141 scribendum putat: τοῦ τε κατ ̓ οὐρανοῦ πεσόντος εἰς Ἀκτὴν χθόνα καί πως παρὰ γεφυρῶν καλουμένου.
PHERECYDIS FRAGMENTA

101.

p. 95
Tzetz. ad Lycophr. 355:Φερεκύδης παλλάδια λέγει τὰ ἀχειροποίητα μορφώματα, καὶ πᾶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ εῖς γῆν παλλόμενον. Pherecydes Palladia dicit simulacra absque manuum opera confecta, et omne quod de coelo in terram dejicitur.
PHERECYDIS FRAGMENTA

102.

p. 95
Schol. Homer. Odyss. T, 523:Τῇ Νυκτέως Ζεὺς μίγνυται. Ἐξ ἧς Ζῆθος γίγνεται καὶ Ἀμφίων. Οὗτοι τὰς Θήβας οἰκοῦσι πρῶτοι, καὶ καλοῦνται Διὸς κοῦροι Λευκόπολοι. (Bene Butmannus λευκόπωλοι.) Γαμεῖ δὲ Ζῆθος μὲν Ἀηδόνα τὴν τοῦ Πανδαρέου. Τῶν δὲ γίνεται Ἴτυλος καὶ Νηίς. Ἴτυλον δὲ μήτηρ Ἀηδὼν ἀποκτείνει διὰ νυκτὸς, δοκοῦσα εἶναι τὸν Ἀμφίονος παῖδα, δηλοῦσα τὴν τοῦ προειρημένου γυναῖκα, ὅτ ̓ αὐτῇ (Buttm. bene conjicit ὅτι ταύτῃ) μὲν ἦσαν ἓξ παῖδες, αὐτῇ δὲ δύο. Ἐφορμᾷ δὲ ταύτῃ Ζεὺς ποινήν. δὲ εὔχεται ὄρνις γενέσθαι, καὶ ποιεῖ αὐτὴν Ζεὺς ἀηδόνα. Θρήνει δὲ ἀεί ποτε τὸν Ἴτυλον, ὥς φησι Φερεκύδης. Jupiter cum Antiopa, Nyctei filia, concumbit, ex eaque nascuntur Zethus et Amphion, Thebarum conditores, qui Dioscuri Leucopôli (qui albis equis utuntur) cognominantur. Zethus uxorem ducit Aedona, ex qua Itylum et Naidem suscipit. Sed Itylum Aedon mater interfecit putans eum filium esse Amphionis, cujus uxori invidebat quod illi sex, ipsi duo tantum filii essent. Quam ob rem poenam ei immisit Jupiter, et quum peteret ut in avem commutaretur, fecit eam lusciniam, quae continuo plorat Itylum, ut ait Pherecydes.
PHERECYDIS FRAGMENTA

102.a

p. 95
Schol. Homer. ad Odyss. A, 263: Amphion et Zethus Thebas muris cinxerunt διὰ τοὺς Φλεγύας·μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν αὐτῶν Εὐρύμαχος ἥρμοσε τὰς Θήβας, ὥς φησι Φερεκύδης ἐν τῇ δεκάτῃ. Post Amphionis et Zethi mortem Eurymachus (dux Phlegyarum) Thebas devastavit.Pro ἥρμοσε legendum est ἠρήμωσε: v. Eustath. p. 1682, 55.
PHERECYDIS FRAGMENTA

102.a

p. 95
Schol. Apollon. I, 735:Ἀμφίων καὶ Ζῆθος τὰς Θήβας ἐτείχισαν. ... Φερεκύδης δὲ καὶ τὴν αἰτίαν παραδίδωσι τῆς οἰκοδομῆς· διότι Φλεγύας πολεμίους ὄντας εὐλαβοῦντο βασιλεύοντι Κάδμῳ. Amphion et Zethus Thebas muris cinxerunt, ut contra Phlegyarum, Cadmo legi infestorum, impetum urbem munirent.«Haec ultima verba: βασιλ. Κάδμῳ, ab interpolatore profecta esse docte arbitratur Heyn. ad Apollod. p. 583. Codex Paris. habet: διὰ γὰρ τοὺς Φλεγύας ἐχθροὺς ὄντας καὶ ὁμόρους. Quae lectio sane praestat.» Sturz. Contra Unger. In Thebanis Paradoxis: «Alia nobis mens est. Nam et Eudocia p. 19 praeter Phavorinum illa verba transcripsit et de Cadmo bello lacessito quaedam minime protrita narrat Diodorus XIX, p. 359, 96: Τοὺς μὲν τότε κατοικήσαντας ὕστερον Ἐγχελεῖς καταπολεμήσαντες ἐξέβαλον· ὅτε δὲ συνέβη καὶ τοὺς περὶ Κάδμον εἰς Ἰλλυριοὺς ἐκπεσεῖν. μετὰ δὲ ταῦτ ̓ Ἀμφίων καὶ Ζῆθος (ἐκράτησαν τοῦ τόπου).»
PHERECYDIS FRAGMENTA

102.a

p. 95
Schol. Homer. Il. N. 302:Γυρτῶνα Φλεγύαι κατοικοῦντες, παρανομώτατον καὶ λῃστρικὸν διῆγον βίον, καὶ κατατρέχοντες τοὺς περιοίκους χαλεπῶς ἠδίκουν. Θηβαῖοι δὲ, πλησιόχωροι ὄντες, ἐδεδοίκεσαν καὶ Ἀντιόπης, ἐτείχισαν τὰς Θήβας, Εἶχε γὰρ Ἀμφίων λύραν, παρὰ Μουσῶν αὐτῷ δεδομένην, δι ̓ ἧς κατέθελγε καὶ τοὺς λίθους, ὥστε καὶ πρὸς τὴν τειχοδομίαν αὐτομάτους ἐπέρχεσθαι. Τούτων μὲν οὖν οὖν ζώντων, οὐδὲν οἱ Φλεγύαι τοὺς Θηβαίους ἠδύναντο διαθεῖναι (κακόν addit vulg. Schol.). Θανόντων δὲ αὐτῶν, ἐπελθόντες σὺν Εὐρυμάχῳ τῷ βασιλεῖ, τὰς Θήβας εἷλον. Πλείονα δὲ τολμῶντες ἀδικήματα κατὰ Διὸς προαίρεσιν ὑπὸ Ἀπόλλωνος διεφθάρησαν, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης. Cod. Ven. διεφθ.· οὗτοι δὲ ἐνέπρησαν καὶ τὸν ἐν Δελφοῖς ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος. ἱστορία παρὰ Φερεκύδει. Phlegyae Gyrtonem incolentes contra jus fasque latrocinia et depraedationes exercebant, atque per incursiones vicinas gentes summis injuriis atticiebant. Thebani vero multum adhuc tempus eos timuerant, nisi Amphion et Zethus, Jovis ex Antiope filii, muris Thebarum urbem cinxissent. Amphion enim lyram habuit a Musis ei donatam, qua lapides ita demulsit, ut ipsi sponte sua ad muri exstructionem convenirent. His viventibus Phlegyae malum Thebanis inferre non poterant: sed post mortem eorum sub Eurymacho rege Thebas aggressi urbem ceperunt. Quum vero plura facinora injuste auderent, ex Jovis consilio ab Apolline interfecti sunt. Nam ipsum Apollinis Delphici templum incenderant.Pro Γυρτῶνα vulgo legitur Γόρτυναν, de qua commutatione v. C. O. Müller. in libro de Minyis p. 194.
PHERECYDIS FRAGMENTA

102.a

p. 95
Schol. Apollon. I, 741:Λύραν Φερεκύδης ἐν τῇ δεκάτῃ ἱστορίᾳ (Phav. ἱστοριῶν) δοθῆναι Ἀμφίονι φησὶ ὑπὸ Μουσῶν. Amphion lyra a Musis donatus est.
96PHERECYDIS FRAGMENTA

102.b

p. 96
Schol. Eurip. Phoen. 162:Φερεκύδης φησὶν, αὐτὴν (τὴν Νιόβην) ἔχειν παῖδας ζ'. Ἀλαλκομενέα, Φηρέα, Εὔδωρον, (Νιόβην) Λύσιππον, Ξάνθον, Ἀργεῖον. Θυγατέρας δὲ ζ'. Χιόνην, Κλυτίαν, Μελίαν, Ὥρην, Λαμίππην, Πελοπίαν. Pherecydes dicit Nioben, Amphionis uxorem, filios habuisse sex: Alalcomena, Pherea, Eudorum, Lysippum, Xanthum, Argium; totidemque filias: Chionam, Clytiam, Meliam, Horam, Lamippen, Pelopiam.
PHERECYDIS FRAGMENTA

102.c

p. 96
Schol. Eurip. Phoen. 1111:Νηίταις πύλαις] ἀπὸ Νηίδος τῆς Ἀμφίονος καὶ Νιόβης. ἐπεὶ νέαται εἰσίν. δὲ Φερεκύδης ἀπὸ Νηίδος τῆς Ζήθου θυγατρός. Pherecydes dicit Neitas portas nominatas esse a Neide, Zethi filia.Conf. Unger. Paradox. Theb. I, p. 313 sq.
PHERECYDIS FRAGMENTA

103.

p. 96
Schol. Apollon. 3, 62:Φερεκύδης· Αἴτωνος (υἱὸς Ἰξίων). Φησὶ δὲ ὡς γαμήσας Δίαν τὴν Ἠϊονέως θυγατέρα, πολλὰ ὑπέσχετο δώσειν δῶρα (cod. Paris. ἕδνα). Ἐλθόντος δὲ ἐπὶ ταῦτα τοῦ Ἠϊονέως, βέρεθρον ποιήσας καὶ πυρακτώσας σκεπάζει αὐτὸ λεπτοῖς ξύλοις καὶ κόνει λεπτῇ. Ἐμπεσὼν δὲ Ἡϊονεὺς ἀπόλλυται. Λύσσα δὲ τῷ Ἰξίονι ἐνέπεσε διὰ τοῦτο, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἤθελεν ἁγνίσαι οὔτε θεῶν οὔτε ἀνθρώπων. Πρῶτος γὰρ ἐμφύλιον ἄνδρα ἀπέκτεινεν. Ἐλεήσας δὲ αὐτὸν Ζεὺς ἁγνίζει, καὶ ἁγνισθεὶς ἠράσθη τῆς Ἥρας. δὲ Ζεὺς νεφέλην ὁμοιώσας Ἥρᾳ, παρακοιμίζει αὐτῷ. Καὶ ὕστερον ποιήσας τετράκνημον τροχὸν, καὶ δεσμεύσας αὐτὸν, τιμωρεῖται.— Ixion filius est Aethonis. Qui quum Diam, Eionei filiam, uxorem ducere vellet, multa promisit se daturum esse munera sponsalia; sed ad ea petenda quum Eioneus venisset, foveam fecit, quam candentibus carbonibus impletam minutis lignis et pulvere leviter operuit. In quam Eioneus delapsus periit. Ixionem vero hoc facinus ad insaniam adegit, neque quisquam deorum hominumve voluit eum expiare. Primus enim hominem popularem interfecerat. Sed Jupiter misericordia commotus eum lustravit; lustratus vero captus est Junonis amore. Tum nubem, quam Junoni similem reddidit Jupiter, juxta eum in lecto collocavit, atque postea quattuor radiorum quam fecerat rotae illigavit eum, atque ita poena affecit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

103.

p. 96
Schol. Pindar. Pyth. II, 40:Τὸν Ἰξίονα οἱ μὲν Ἀντίωνος γενεαλογοῦσιν, ὡς Αἰσχύλος· Φερεκύδης δὲ, Πεισίωνος· ἔνιοι δὲ, Ἄρεος· οἱ δὲ, Φλεγύα· Ἀσκληπιάδης δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν τραγῳδουμένων οὕτω γράφει. Προσιστοροῦσι δὲ ἔνιοι, ὡς καὶ μανείη Ἰξίων, ὡς καὶ Φερεκύδης. Καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ τροχοῦ δὲ κόλασιν αὐτῷ παρεγκεχειρήκασιν. Ὑπὸ γὰρ δίνης καὶ θυελλῶν αὐτὸν ἐξαρπασθέντα φθαρῆναί φασιν. Ixionem nonnulli, ut Aeschylus, Antionis, Pherecydes vero Pisionis filium fuisse tradunt.—Sunt etiam qui Ixionem rabie affectura esse dicant, ut Pherecydes.cf. Schol. ad Eur. Phoen. 1185 Matthiae. Sturzius lacunam statuit in Sch. Apollon., quam ita vult expleri: οἱ δὲ Ἀντίωνος γενεαλογοῦσιν, Φερεκύδης δὲ Πεισίωνος. Wesselingio ad Diod. Sic. IV, 69, scribendum videtur: Φερεκύδης δὲ, Πείσωνος· Αἰσχύλος, Ἀντίωνος. Sed haud dubie pro Αἴτωνος, scribendum est Αἴθωνος (de quo nomine vide O. Müller. de Miyis p. 202), idemque apud Schol. Pind. pro Πεισίωνος restituendum esse putarem, nisi propter significationem hujus nominis, quod pariter atque Ἀντίων Ixioni quam maxime convenit (v. Welker de Trilog. p. 549), probabilius esset diversas Pherecydem genealogias in medium protulisse.
97PHERECYDIS FRAGMENTA

104.

p. 97
Schol. Apollon. I, 211:Περὶ δὲ τῆς Θρᾳκίας Σαρπηδονίας πέτρας, ὅτι πρὸς τῷ Αἴμῳ ὄρει ἔστὶ, Φερεκύδης φησὶ, περὶ τῆς ἁρπαγῆς ἱστορῶν τῆς Ὠρειθυίας. Thraciae petram Sarpedoniam ad Haemum montem sitam esse dicit Pherecydes ubi de raptu Orithyiae agit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

105.

p. 97
Schol. Sophocl. OEdip. Colon. 463:Περὶ οὗ (Δαιδάλου) Φερεκύδης φησὶν οὕτω· «Μητίνῳ (leg. Μητίονι) δὲ τῷ Ἐρεχθέως καὶ Ἰφινόῃ γίγνεται Δαίδαλος, ἀφ ̓ οὗ δῆμος καλεῖται Δαιδαλίδαι Ἀθήνησι.» Metioni, Erechthei filio, et Iphinoae natus erat Daedalus, a quo Daedalidarum demus Atheniensis nomen accepit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

106.

p. 97
Schol. Homer. Odyss. Λ, 320:Θησεὺς Αἰγέως λαχὼν μετὰ τῶν ἠϊθέων εἰς Κρήτην πλεῖ, τῷ Μινωταύρῳ παρατεθησόμενος πρὸς ἀναίρεσιν. Ἀφικομένου δὲ αὐτοῦ ἐρωτικῶς πρὸς αὐτὸν διατεθεῖσα τοῦ Μίνωος θυγάτηρ Ἀριάδνη, δίδωσιν ἀγαθίδα μίλτου (Buttm. conj. μίτου) λαβοῦσα παρὰ Δαιδάλου τοῦ τέκτονος, καὶ διδάσκει αὐτὸν, ἐπειδὰν εἰσέλθῃ, τὴν ἀρχὴν τῆς ἀγαθίδος ἐκδῆσαι περὶ τὸν ζυγὸν τῆς [τὸν?] ἄνω θύρας καὶ ἀνελίσσοντα ἰέναι, μέχρις ἂν ἀφικῆται εἰς τὸν μυχόν. Καὶ ἐὰν αὐτὸν καθεύδοντα μάρψῃ, κρατήσαντα τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς, τῷ Ποσειδῶνι θῦσαι, καὶ ἀπιέναι ὀπίσω ἀνελίσσοντα τὴν ἀγαθίδα. δὲ Θησεὺς λαβὼν τὴν Ἀριάδνην εἰς τὴν ναῦν ἐμβάλλεται, καὶ τοὺς ἠϊθέους καὶ παρθένους οὐ δήπω φθάσαντας τῷ Μινωταύρῳ παρατεθῆναι. Καὶ ταῦτα ποιήσας, νυκτὸς μέσης ἀποπλεῖ. Προσορμίσας δὲ τῇ Δίᾳ νήσῳ, ἐκβὰς ἐπὶ τῆς ἠϊόνος μετακοιμᾶται. Καὶ αὐτῷ Ἀθηνᾶ παραστᾶσα, κελεύει τὴν Ἀριάδνην ἐᾷν, καὶ ἀφικνεῖσθαι εἰς Ἀθήνας. Συντόμως δὲ διαναστὰς ποιεῖ τοῦτο. Κατολοφυρομένης δὲ τῆς Ἀριάδνης Ἀφροδίτη ἐπιφανεῖσα θαῤῥεῖν αὐτῇ παραινεῖ· Διονύσου γὰρ ἔσεσθαι γυναῖκα, καὶ εὐκλεῆ γενέσθαι. Ὅθεν θεὸς ἐπιφανεὶς μίσγεται αὐτῇ. Καὶ δωρεῖται στέφανον αὐτῇ χρυσοῦν, ὃν αὖθις οἱ θεοὶ κατηστέρισαν τῇ τοῦ Διονύσου χάριτι. Ἀναιρεθῆναι δὲ αὐτὴν ὑπ ̓ Ἀρτέμιδος, προεμένην τὴν παρθενίαν. ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Theseus, Aegei filius, sorte ductus cum juvenibus in Cretam trajecit, ut Minotauro ad caedem traderetur. Ubi quum advenisset, Ariadne, Minois filia, amore ejus capta dedit ei fili glomum minio tinctum, quem a Daedalo architecto acceperat; et Theseo praecepit, ut quum ingrederetur initium glomi alligaret limini supero portae, et progrederetur filum evolvens, usque dum ad recessum interiorem perveniret; ubi si taurum dormientem prehenderet, capillos ejus arriperet, eosque sacrificaret Neptuno, deinde regrederetur glomum revolvens.
PHERECYDIS FRAGMENTA

106.

p. 97
Macrob. Saturnn. 1, 17:Pherecydes refert, Thesea pro salute atque reditu suo Ἀπόλλωνι Οὐλίῳ καὶ Ἀρτέμιδι Οὐλίᾳ. His peractis Theseus cum Ariadne et cum juvenibus, qui jam in eo fuerant, ut tauro traderentur, in navem descendit, et deinde media nocte discessit. Appellit in Diam Insulam, ubi egressus in littore dedit se quieti. Tum Minerva adstans eum jubet, Ariadne relicta, Athenas redire, Statim surrexit jussumque exsecutus est. Verum lacrimanti Ariadnae Venus apparuit eamque cohortata est, ut bono animo esset: nam Bacchi se uxorem futuram esse, magna fruentem gloria. Bacchus apparuit, cum eaque concubuit; et donavit eam corona aurea, quam postea dii inter sidera collocarunt, Baccho gratificantes. Occisa vero est a Diana, quod prostituerit virginitatem.
PHERECYDIS FRAGMENTA

106.

p. 97
Plutarch. In theseo p. 8, A:Ἐπεὶ κατέπλευσεν εἰς Κρήτην, ὡς μὲν οἱ πολλοὶ γράφουσι καὶ ᾄδουσι, παρὰ τῆς Ἀριάδνης ἐρασθείσης τὸ λίνον λαβὼν, καὶ διδαχθεὶς ὡς ἔστι τοῦ λαβυρίνθου τοὺς ἑλιγμοὺς διεξελθεῖν, ἀπέκτεινε τὸν Μινώταυρον, καὶ ἀπέπλευσε τὴν Ἀριάδνην ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἠϊθέους. Φερεκύδης δὲ καὶ τὰ ἐδάφη τῶν Κρητικῶν νεῶν φησιν ἐκκόψαι τὸν Θησέα, τὴν δίωξιν ἀφαιρούμενον. Postquam Cretam appulit, ut multi scriptores et poetae tradunt canuntque, accepto ab amante Ariadna filo, doctus quemadmodum evolvere se Labyrinthi ambagibus valeret, Minotaurum occidit, solvitque inde, Ariadnam et impuberes secum asportans. Pherecydes funda etiam a Theseo Creticarum navium prodit, ne se insequi possent, excisa.
PHERECYDIS FRAGMENTA

107.

p. 97
Steph. Byz.:Ἀλόπη, πόλις Θεσσαλίας, ἀπὸ Ἀλόπης τῆς Κερκυόνος, ὡς Φερεκύδης. ... Ἔστι δὲ μεταξὺ Λαρίσσης τῆς Κρεμαστῆς καὶ Ἐχίνου. Alope, urbs Thessaliae, ab Alope, Cercyonis filia, nomen accepit, ut ait Pherecydes.
PHERECYDIS FRAGMENTA

108.

p. 97
Schol. Pindar. Nem. V, 89:Φερεκύδης ἡνίοχον τὸν Φόρβαντα, φησὶ, Θησέως. Σὺν καὶ τὴν Ἀμαζόνα ἁρπάζει. Phorbas erat Thesei auriga, cum quo etiam Amazonem rapuit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

109.

p. 97
Athenaeus XIII, p. 557, A:Ἴστρος ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν Ἀττικῶν, καταλέγων τὰς τοῦ Θησέως γενομένας γυναῖκας, φησὶ τὰς μὲν αὐτῶν ἐξ ἔρωτος γεγενῆσθαι, τὰς δ ̓ ἐξ ἁρπαγῆς, ἄλλας δ ̓ ἐκ νομίμων γάμων. Ἐξ ἁρπαγῆς μὲν Ἑλένην, Ἀριάδνην, Ἱππολύτην· καὶ τὰς Κερκύονος καὶ Σίνιδος θυγατέρας· νομίμως δ ̓ αὐτὸν γῆμαι Μελίβοιαν, τὴν Αἴαντος μητέρα, γυναῖκα· Ἡσίοδος δέ φησιν καὶ Ἵππην καὶ Αἴγλην, δι ̓ ἣν καὶ τοὺς πρὸς Ἀριάδνην ὅρκους παρέβη, ὥς φησι Κέρκωψ. Φερεκύδης δὲ προστίθησι καὶ Φερέβοιαν. Ister libro decimo quarto rerum Atticarum uxores The- sei recensens ait, alias earum ex amore uxores ejus factas esse, alias raptu, alias vero legitimis nuptiis. Ex raptu quidem Helenam, Ariadnen, Hippolytam et Cercyonis et Sinidis filias: legitimo vero matrimonio eum habuisse Meliboeam, Ajacis matrem. Praeter has Hesiodus nominat Hippen et Aeglam, propter quam jusjurandum Ariadnae datum non servavit, ut dicit Cercops. Illis vero Pherecydes addit Phereboeam quoque.
98PHERECYDIS FRAGMENTA

110.

p. 98
Pollux X, 128:Δρεπάνη, καὶ ὡς Φερεκύδης ὠνόμασε, κρώπιον· περὶ γὰρ τοῦ Κόδρου λέγων, ὅτι ὡς ἐπὶ φρυγανισμὸν ἐξῆλθεν ἐν ἀγροίκῳ τῇ σκευῇ βουλόμενος λαθεῖν, φησὶν ὅτι τῷ κρωπίῳ τινὰ παίσας ἀπέκτεινε. Bipalium, et pastinum, secundum Pherecydem: de Codro enim loquens, quod quasi ad sarmenta colligenda exiverit rustico habitu, ne agnosceretur, dicit eum pastino quendam percussum interemisse.
PHERECYDIS FRAGMENTA

111.

p. 98
Strabo XIV, p. 632, C:Ταύτης (τῆς Ἰωνικῆς παραλίας) φησὶ Φερεκύδης Μίλητον μὲν, καὶ Μυοῦντα, καὶ τὰ περὶ Μυκάλην καὶ Ἔφεσον, Κᾶρας ἔχειν πρότερον· τὴν δ ̓ ἑξῆς παραλίαν μέχρι Φωκαίας, καὶ Χίου, καὶ Σάμου, ἧς Ἀγκαῖος ἦρχε, Λέλεγας· ἐκβληθῆναι δ ̓ ἀμφοτέρους ὑπὸ τῶν Ἰώνων, καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέρη τῆς Καρίας ἐκπεσεῖν. Ἄρξαι δέ φησιν Ἄνδροκλον τῆς τῶν Ἰώνων ἀποικίας, ὕστερον τῆς Αἰολικῆς, υἱὸν γνήσιον Κόδρου τοῦ βασιλέως Ἀθηνῶν· γενέσθαι τοῦτον Ἐφέσου κτίστην. De hac (Ioniae parte maritima) Miletum, Myuntem, et quae sunt circa Mycalen atque Ephesum loca, Pherecydes scribit Cares quondam tenuisse, reliquam usque ad Phocaeam, Chium et Samum oram, cui Ancaeus praefuit, Leleges: utrosque autem ab Ionibus ejectos in reliquas Cariae partes demigrasse. Ducem coloniae Ionum ait fuisse Androclum, Codri Atheniensium regis filium legitimum: qui eam post Aeolicam deduxerit, Ephesumque condiderit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

112.

p. 98
Scholiastes in Platonem p. 335 ed. Bekk.:Παρὰ δὲ Φερεκύδῃ καὶ τοὔνομα τῆς Ἰωνικῆς πόλεως, λέγω δὲ τῆς Τέω, κείμενον εὗρον, ὅθεν ἦν Ἀνακρέων μελοποιὸς, ἀπὸ τοῦ τέως. γὰρ Ἀθάμας, φησὶν, ἀναχωρῶν ἐκ τῆς χώρας, εὑρὼν Ἄρεαν τὴν θυγατέρα ἀθύρουσαν καὶ λίθους συμφοροῦσαν τοὺς νῦν ὄντας ἐν Τέῳ, ἤρετο ταύτην, τί ποιεῖς; δὲ εἶπε· Τέως σὺ ἐζήτεις, ἵνα πόλιν κτίσῃς, εὗρον. Ἀφ ̓ οὗ ἀνακινηθεὶς, τὴν πόλιν ὠνόμασε Τέω. Athamas ex patria discedens Aream filiam Iudentem invenit et lapides colligentem, qui nunc Tei sunt. Interrogat eam: «Quid tu facis P» Respondet illa: Dum tu quaerebas, ubi urbem conderes, ego inveni. Quibus verbis commotus urbem appellavit Teum.
PHERECYDIS FRAGMENTA

113.

p. 98
Clem. Alex. Strom. V, p. 567 C. D:Φασὶ καὶ Ἰδανθούραν τὸν Σκυθῶν βασιλέα, ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης Σύριος, Δαρείῳ διαβάντι τὸν Ἴστρον, πόλεμον ἀπειλοῦντα πέμψαι σύμβολον ἀντὶ τῶν γραμμάτων, μῦν, βάτραχον, ὄρνιθα, ὀϊστὸν, ἄροτρον. Ἀπορίας δὲ οὔσης, οἵας εἰκὸς, ἐπὶ τούτοις, Ὀροντοπάγας μὲν χιλίαρχος ἔλεγεν, παραδώσειν αὐτοὺς τὴν ἀρχήν· τεκμαιρόμενος ἀπὸ μὲν τοῦ μυὸς, τὰς οἰκήσεις· ἀπὸ δὲ τοῦ βατράχου, τὰ ὕδατα· τὸν ἀέρα τε ἀπὸ τῆς ὄρνιθος· καὶ ἀπὸ τοῦ ὀϊστοῦ, τὰ ὅπλα· ἀπὸ δὲ τοῦ ἀρότρου, τὴν χώραν. Ξιφόδρης δὲ ἔμπαλιν ἡρμήνευσεν· ἔφασκε γὰρ, ἐὰν μὴ ὡς ὄρνιθες ἀναπτῶμεν, ὡς μύες κατὰ τῆς γῆς, ὡς οἱ βάτραχοι καθ ̓ ὕδατος δύωμεν, οὐκ ἂν φύγοιμεν τὰ ἐκείνων βέλη· τῆς γὰρ χώρας οὐκ ἐσμὲν κύριοι. Ἀνάχαρσίν τε τὸν Σκύθην φησὶ καὶ αὐτὸν κοιμώμενον κατέχειν, τῇ μὲν λαιᾷ, τὰ αἰδοῖα· τῇ δεξιᾷ δὲ, τὸ στόμα· αἰνιττόμενον, δεῖν μὲν ἀμφοῖν, μεῖζον δὲ εἶναι γλώττης κρατεῖν ἡδονῆς. Aiunt quidem certe Idanthuram quoque Scytharum regem, ut refert Pherecydes Syrius, Dario qui Istrum trajecerat, bellum minantem, symbolum misisse pro literis, murem, ranam, avem, jaculum, aratrum. Quum autem de his, ut erat consentaneum, exorta esset dubitatio, Orontopagas quidem tribunus militum, dicebat eos tradituros imperium, conjectans ex mure quidem habitationes; ex rana autem, aquas; ex ave vero, aerem; ex jaculo autem, arma; ex aratro vero, regionem. Xiphodres autem contra est interpretatus. Dicebatenim: Nisi tanquam aves evolaverimus, aut tanquam mures terram, vel tanquam ranae aquam subierimus, illorum tela non effugiemus: non sumus enim domini regionis. Anacharsin quoque Scytham dicit dormientem, sinistra quidem continuisse pudenda, os autem dextera, significantem oportere quidem utrumque, sed majus esse, linguam cohibere, quam voluptatem.Pro ὁ Σύριος legendum esse ὁ Λέριος putant Vossius, Wesseling, Sturz.

FRAGMENTA SEDIS INCERTAE

PHERECYDIS FRAGMENTA

114.

p. 98

Etymol. M.:Ἄρυπες, Φερεκύδης, ἀντὶ τοῦ Ῥύπες. Πρόδηλον τὸ εἰρημένον. Ῥύπες γὰρ λέγονται οἱ Ἀχαιοί. Κατὰ πλεονασμὸν τοῦ α, Ἄρυπες. Arypes pro Rhypes (i. e. Achaei) dicit Pherecydes.
99PHERECYDIS FRAGMENTA

114.a

p. 99

Epimerism. Hom. ap. Cramer. Anecd. vol. I, p. 62, 10:Ἀλάστωρ Ζεὺς, ἐπὶ τῶν χαλεπόν τι πρασσόντων· παρηκτικὴ δὲ εὐθεῖα παρὰ τὴν ἀλάστορος γενικήν. ... καὶ Φερεκύδης· «Ὁ Ζεὺς δὲ Ἱκεσιος καὶ Ἀλάστορος καλεῖται.» Jupiter Hicesius (i. e. supplicum praeses) etiam Alastorus vocatur.
PHERECYDIS FRAGMENTA

115.

p. 99

Schol. Apollon. I, 831:Αἰγαῖος γὰρ οὗτος θεὸς (Neptunus) προσαγορεύεται, ὥς φησι Φερεκύδης. Neptunus vocatur Aegaeus.
PHERECYDIS FRAGMENTA

116.

p. 99

Steph. Byz.:Διόπη, πόλις Ἀρκαδίας, ὡς Φερεκύδης. Diope, urbs Arcadiae, ut Pherecydes dicit.
PHERECYDIS FRAGMENTA

117.

p. 99

Steph. Byz.:Φρίξα, πόλις. δὲ Φρίξα κεῖται μὲν τῆς Ὀλυμπίας ἀπέχουσα στάδια λ'. Φερεκύδης δὲ Ἀρκαδία αὐτὴν γράφει. Phrixam Arcadiae urbem esse scribit Pherecydes.
PHERECYDIS FRAGMENTA

118.

p. 99
Schol. Homer. Il. B, 592:Φερεκύδης Ἀθηναῖος τὸ μὲν ἐύκτιτον, κύριον ὄνομα παρέλαβεν, τὸ δὲ αἶπυ, ἐπίθετον. Pherecydes Atheniensis in Iliade B, 592, ἐύκτιτον pro nomine proprio, αἶπυ pro adjectivo habet.
PHERECYDIS FRAGMENTA

119.

p. 99

Choeroboscus ad Theodosii Canones in Bekkeri Anecdoctis vol. III, p. 1196:Σπανιωτέρα ἐστὶν εἰς α (αἰτιατικὴ) οἷον τὸν βόα· εὑρέθη δὲ σπανίως παρὰ Φερεκύδει τῷ Ἀθηναίῳ. Addo locos in quibus Pherecydis nomen corruptum est. Phavorin. in v. Παλλάδα: Πάλλαντες παρὰ τοῖς ἀρχαίοις οἱ νέοι, ὥς φησι Φερεκύδης. Haec descripta sunt ex Eustathio ad Hom. Il. A, p. 84, ubi pro ὥς φ. Φερεκύδης legitur, ὥς φ. Φιλιστίδης ἐν Συγγενικοῖς. Similem permutationem v. in fr. 33, g.
PHERECYDIS FRAGMENTA

119.

p. 99

Etym. M.:Βοηδρομιὼν, μὴν παρὰ Ἀθηναίοις εἴρηται· ὅτι ἐν αὐτῷ ἐτιμᾶτο Βοηδρόμιος Ἀπόλλων. Τὴν δὲ ἀρχὴν ἔλαβεν, ὅτι πολέμου συστάντος Ἀθηναίοις καὶ Ἐλευσινίοις, συμμαχήσαντος Ἴωνος κατὰ συγγένειαν, ἐνίκησαν οἱ Ἀθηναῖοι. Ἀπὸ οὖν τῆς τοῦ στρατεύματος βοῆς τῆς ἐπὶ τῷ ἄστει δραμούσης, τε Ἀπόλλων Βοηδρόμιος ἐκλήθη. Καὶ θυσία, καὶ μήν. Καὶ τὰ Βοηδρόμια ἐτελεῖτο ἑορτή. Φερεκύδης δὲ ἐν τοῖς Αὐτόχθοσι, διὰ τῆς φωνῆς σημεῖον, ἣν τὸ πρότερον ἀξύνετον οὖσαν εὗρε καὶ διήρθρωσεν. Ubi Sylburg. pro Φερεκύδης reponendum putat Φερεκράτης, quod probant Heyne ad Apollod. P. 995 et Sturz.

Browse the DFHG

The DFHG Digger filters the whole collection of the Fragmenta Historicorum Graecorum according to authors, works, work sections, and book numbers.
By typing and selecting through a live search, users can display the desired part of the collection.
It is possible to combine filters using logical AND/OR expressions to get a more precise selection.

Search Fields

Examples of Combined Search Results

Output

For each query the output displays introductions to FHG authors and fragments arranged by authors and works within FHG volumes and subvolumes.
It is also possible to search DFHG authors who don’t have fragments (e.g., Mnesiptolemus).
Forms of authors, works, work sections and book numbers represent the language used by the editor of the FHG (in Greek and/or Latin).
For a detailed description of the components of the DFHG main page, see “tools” in the DFHG home page.

DFHG Project     Creative Commons License